A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Levéltári Kollégium pályázatot hirdet a 2009. 05. 30.–2009. 11. 30. közötti időszakra a magyar történelem levéltári forrásainak kutatására és az eredmények közzétételére.

A szakmai kollégium a pályázatok elbírálásánál az alább felsorolt szempontok részletes kifejtését veszi figyelembe:
1.  A pályázat hogyan illeszkedik a pályázó hosszú távú szakmai programjába.
2.  A témaválasztás indoklása, új információ tartalma.
3.  A téma mennyiben segíti a levéltári szolgáltatások bővítését.
4.  Milyen a pályázat pénzügyi megalapozottsága, megvalósíthatósága
.
5.  A pályázatoknál a feldolgozandó iratok részletes mennyiségi adatait a pályázó feltüntette-e.
6.  Elektronikus forma esetén a pályázat megvalósításánál – a 3. pontot kivéve – az 1. sz. Mellékletben foglalt  követelmények szerint kell eljárni.
7. On-line tartalomszolgáltatás esetén a  pályázónak nyilatkoznia kell, hogy minimum 5 évig biztosítja a hozzáférést.
8. Kiadványoknál a lektori véleménynek függetlennek kell lennie, azaz a lektor  nem állhat a pályázó intézmény alkalmazásában és a lektori vélemény nem lehet két évnél régebbi.

Pályázni az alábbi témákban lehet:

1. Forráskiadványok előkészítésére

Altéma kódszáma: 2231

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok nyomtatott és/vagy elektronikus formában történő kiadásának előkészítésére pályázhatnak magyarországi levéltárak.

Támogatás kérhető:

 • szerzői honoráriumra és annak járulékaira (bevezető tanulmány, illusztráció, fotó), vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • szövegbevitelre  (adatrögzítés – 0,25 Ft/ leütés –  szkennelés – 15-30 Ft/lap minőségtől függően)

Elszámoláshoz a lektori véleménnyel együtt a lektorált kéziratot is le kell adni.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a kézirat leadását követően a kiadvány 2 éven belül megjelenik.

Az altémában felosztható keretösszeg: 10 millió Ft

2. Forráskiadványok közzétételére

Altéma kódszáma: 2231

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok – nyomtatott és/vagy elektronikus formában – történő megjelentetésére pályázhatnak magyarországi levéltárak.

Támogatás csak lektorált kéziratra kérhető. A kézirathoz csatolni kell egy  lektori véleményt.

A bírálatnál előnyt élveznek azok a kéziratok, amelyeknek előkészítését  a kollégium támogatta, illetve amelyet a pályázó egyidejűleg on-line hozzáférhetővé tesz.

Támogatás kérhető:

Hagyományos megjelentetés esetén
nyomdai előkészítési munkákra

 • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
 • korrektúrára
 • illusztráció (fotó, kép) jogdíjára

nyomdaköltségre
Elektronikus adathordozón történő megjelentetés esetén

 • kiadványszerkesztés (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrára
 • gyártási költségre.

Támogatást igényelni nyomdaköltségre, sokszorosításra csak a kézirat (hagyományos vagy elektronikus formában) beadásával lehet.
A pályázathoz 3 db árajánlatot mellékelni kell.

Elszámoláshoz a kész kiadványt (CD, DVD is) mellékelni kell és meg kell adni az on-line hozzáférhetőséget.

Az altémában felosztható keretösszeg: 20 millió Ft.

3. Digitalizálásra

Altéma kódszáma: 2222

3. a)   A középkori (Mohács előtti) oklevelek képi digitalizálására és adatbázisban történő feldolgozására,  elektronikus formában való hozzáférhetővé tételére

Pályázhatnak magyarországi levéltárak őrizetükben lévő Mohács előtti oklevelekre az alábbi feladatok elvégzésére:

 • képi digitalizálásra
 • az országos adatbázisnak a pályázó őrizetében lévő részére vonatkozó rekordjainak ellenőrzésére, hiányok feltárására, jegyzékbe foglalására
 • a digitalizált képanyagnak a meglévő országos adatbázishoz illesztésére, megjelentetésére

Támogatás kérhető:

 • digitalizálásra  (szövegbevitel, adatbevitel – 0,25 Ft/leütés, szkennelés, programfejlesztés)
 • honoráriumra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre (tartalmi feldolgozáshoz)

A gyűjtemény archiválására szolgáló biztonsági felvételek legalább 300 dpi felbontásban, true color minőségben, tömörítetlen TIFF-formátumban, a gyűjtemény használatára szolgáló felvételek jó minőségű, tömörített és gyors betöltésre alkalmas formátumban (pl. jpg2000) készüljenek.  A/1-es méretig az okleveleket egyben kell felvitelezni (nem lehet részfelvételekből összeillesztett a kép).
Az előlapról, hátlapról és a pecsétről külön felvételt kell készíteni, hogy minden részlet olvasható legyen.
Alkalmazni kell szín- és méretskálát.
Részletesen ismertetni kell, hogy az egyes képfájlok metaadatainak mentése, az adatok strukturáltsága és XML-ben exportálhatósága hogyan valósul meg. 

A pályázathoz a pályázat részletes leírásán kívül csatolni kell:

 • a digitalizálandó oklevelek kimutatását,
 • a digitalizált oklevelekhez készítendő adatbázis leírását, szerkezetét.

A pályázathoz 3 db árajánlatot mellékelni kell.

Elszámoláskor meg kell adni az internetes hozzáférhetőséget (URL), vagy a tömörített digitalizált képállomány 1 példányát, és a Magyar Országos Levéltár igazolását arról, hogy a képanyagot a DL-DF adatbázisba beillesztették és az elektronikus formában hozzáférhető. 

3. b)  Kataszteri térképek képi digitalizálására és adatbázisban történő feldolgozására, elektronikus formában hozzáférhetővé tételére

Pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek a 2-es sz. mellékletben kifejtett szakmai feltételek alapján.

Támogatás kérhető:

 • digitalizálásra (szövegbevitel, adatbevitel – 0,25Ft/ leütés, szkennelés)
 • georeferálásra
 • honoráriumra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre  (tartalmi feldolgozáshoz)

A pályázathoz 3 db árajánlatot mellékelni kell.

Elszámoláskor meg kell adni az internetes hozzáférhetőséget (URL), vagy a tömörített digitalizált képállomány 1 példányát.

Az altémában (3.a és 3.b) felhasználható keretösszeg: 30 millió Ft

4. Levéltári segédletek közzétételére

Altéma kódszáma: 2233

Pályázhatnak magyarországi közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak segédleteik nyomtatott és/vagy elektronikus adathordozón történő közzétételére

Támogatás kérhető:

 • adatrögzítésre  (szerződéses kifizetés esetén járulékkal – 0,25 Ft/ leütés)
 • szerkesztésre (szerződéses kifizetés esetén járulékkal)
 • korrektúrára,
 • nyomdaköltségre (3 árajánlat szükséges),
 • gyártásra, előállítási költségre

A pályázathoz mellékelni kell:

 • hagyományos megjelentetés esetén a lektorált kéziratot – lektori véleménnyel
 • elektronikus megjelentetés esetén lásd az 1. sz. mellékletet

Az elszámoláskor a kész kiadványt be kell nyújtani, elektronikus forma esetén az on-line  hozzáférhetőséget  meg kell adni.

Az altémában felosztható keretösszeg: 12 millió Ft.

5. Évkönyvek, évfordulókhoz kapcsolódó kiadványok, konferenciakötetek megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2212

Pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

 • technikai- és olvasószerkesztői tiszteletdíjra
 • nyomdaköltségre

A pályázathoz mellékelni kell

 • a lektorált kéziratot lektori véleménnyel együtt
 • 3 db  nyomdai árajánlatot.

Az elszámoláshoz mellékelni kell a kész kiadványt.

Az altémában felosztható keretösszeg: 10 millió Ft.

6. Levéltári rendezvényekre

Altéma kódszáma: 2207

6. a)  Belföldi rendezvényekre

Belföldi szakmai konferenciák, kiállítások, közművelődési célú rendezvények előkészítésére és lebonyolítására pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

 • előadók tiszteletdíjára és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • útiköltségre
 • előadók szállásköltségére
 •  installációra
 • szállítási költségre
 • nyomdaköltségre (3 db árajánlatot mellékelni kell)
 • eszköz- és terembérleti díjra
 • országos rendezvények esetén napi egyszeri csoportos étkeztetési költségre 1200 Ft/fő összeghatárig

A pályázathoz csatolni kell a rendezvény részletes programját és a meghívott előadók névsorát munkahelyük és beosztásuk feltüntetésével.

A kollégium a pályázatok elbírálásánál az alábbi szempontok szerint dönt:

 1. Milyen a támogatandó rendezvény – nemzetközi környezetben is mérhető – jelentősége?
 2. Milyen a rendezvényre meghívott előadók szakmai elismertsége?
 3. Milyen a támogatandó rendezvény iránti érdeklődés prognosztizált mértéke?

6. b) Külföldi rendezvényekre

Külföldi szakmai konferenciákon, tapasztalatcseréken, szakmai továbbképzéseken való részvételre pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek

Támogatás kérhető:

 • útiköltségre
 • szállásköltségre
 • részvételi díjra

Az elszámoláshoz mellékelni kell a rendezvény meghívóját, a kiállítási leporellót, fotódokumentációt és a média visszhangját, a részletes beszámolót.

A 2207-es pályázati témában minden pályázó maximum 2 db pályázatot nyújthat be.

Az altémában felosztható keretösszeg: 15 millió Ft.

7. Maradandó értékű magániratok vásárlására

Altéma kódszáma: 2209

Magyarországi közlevéltárak és magánlevéltárak pályázhatnak maradandó értékű magániratok megvásárlására.

Támogatás kérhető: vásárlásra.

A pályázathoz  mellékelni kell a  megvásárolandó iratok listáját.
Aukciós vásárláskor a támogatás utalásának feltétele a megvásárolt iratok listájának beküldése és elfogadása kollégium által.

Az altémában felosztható keretösszeg: 15 millió Ft.

8. Határon túli levéltárak magyar vonatkozású levéltári források és segédletek kiadásának előkészítésére és közzétételére

Altéma kódszáma: 2231

Határon túli gyűjteményekben őrzött magyar vonatkozású levéltári források és segédletek kiadásának előkészítésére és közzétételére pályázhatnak –  magyarországi lebonyolító közreműködésével – határon túli kutatók és szervezetek.

Támogatás kérhető:

  • tiszteletdíjra
  • nyomdai előkészítésre
   • szövegbevitelre (0,25 Ft/leütés, szkennelés 15-30 Ft/lap minőségtől függően)
   • kiadványszerkesztésre
   • korrektúrára
  • nyomdaköltségekre

Támogatást igényelni nyomdaköltségre, sokszorosításra csak két évnél nem régebbi, független szakértői véleménnyel leadott kéziratra lehet.

Az elszámoláshoz – előkészítésre beadott pályázatoknál – csatolni kell a lektorált kéziratot, a független lektori/szakértői véleménnyel, kiadásra igényelt pályázatok esetében a kész kiadványt.

Az altémában felosztható keretösszeg: 8 millió Ft.

9. Szakmai továbbképzésre

Altéma kódszáma: 2204

Magyarországi levéltárakban dolgozó levéltárosok szakmai továbbképzésére, illetve szakmai ismeretanyagának bővítésére bel- és külföldi előadók részvételével, pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek. A továbbképzés időtartama minimum 6 óra lehet.

Támogatás kérhető:

 • előadók tiszteletdíjára és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • útiköltségre
 • szállásköltségre
 • eszköz- és terembérleti díjra
 • napi egyszeri csoportos étkeztetési költségre 1200 Ft/fő összeghatárig
 • fordításra (tolmácsolásra).

A pályázathoz csatolni kell a képzés részletes programját a meghívott előadók nevének, munkahelyének, beosztásának feltüntetésével.
A témában minden pályázó maximum két pályázatot adhat be.

Az elszámoláshoz mellékelni kell az előadások szövegét vagy tartalmi leírását.

Az altémában felosztható keretösszeg: 10 millió Ft.

A kollégium nem ír elő kötelező önrészt, se nevezési díjat.

 

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. április 3-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Levéltári Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. február 23.

Frissítve: