A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Levéltári Kollégium pályázatot hirdet a 2009. július 1-jétől 2010. március 31-ig tartó időszakra a magyarországi köz- és nyilvános magánlevéltárakban őrzött levéltári anyag feldolgozásának és hozzáférhetővé tételének elősegítésére.

1. A szakmai kollégium a pályázatok elbírálásánál az alább felsorolt szempontok részletes kifejtését veszi figyelembe:

  a) A pályázat hogyan illeszkedik a pályázó hosszú távú szakmai programjába.
  b) A témaválasztás indoklása, új információtartalma.
  c) A téma mennyiben segíti a levéltári szolgáltatások bővítését.
  d) Milyen a pályázat pénzügyi megalapozottsága, megvalósíthatósága.
  e) A feldolgozandó iratok részletes mennyiségi adatainak feltüntetése.

2. Elektronikus forma esetén a pályázat megvalósításánál az 1. sz. Mellékletben foglalt követelmények szerint kell eljárni.
3. On-line tartalomszolgáltatás esetén a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy minimum 5 évig biztosítja a hozzáférést.
4. Kiadványoknál a lektori véleménynek függetlennek kell lennie, azaz a lektor nem állhat a pályázó intézmény alkalmazásában, és a vélemény két évnél nem lehet régebbi.
5. A Kollégium előnyben részesíti a több levéltár összefogásával megvalósuló pályázatokat.

Pályázni az alábbi témákban lehet:

1. Tematikus levéltári adatbázisok készítésére és on-line közzétételére

Altéma kódszáma: 2236

Pályázhatnak magyarországi levéltárak.

A kollégium előnyben részesíti:

 • országos és helyi összeírások
 • vármegyei, törvényhatósági jogú városi, illetve szabad királyi városi közgyűlési jegyzőkönyvek
 • megyei és városi tanácsülési és vb ülési jegyzőkönyvek
 • népügyészségi és népbírósági iratok, politikai perek
 • MDP és MSZMP megyei pártbizottsági és vb-ülési jegyzőkönyvek
 • országos és megyei archontológiák
 • peregrinációs listák

adatbázisban történő feldolgozását és on-line közzétételét.

Támogatás kérhető:

 • adatbevitelre (rögzítés – 0,25Ft/leütés)
 • programozói tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • az archontológia összeállításához tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére.

Az elszámoláshoz meg kell adni az adatbázis műszaki paramétereit. adatstruktúráját és az on-line hozzáférhetőséget.

Az altémában felosztható keretösszeg: 20 millió Ft

2. Országos és regionális műhelybeszélgetések rendezésére levéltári szakkérdésekről

Altéma kódszáma: 2204

Pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

A kollégium előnyben részesíti az alábbi témakörben rendezendő műhelybeszélgetéseket:

 • rendezés
 • selejtezés
 • segédletkészítés
 • adatbázis építés
 • 1945 utáni iratanyag értékelése
 • digitalizálás módszertana.

Támogatás kérhető:

 • vitaanyagok készítőinek tiszteletdíjára és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • résztvevők útiköltségére.

A pályázathoz be kell nyújtani a tervezett műhelybeszélgetések vitaindító előadásainak téziseit.

Az elszámoláshoz csatolni kell a vitaindító előadás szövegét és a vita szakmai összefoglalóját.

Az altémában felosztható keretösszeg: 8 millió Ft.

3. Módszertani tanulmányok elkészítésére és on-line közzétételére

Altéma kódszáma: 2281

Pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek az alábbi témakörökben:

 • rendezés
 • selejtezés
 • segédletkészítés
 • kéziratos térképek adatbázisban történő feldolgozása és digitalizálása
 • XVIII–XX. századi felsőoktatási hallgatói nyilvántartások adatbázisban történő feldolgozása
 • 1945 utáni iratanyag értékelése

A módszertani tanulmánynak minimum 1 ív (40.000 leütés) terjedelműnek kell lennie.

Támogatás kérhető:

 • szerzői és lektori honoráriumra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre

A pályázathoz be kell nyújtani a tervezett tanulmány részletes vázlatát.

Az elszámoláskor be kell nyújtani a tanulmány kéziratát és a lektori véleményt és meg kell adni az on-line hozzáférést.

Az altémában felosztható keretösszeg: 8 millió Ft

4. Levéltári informatikai eszköz beszerzésére

Altéma kódszáma: 2205

A levéltár kutatótermében elhelyezendő számítógép beszerzésére pályázhatnak magyarországi levéltárak.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a fenntartó nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a beszerzett eszközt a levéltár kutatótermében helyezi el és azon a levéltár/ak adatbázisai, segédletei stb. elérhetők lesznek a kutatók számára
 • 3 db árajánlatot
 • igazolást, hogy a levéltár kutatótermében van hálózati elérhetőség.

Az altémában felosztható keretösszeg: 25 millió Ft

A kollégium nem ír elő egyik altémában sem kötelező önrészt, sem nevezési díjat.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. június 30-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Levéltári Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. május 4.

Frissítve: