A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján  minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Levéltári Kollégium pályázatot hirdet a 2008.október 17.–2009. május 30. között a magyar történelem levéltári forrásainak kutatására és az eredmények közzétételére.

A  szakmai kollégium a pályázatok elbírálásánál az alább felsorolt szempontok részletes kifejtését veszi figyelembe:
1. A pályázat hogyan illeszkedik a pályázó hosszú távú szakmai programjába
2. A pályázott témaválasztás indoklása, új információ tartalma
3. A téma mennyiben segíti a levéltári szolgáltatások bővítésé.
4. Milyen a pályázat pénzügyi megalapozottsága, megvalósíthatósága
.
5. A pályázatoknál a feldolgozandó iratok részletes mennyiségi adatait a pályázó feltüntette-e.
6. Elektronikus forma esetén a pályázat megvalósításánál – a 3-as altémát kivéve – az 1-es sz. mellékletben foglalt követelmények szerint kell eljárni!

Pályázni az alábbi témákban lehet:

1. Forráskiadványok előkészítésére

Altéma kódszáma: 2231

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok nyomtatott és/vagy elektronikus  formában történő kiadásának előkészítésére pályázhatnak magyarországi levéltárak.

Támogatás kérhető:

 • szerzői honoráriumra és annak járulékaira (bevezető tanulmány, illusztráció, fotó), vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektori honoráriumra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • szövegbevitelre  (adatrögzítés – 0,25 Ft/ leütés; szkennelés – 15-30 Ft/lap minőségtől függően)

Az altémában felosztható keretösszeg: 10 millió Ft

Elszámoláshoz a lektori véleménnyel együtt a lektorált kéziratot is le kell adni.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a kézirat leadását követően a kiadvány 2 éven belül megjelenik.

2. Forráskiadványok közzétételére

Altéma kódszáma: 2231

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok – nyomtatott és vagy elektronikus formában – történő megjelentetésre pályázhatnak magyarországi levéltárak.  Elektronikus adathordozó esetén az egyidejű ingyenes on-line hozzáférhetőséget is biztosítani kell.

Támogatás csak lektorált kéziratra kérhető. A kézirathoz csatolni kell az egy évnél nem régebbi, független lektori véleményt.

 A bírálatnál előnyt élveznek azok a kéziratok, amelyeknek előkészítését  a kollégium támogatta.

Támogatás  kérhető:

Hagyományos megjelentetés esetén
nyomdai elõkészítési munkákra

 • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
 • korrektúrára
 • jogdíjra

nyomdaköltségre.

Elektronikus adathordozón és on-line megjelentetés esetén

 • kiadványszerkesztés (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrára
 • gyártási és csomagolási költségre.

Támogatást igényelni nyomdaköltségre, sokszorosításra csak a kézirat (hagyományos vagy elektronikus) beadásával lehet. A pályázathoz 3 db árajánlatot mellékelni kell.

On-line  módon történő megjelenítés esetén a  pályázónak nyilatkoznia kell, hogy minimum 5 évig biztosítja az on-line hozzáférést.

Az altémában felosztható keretösszeg: 20 millió Ft

Elszámoláshoz a kész kiadványt (CD-t, DVD-t is) és az on-line hozzáférhetőséget mellékelni kell.

3. Digitalizálásra

Altéma kódszáma: 2222

3/a   A középkori (Mohács előtti) oklevelek képi digitalizálására és adatbázisban történő feldolgozására,  elektronikus formában való hozzáférhetővé tételére

Pályázhatnak magyarországi levéltárak őrizetükben lévő Mohács előtti oklevelekre az alábbi  feladatok elvégzésére:

 • képi digitalizálásra
 • az országos adatbázisnak a pályázó őrizetében lévő  részére vonatkozó rekordjainak ellenőrzésére, hiányok feltárására, jegyzékbe foglalására
 • a digitalizált képanyag meglévő országos adatbázishoz illesztésre, megjelentetésre

Támogatás kérhető:

 • digitalizálásra  (adatbevitel – 0.25 Ft/leütés, szkennelés, programfejlesztés)
 • honoráriumra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre (tartalmi feldolgozáshoz).

A gyűjtemény archiválására szolgáló biztonsági felvételek legalább 300 dpi felbontásban, true color minőségben, tömörítetlen TIFF-formátumban, a gyűjtemény használatára szolgáló felvételek jó minőségű, tömörített és gyors betöltésre alkalmas formátumban (pl. jpg2000) készüljenek.  A/1-es méretig az okleveleket egyben kell felvitelezni (nem lehet részfelvételekből összeillesztett a kép).
Az előlapról, hátlapról és a pecsétről külön felvételt kell készíteni, hogy minden részlet olvasható legyen.
Alkalmazni kell szín- és méretskálát.
Részletesen ismertetni kell, hogy az egyes képfájlok metaadatainak mentése, az adatok strukturáltsága és XML-ben exportálhatósága hogyan valósul meg.

A pályázathoz a pályázat részletes leírásán kívül csatolni kell:

 • a digitalizálandó oklevelek kimutatását,
 • a digitalizált oklevelekhez készítendő adatbázis leírását, szerkezetét.

A pályázathoz 3 db árajánlatot mellékelni kell.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy minimum 5 évig biztosítja az on-line hozzáférhetőséget.

Elszámoláskor meg kell adni az internetes hozzáférhetőséget (URL), vagy a tömörített digitalizált képállomány 1 példányát, és a Magyar Országos Levéltár igazolását arról, hogy a képanyagot a DL-DF adatbázisba beillesztették és az elektronikus formában hozzáférhető.  

3/b  Kataszteri térképek képi digitalizálására és adatbázisban történő feldolgozására, elektronikus formában hozzáférhetővé tételére

Pályázhatnak magyarországi levéltárak a 2-es számú mellékletben kifejtett szakmai feltételek alapján.

   Támogatás kérhető:

 • digitalizálásra (szövegbevitel – 0,25Ft/ leütés, szkennelés)
 • georeferálásra 
 • honoráriumra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre  (tartalmi feldolgozáshoz)

A pályázathoz 3 db árajánlatot mellékelni kell.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy minimum 5 évig biztosítja az on- line hozzáférést.

Az altémában (3/a és 3b) felhasználható keretösszeg: 30 millió Ft

Elszámoláskor meg kell adni  az internetes hozzáférhetőséget (URL), vagy a tömörített digitalizált képállomány 1 példányát.  

4. Levéltári segédletek közzétételére

Altéma kódszáma: 2233

Magyarországi közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak segédleteinek nyomtatott vagy elektronikus adathordozón és egyidejűleg on-line formában történő közzétételére. 

Támogatás kérhető:

 • adatrögzítésre  (szerződéses kifizetés esetén járulékkal,  0,25 Ft/ leütés)
 • szerkesztésre (szerződéses kifizetés esetén járulékkal)
 • korrektúrára,
 • nyomdaköltségre,
 • gyártásra, előállítási költségre.

A kollégium kiemelten támogatja az alábbi témákra benyújtott pályázatokat:

 • feudális kori közgyűlési és városi tanácsi jegyzőkönyvek regesztái,
 • a 19-20. századi különféle vezető testületek napirendi jegyzékei

A pályázathoz mellékelni kell:

 • hagyományos megjelentetéskor a lektorált kéziratot
 • elektronikus megjelentetéskor
 • a kialakítandó adatbázis mezőszerkezetét,
 • az exportálás szabványszerű módjának leírását.

A pályázónak on-line  közzététel esetén nyilatkoznia kell, hogy 5 évig biztosítja az  on-line hozzáférhetőséget.

Az altémában felosztható keretösszeg: 12 millió Ft.

Az elszámoláskor a kész kiadványt, elektronikus forma esetén az on-line hozzáférhetőséget meg kell adni.

5. Tematikus adatbázisok készítésére és on-line közzétételére

Altéma kódszáma: 2236

Pályázhatnak magyarországi levéltárak.

A kollégium kiemelten támogatja:

 • vezető testületek tisztségviselői archontológiájának elkészítését,
 • összeírások feldolgozását és on-line közzétételét.

Támogatás kérhető:

 • adatbevitelre (rögzítés – 0,25Ft/leütés, szkennelés )
 • képbevitelre
 • honoráriumra  és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére (tartalmi feldolgozáshoz)

A pályázónak nyilatkoznia  kell, hogy  minimum 5 évig biztosítja az on-line hozzáférhetőséget.

Az altémában felosztható keretösszeg: 17 millió Ft

Elszámoláshoz meg kell adni az on-line hozzáférhetőséget.

A kollégium nem ír elő kötelező önrészt, se nevezési díjat.

1. számú melléklet
2. számú melléklet

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2008. október 17-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Levéltári Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2008. szeptember 15.

Frissítve: