A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet 2005. II. félévére, az alábbi témákban.

Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a támogatások utalására 2006-ban kerül sor!

1. Egységes elektronikus levéltári nyilvántartó rendszer kialakítására Altéma kódszáma: 2236

Az egységes elektronikus levéltári nyilvántartó rendszer működtetéséhez szükséges hardver és szoftver erőforrások beszerzésére pályázhatnak a közlevéltárak. Az elnyert támogatás a Magyar Országos Levéltár által meghatározott és a honlapján közzétett paraméterekkel rendelkező géppark (hardver), illetve a hozzá kapcsolódó szoftver beszerzésére fordítható.

Támogatás kérhető a rendszer működtetéséhez szükséges:

 • hardver eszközökre (alapgép, szerver)
 • szoftverre

A pályázathoz az adatlapon kívül csatolni kell:

 • a fejlesztés, a telepítés, az üzemeltetés és a fenntarthatóság részletes bemutatását,
 • a projekt ütemtervét,
 • a megvalósítás részletes pénzügyi tervét az ütemezéssel megegyező bontásban,
 • a pályázó levéltár rendelkezésére álló informatikai eszközeinek (hardver, szoftver elemek) részletes leírását.

A pályázónak vállalnia kell:

A pályázat befejezéskor a pályázati célban megfogalmazottaknak a levéltárban működnie kell, amelyet a kiíró kollégium – szakértők bevonásával – a helyszínen ellenőrizhet.

A megpályázható legmagasabb összeg 1 500 000, – Ft.

Minden intézmény csak egy pályázatot nyújthat be, maximum 5 felhasználó telephely megjelölésével.

2. Levéltári segédletek készítésére

Altéma kódszáma: 2233

Levéltári segédletek készítésére,  számítógépre vitelére és közreadására pályázhatnak levéltárak és levéltárosok.

Támogatás kérhető:

 • szerzői honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • szerkesztői honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • programozói honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • nyomdai előkészítési munkákhoz az alábbi jogcímekre:
  • szöveg-, és képbevitelre, írásra, szkennelésre,
  • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúrára,
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás, csomagolás)

3. Forráskiadványok előkészítésére

Altéma kódszáma: 2231

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok – nyomtatott és elektronikus formában történő – előkészítésére pályázhatnak magyarországi levéltárak, levéltári szakmai szervezetek és magánszemélyek.

Támogatás kérhető:

 • szerzői honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • szerkesztői honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • szöveg- és képbevitelre (írás, szkennelés),
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)

Az elszámoláshoz a pályázónak mellékelnie kell az elkészült kéziratot vagy a masterlemezt.

4. Forráskiadványok közzétételére

Altéma kódszáma: 2231

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok – nyomtatott és elektronikus formában – történő közzétételére pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • nyomdai előkészítési munkákra, az alábbi jogcímekre
  • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúrára,
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén:

 • korrektúrára
 • gyártási és csomagolási költségre (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (floppy CD), nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

Támogatást igényelni csak a kézirat, vagy masterlemez beadásával lehet. A pályázathoz nyomdai, illetve nyomtatási árajánlatot mellékelni kell.

5. Határon túli magyar vonatkozású források kiadásának előkészítésére és megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2231

Határon túli gyűjteményekben őrzött magyar vonatkozású levéltári források kiadásának előkészítésére és közzétételére pályázhatnak határon túli tudományos kutatók és szervezetek.

Támogatás kérhető:

 • szerzői honoráriumra, vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, vagy számlás kifizetésre,
 • szerkesztői honoráriumra, vagy számlás kifizetésre,
 • nyomdai előkészítési munkákra:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • korrektúra,
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés).

Támogatást igényelni csak a kézirat, vagy masterlemez beadásával lehet.

Ennél az altémánál a tárgyilagos elbírálás megkönnyítésére – a beadott pályázatok elbírálásánál – a kollégium az alábbi szempontok figyelembe vételére különösen nagy hangsúlyt fektet.

 1. Milyen a pályázat pénzügyi megvalósíthatósága?
 2. Milyen a pályázat kidolgozottsága?
 3. Milyen a forrás együttes jelentősége?

6. Eszközvásárlás határon túli egyházi levéltárak részére

Altéma kódszáma: 2205

Pályázhatnak a határon túli magyar egyházak levéltári anyagaik állományvédelméhez szükséges eszközök beszerzésére.

Támogatás kérhető:

 • irattartó állványokra,
 • irattároló szekrényekre és azok összeszerelésére,
 • savmentes dobozokra,
 • Magyarországon vásárolt eszközök esetében azok szállítására, illetve vámköltségére.

A pályázatok
2005. szeptember 20-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388. Budapest, Pf. 82.) 
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal –  felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.      

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek, vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005 .évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás, építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felül bírálatát kérni nem lehetA nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetők  a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-csütörtökig 9-től 15 óráig; pénteken 9-től 12óráig.

Levéltári Szakmai Kollégium