A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, I. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Levéltári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2002. I. félévére az alábbi célok megvalósítása érdekében:

 1. Levéltári ismertetők, honlapok, és a tartalmi feltárást elősegítő egyéb segédletek készítése, számítógépre vitele és közreadása.
  [Altéma kódszám: 2233]
 2. A levéltárakban őrzött dokumentumok nyilvánossá tétele, forráskiadványok megjelentetése. Előnyt élveznek a Kossuth és Rákóczi évfordulókhoz kapcsolódó, valamint az olasz-magyar kapcsolatokat bemutató kiadványok. (Évkönyvek és konferenciakötetek megjelentetését a kollégium nem támogatja.)
  [Altéma kódszám: 2231]
 3. A nemzetközi kapcsolatok ápolása, bővítése, konferenciákon való részvétel, szakmai tapasztalatszerzés elősegítése. Ezen belül előnyt élvez a határon túli magyar vonatkozású gyűjteményekkel való hosszú távú szakmai együttműködés.
  [Altéma kódszám: 2203]
 4. Hungarika jellegű levéltári iratok helyszíni feltárásának, jegyzékelésének és közreadásának elősegítése konkrét terv alapján.
  [Altéma kódszám: 2235]
 5. Hazai és külföldi levéltári értékű iratok megvásárlásának, illetve iratmásolatok beszerzésének elősegítése.
  [Altéma kódszám: 2234]
 6. Levéltári szakmai képzés, továbbképzés és hazai szakmai rendezvények támogatása.
  [Altéma kódszám: 2204]
 7. Magyar nyilvános magán levéltárként bejegyzett egyházi levéltárak részére másológépek vásárlása. A pályázónak a kért összeg 10%-ával saját forrásként rendelkeznie kell. Az erről szóló igazolást (banki fedezetigazolást) mellékelni kell. Intézményenként maximum 500.000 Ft igényelhető.
  [Altéma  kódszám: 2205]

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet.

A kiadványokkal kapcsolatos pontokra pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az OSZK-val szemben teljesítették. Az igazolást a Könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az Alapprogram bármely kollégiumától kapott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak (a határon túli pályázók esetében magyar fordításban is) a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.

A pályázatok 2002. február 21-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), szerezhető be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhető, valamint letölthető az NKA honlapjáról.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a lebonyolító – a pályázóval történő megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalánydíjként,  amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap.  A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatok anyagát nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán (351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhető.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig

Levéltári Szakmai Kollégium