A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Levéltári Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2011. szeptember 15.–2012. augusztus 30. közötti időszakra a magyar történelem levéltári forrásainak kutatására és az eredmények közzétételére.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. CLXIX. Törvény  LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A  kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni.

A szakmai kollégium a pályázatok elbírálásánál az alább felsorolt szempontok részletes kifejtését veszi figyelembe:

 1. A pályázat hogyan illeszkedik a pályázó hosszú távú szakmai programjába.
 2. A téma mennyiben segíti a levéltári szolgáltatások bővítését.
 3. Milyen a pályázat pénzügyi megalapozottsága, megvalósíthatósága
 4. A pályázatoknál a feldolgozandó iratok részletes mennyiségi adatait a pályázó feltüntette-e.
 5. Elektronikus forma esetén a pályázat megvalósításánál – az 1. sz. mellékletben foglalt  követelmények szerint kell eljárni.
 6. On-line tartalomszolgáltatás esetén a  pályázónak nyilatkoznia kell, hogy minimum 5 évig biztosítja a hozzáférést.

1. Maradandó értékű magániratok vásárlására

Altéma kódszáma: 2209

Magyarországi közlevéltárak és magánlevéltárak pályázhatnak maradandó értékű magániratok megvásárlására.

Támogatás kérhető:

 • vásárlásra

A pályázathoz illetve a támogatott aukciós vásárlás estén a kiutalásához a megvásárolt iratok listáját mellékelni kell.

Adatok, kiegészítések a kollégium bírálatához:

 • a megvásárolandó irat gyűjtőköri, vagy hiánypótló dokumentum,
 • közvetlen vagy aukciós vásárlás

Elszámoláshoz mellékelni kell a megvásárolt iratok listáját a nyilvántartásba vétel során kapott leltári szám feltüntetésével.

Az altémában felosztható keretösszeg: 15 millió Ft.

2. Tematikus adatbázisok készítésére és online-közzétételére

Altéma kódszáma: 2236

Pályázhatnak magyarországi levéltárak.
A kollégium kiemelten támogatja:

 • vezető testületek tisztségviselői archontológiájának elkészítését,
 • összeírások feldolgozását.

Támogatás kérhető:

 • adatbevitelre (rögzítés – 0,30Ft/leütés – szkennelés – 15-30 Ft/lap minőségtől függően) 1. sz. melléklet
 • képbevitelre,
 • honoráriumra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre (tartalmi feldolgozáshoz)

Elszámoláshoz meg kell adni az online-hozzáférhetőséget, valamint a bevitt anyag címjegyzékét..

Az altémában felosztható keretösszeg: 20 millió.

3. Levéltári szakkönyvtárak állományának gyarapítására

Altéma kódszáma: 2209

Pályázhatnak magyarországi közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak magyar és idegen nyelvű levéltári kézikönyvek, módszertani szakkönyvek, valamint történettudományi és levéltári tanulmánykötetek, CD-k, DVD-k megvásárlására.

Támogatás kérhető:

 • kiadványok vásárlása

Az altémára  minden levéltár csak egy pályázatot adhat be, egy levéltár által megpályázható összeg maximum 350.000 Ft

Az elszámoláshoz csatolni kell a megvásárolt szakkönyvek, CD-k, DVD-k  jegyzékét, a nyilvántartásba vétel során kapott leltári szám feltüntetésével.

Az altémában felosztható keretösszeg: 16  millió Ft.

 TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy pályázatuk benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek.

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007. számú határozatával hagyott jóvá. 

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy utólagos ellenőrzés esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Pályázati adatlapot elkészíteni a portál ("Pályáztatás" cím alatt) "Aktuális pályázati felhívások" menüpontban található felhívások végén lévő "Adatlap kitöltése" link megnyitásával lehet. "Minta" pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon "Kitöltési segédletek" link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. október 3-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik.

A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.

A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Levéltári Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. szeptember 2.

Frissítve: