A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet 2005. I. félévére, a magyar történelem levéltári kutatására, és az eredmények közzétételére az alábbi témákban:

1. Levéltári segédletek készítésére

Altéma kódszáma: 2233

Levéltári segédletek készítésére, számítógépre vitelére és közreadására pályázhatnak levéltárak és levéltárosok.

Támogatás kérhető:

 • szerzői honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre;
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre;
 • szerkesztői honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre;
 • programozói honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre;
 • nyomdai előkészítési munkákhoz az alábbi jogcímekre:
  • szöveg-, és képbevitelre, írásra, szkennelésre
  • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás, csomagolás)

2. Forráskiadványok előkészítésére

Altéma kódszáma:2231

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok– nyomtatott és elektronikus formában történő – előkészítésére pályázhatnak magyarországi levéltárak, levéltári szakmai szervezetek és magánszemélyek.

Támogatás kérhető:

 • szerzői honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • szerkesztői honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • szöveg- és képbevitelre (írás, szkennelés),
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)

Az elszámoláshoz a pályázónak mellékelnie kell az elkészült kéziratot vagy a masterlemezt.

3. Forráskiadványok közzétételére

Altéma kódszáma: 2231

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok – nyomtatott és elektronikus formában – történő közzétételére pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • nyomdai előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre
  • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén:

 • korrektúrára
 • gyártási és csomagolási költségre [levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (floppy CD), nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás].

Támogatást igényelni csak a kézirat, vagy masterlemez beadásával lehet. A pályázathoz nyomdai, illetve nyomtatási árajánlatot mellékelni kell.

4. Határon túli magyar vonatkozású források kiadásának előkészítésére és megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2231

Határon túli gyűjteményekben őrzött magyar vonatkozású levéltári források kiadásának előkészítésére és közzétételére pályázhatnak határon túli tudományos kutatók és szervezetek.

Támogatás kérhető:

 • szerzői honoráriumra, vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, vagy számlás kifizetésre,
 • szerkesztői honoráriumra, vagy számlás kifizetésre,
 • nyomdai előkészítési munkákra:
  • szöveg- és  képbevitel (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • korrektúra,
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés).

Támogatást igényelni csak a kézirat, vagy masterlemez beadásával lehet.

5. Levéltári rendezvényekre

Altéma kódszáma: 2207

Nemzetközi, országos, regionális, határon túli szakmai konferenciák, tapasztalatcserék, továbbképzések előkészítésére és lebonyolítására, illetve szakmai rendezvényeken történő részvételre pályázhatnak magyar levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • útiköltségre
 • szállásköltségre
 • részvételi díj költségére
 • Magyarországon szervezett nemzetközi, vagy országos rendezvények étkezési költségeire.

Ennél az altémánál a tárgyilagos elbírálás megkönnyítésére – a pályázónak az alábbi, mellékletben is csatolt szempontokat bővebben szükséges kifejtenie. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

 1. Milyen a támogatandó rendezvény – nemzetközi környezetben is mérhető –jelentősége?
 2. Milyen a rendezvényre meghívott előadók vagy együttműködők szakmai elismertsége?
 3. Milyen a támogatandó rendezvény iránti érdeklődés prognosztizált mértéke?

A pályázathoz csatolni kell az esemény részletes programját helyének és idejének megjelölésével, valamint a meghívandó előadók névsorát.

6. Évkönyvek, gyűjteményes kötetek megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2212

Évkönyvek, évfordulókhoz kapcsolódó kiadványok, tanulmánykötetek, valamint idegen nyelven megjelenő reprezentatív levéltári kiadványok megjelentetésére pályázhatnak levéltárak és levéltári szakmi szervezetek.

Támogatás kérhet:

 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás, csomagolás)

A pályázathoz mellékelni kell: a lektorált kéziratot és tartalomjegyzéket, nyomdai árajánlatot.

7. Maradandó értékű magániratok vásárlására

Altéma kódszáma: 2209

Közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak pályázhatnak maradandó értékű magániratok megvásárlására.

Támogatás kérhető:

 • vásárlásra

8. Kárpát-medencei magyar vonatkozású levéltári anyag feltárása

Altéma kódszáma:2232

A Kárpát-medencei egyházi gyűjteményekben lévő iratanyag rendezésére és feltárására, valamint a Kárpát medence közgyűjteményeiben található magyar vonatkozású iratanyag fondjainak feltárására és jegyzékeinek összeállítására pályázhatnak magyarországi levéltárak, levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • utazási költségre
 • szállásköltségre
 • másolási költségre

Az elszámoláshoz a pályázónak mellékelnie kell az elkészült kéziratot vagy a masterlemezt.


A pályázatok
2005. április 11-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388. Budapest, Pf. 82.) A határidőn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, szükséges betétlappal –  felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.        

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetõk  a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl-csütörtökig 9-tõl 15 óráig; pénteken 9-tõl 12óráig.

Levéltári Szakmai Kollégium