A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az 1995. évi LXVI. törvény 34/A §-a (1) bekezdésében foglaltak támogatására


A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

az 1995. évi LXVI. törvény 34/A §-a (1) bekezdésében foglaltak támogatására

A kollégium pályázatot hirdet magyarországi közlevéltárak, valamint a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi, alapítványi és egyéb magánlevéltárak részére a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 34/A. §-a (1) bekezdésében meghatározott, a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló feladatok elvégzésének, illetve a feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai és technikai feltételek megteremtésének 2005. évi támogatására.

Pályázni az alábbi feladatokra, szakmai programokra és eszközcsoportokra lehet:

1. Mikrofilmezés és digitális felvétel előkészítésére

Altéma kódszáma: 2238

Elsősorban 20. századi irategyüttesek rendezésére, átselejtezésére és mikrofilmezésére történő előkészítésre.

Támogatás kérhető:

 • honoráriumra és járulékaira

2. Mikrofilmeztetésre

Altéma kódszáma: 2239

A vonatkozó előírásoknak megfelelően előkészített irategyüttesek mikrofilmeztetésére, valamint biztonsági célú másolatokról kutatási célú másolatok készítésére.

A pályázathoz mellékelni kell a mikrofilmező műhely nyilatkozatát, hogy a pályázatban megjelölt iratok mikrofilmezését, illetve a mikrofilmek másolását 2006.június 30-ig elvégzi.

Támogatás kérhető:

 • mikrofilmeztetésre

3. Restaurálásra

Altéma kódszáma: 2211

Megrongálódott, pusztulásnak indult iratok, irategyüttesek restaurálására.

A pályázathoz mellékelni kell a restauráló műhely nyilatkozatát, hogy a pályázatban megjelölt iratok restaurálását 2006.06.30-ig elvégzi.

Támogatás kérhető:

 • restaurálásra

4. Raktári eszközök és berendezések beszerzésére

Altéma kódszáma: 2205

A levéltári anyag tárolásához, fizikai állapotának megóvásához szükséges eszközök beszerzésére.

Támogatás kérhető:

 • savmentes irattároló dobozokra,
 • mikrofilmek, tervrajzok, térképek és restaurált iratok tárolásához speciális szekrényekre,
 • oklevelek és pecsétek tárolásához szolgáló speciális eszközök,
 • raktári állványzatra ( ideértve az állványzat összeállításának költségeit is),
 • raktári takarítógépre.

5. Reprográfiai eszközök beszerzése

Altéma kódszáma: 2205

Tájékoztatási, valamint kutatási célú másolatok készítéséhez szükséges reprográfiai eszközök beszerzésére.

Támogatás kérhető:

 • fénymásolóra,
 • olvasó-másológépre,
 • digitális fényképezőgépre

6. Restauráláshoz és mikrofilmezéshez szükséges gépek, műszerek és nyersanyagok beszerzésére

Altéma kódszáma: 2205

Iratvédelmi (restauráló, mikrofilmező) műhelyek kapacitásának jobb kihasználását és bővítését, valamint új iratvédelmi műhelyek kialakítását segítő beszerzésekre.

Új restauráló vagy mikrofilmező műhely kialakítása esetén a pályázathoz mellékelni kell a levéltár fenntartójának arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a műhely céljára alkalmas helyiség kialakítását, valamint a műhely tervezett kapacitásához szükséges szakszemélyzet biztosítását és a műhely további folyamatos működtetését is vállalja.

Támogatás kérhető:

 • az iratok restaurálásához és mikrofilmezéséhez szükséges nyersanyagok és vegyszerek vásárlására,
 • mikrofilmező és restauráló gép- és műszerpark beszerzésére és üzembe helyezésére.

A pályázatok
2005. március 10-ig
beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf.: 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal –  felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap . A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetők  a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

 Levéltári Szakmai Kollégium