A MOZGÓKÉP KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A MOZGÓKÉP KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény alapján, az e törvényben meghatározott közvetlen és közvetett támogatásban csak a Nemzeti Filmiroda által nyilvántartásba vett személyek és szervezetek részesülhetnek, amennyiben megfelelnek e törvény rendelkezéseinek. A törvény hatálya a magyar, illetve a magyar részvétellel készülõ filmalkotások elõállítására, terjesztésére és archiválására, valamint a magyarországi filmterjesztésre terjed ki. Döntés elõtt a kollégium ellenõrzi a regisztrációt a Filmirodától kapott hiteles lista alapján.

Nem részesülhet közvetlen és közvetett támogatásban /14. § (3)/:

 • akit a Nemzeti Filmiroda nem vett nyilvántartásba, vagy onnan törölt,
 • akinek az állammal szemben fennálló adó-, járulék- vagy egyéb köztehertartozása van,
 • aki a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelespéldány szolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget,
 • aki a támogató szervezet által nyújtott támogatás felhasználásával nem számolt el, elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el, vagy a támogató szervezettel szemben lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettséggel rendelkezik,
 • az a szervezet, amelynek vezetõ tisztségviselõi, vagy tulajdonosai között olyan személy van, aki a támogatási igény benyújtását megelõzõ három évben olyan szervezet vezetõ tisztségviselõje volt, amely a vezetõ tisztségviselésének idõtartama alatt felhasznált közvetlen támogatással, a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,
 • az a szervezet, amelynek tulajdonosai között olyan szervezet van, amely a támogatási igény benyújtását megelõzõ három évben felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,
 • aki ellen csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban.
 • A nyilvántartásba vétel nem feltétele a támogatás nyújtásának azon szervezetek, illetve intézmények esetében, amelyek kizárólag oktatási, könyvtári, illetve egyéb közgyűjteményi feladataik ellátása érdekében végeznek filmterjesztési tevékenységet, kivéve a kifejezetten mozgókép szakmai tárgyú közgyűjteményeket.

A Mozgókép Kollégium pályázatot hirdet 2006. II. félévben az alábbi témákra:

1. Filmes rendezvényekre

Altéma kódszáma: 1007

Támogatásban részesülhetnek a 2006. szeptember 1.–2006. december 31-ig lebonyolításra kerülõ – a filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló – országos, regionális, és határon túli magyar rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezõi. A pályázathoz csatolni kell a – pályázó nevére szóló – Nemzeti Filmiroda által kiadott regisztrációs igazolás másolatát.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek:

 • a többéves hagyományokkal bíró rendezvények,
 • a település /város, kistérség/ életében jelentős művészeti rendezvénysorozat filmes rendezvényei,
 • a kortárs hazai filmművészet alkotásait bemutató rendezvények,
 • a nemzeti filmhetek,
 • az ismeretterjesztő- és dokumentumfilm-sorozatok,
 • azok a pályázók, akik jelentős külső vagy saját forrást tudnak biztosítani,
 • a nagyszámú, jelentős filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló, megalapozott és kidolgozott koncepcióval bíró rendezvények.

Pályázni lehet:

 • tiszteletdíjra, és annak járulékaira,
 • terembérletre,
 • film- és technikai eszközbérlésre,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • szállítási költségre,
 • nyomdaköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre.

Annak a pályázónak, aki 2006-ban az NKA-tól rendezvényre támogatást kapott, a pályázathoz csatolnia kell a támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a résztvevõk számára és a sajtóvisszhangjára. Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhetõ.

Tervezett keret összesen: 30 millió Ft

2. Vidéki mozik közönségkapcsolatainak kiépítésére, fejlesztésére

Altéma kódszáma: 1033

A pályázaton azok a moziként regisztrált Filmszínházak vehetnek részt, melyek minden héten rendszeresen art műsort is vetítenek. Pályázat nyújtható be a 2006. július 1.–2006. december 31. közötti időszakban megjelent, illetve megjelenő tájékoztató kiadványokra, helyi reklámra, melyek célja a mozik és a mozgóképkultúra megismertetése, fejlesztése, környezetük sajátosságait figyelembe véve.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek:

 • a regisztrált art mozik által benyújtott pályázatok,
 • azon eszközökre (plakát, műsorfüzet stb.) benyújtott pályázatok, melyeknél az elért célközönség nagy létszámú,
 • előny az alkalmazott eszközök hatékonysága (az egy nézőre vetített fajlagos költségek nagysága),
 • új, innovatív eszközök alkalmazását tervező pályázatok.

Pályázni lehet:

 • nyomdaköltségre,
 • reklámköltségre.

Annak a pályázónak, aki 2006-ban az NKA-tól közönségkapcsolatok kiépítésére már támogatást kapott, a pályázathoz csatolnia kell a támogatott cél megvalósításáról szóló szakmai beszámolót.

Tervezett keret összesen: 15 millió Ft

3. Dokumentumfilm-pályázat 30-55 perc hosszúságú dokumentumfilmek

3. a) Gyártására

Altéma kódszáma: 1072

Pályázhatnak filmkészítõk.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a maximum 5 oldalas, szabad szerzõi joggal rendelkezõ, korábban még sehova be nem nyújtott részletes szinopszist (5 példányban),
 • a gyártási tervet,
 • a gyártási költségvetést,
 • a finanszírozási tervet (5 példányban),
 • egy televíziós szándéknyilatkozatot a film bemutatásáról.  

 Pályázni lehet:

 • előkészítési költségre (szakértői díjra, archívanyag-átírásra, jogdíjra),
 • forgatási költségre (utazási költségre, szállásköltségre, fotózás költségére, kamerabérletre, rendező, operatõrök, hangmérnök, szerkesztő, technikus tiszteletdíjára, és azok járulékaira, videó- és hangkazetták, fotó- és filmnyersanyag vásárlására, szállításra, laborköltségre),
 • utómunka költségre (vágó, vágóasszisztens tiszteletdíjára, és azok járulékaira, vágásra, zene, laborköltségre, hangkeverésre, keverésre).

A gyártásra megpályázható maximum összeg dokumentumfilmenként: 5 millió forint.

 3.b)   Befejezésére

Altéma kódszáma: 1064

Pályázhatnak filmkészítők, minimum 50%-os elkészültségű dokumentumfilmekkel.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a film szinopszisát (5 példányban),
 • a már leforgatott anyagot, vagy az abból készült válogatást DVD-formátumban (5 példányban),
 • a befejezési tervet és annak részletes költségvetését 5 példányban,
 • a film gyártási előzményeinek rövid összefoglalását,
 • egy televíziós szándéknyilatkozatot a film bemutatásáról.  

Pályázni lehet:

 • Forgatási költségre (utazási költségre, szállásköltségre, fotózás költségére, kamera bérletre, rendező, operatõrök, hangmérnök,szerkesztő, technikus, tiszteletdíjára, és azok járulékaira, videó- és hangkazetták, fotó- és filmnyersanyag vásárlására, szállításra, laborköltségre),
 • Utómunka költségre (vágó, vágóasszisztens tiszteletdíjára, és azok járulékaira, vágásra, zene, hangkeverésre, keverésre, laborköltségre).

A befejezésre megpályázható maximum összeg dokumentumfilmenként  2 millió forint.

Dokumentumfilmes pályázatot a produkciós vállalkozás  – filmgyártó – adhat be a rendező ellenjegyzésével.

A dokumentumfilmes pályázatnál (altéma kódszáma: 1064, 1072) egy filmgyártó cég összesen két pályázatot nyújthat be.

Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak a témához rendelt betétlappal és a felhívásban meghatározott – a pályázathoz benyújtandó – mellékletekkel együtt érvényes!

4. Meghívásos pályázat a Színház- és Filmművészeti Egyetem támogatására

Altéma kódszáma: 1062

A kollégium meghívja a Színház és Filmművészeti Egyetemet a Film és Televízió Tanszékén készülõ vizsgafilmek támogatására.

A pályázat elõfeltétele, hogy a diákok az évi vizsgafeladataikkal belsõ pályázaton vegyenek részt, amire szabályos NKA pályázati lap kitöltésével és a szükséges dokumentumok (szinopszis, forgatókönyv, megvalósítási elképzelés, költségvetés) benyújtásával jelentkezhetnek. Az egyetem által kijelölt belsõ bizottság a meghívás összegéig eredményt hirdet. Az Egyetem belsõ pályázatának megj.: a pályázatot a Film-fõtanszak vezetõje, vagy helyettes vezetõje vezeti) nyertese/nyertesei részesülnek a Mozgókép Szakmai Kollégium támogatásában. A pályázatoknak tartalmaznia kell az osztályvezetõ tanár igazolását, hogy a pályázat vizsgafeladat.   

Pályázni lehet:

 • a forgatócsoport, stáb, színészek, statiszták tiszteletdíjára, és annak járulékaira,
 • díszletépítésre, szcenikai költségekre, berendezések / kellékek költségeire,
 • hang és világosítás költségeire,
 • szállítási költségre,
 • utazási költségre,
 • műterem és helyszínbérlet költségére,
 • technikai eszközbérlésre,
 • nyersanyag és laborköltségre.

Elszámolás: 2007. szeptember. Az elszámoláshoz mellékelni kell a kész filmek, illetve vizsgamunkák egy kópiáját DVD-n.

A megpályázható támogatás összesen: 12 millió Ft

 5. Meghívásos pályázat a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszéke végzõs animáció és videó szakos hallgatói diplomafilmjeinek támogatására

Altéma kódszáma: 1062

A kollégium meghívja a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszéke végzõs animáció és videó szakos hallgatóit diplomafilmjük elkészítésének támogatására.

Az animáció szakos hallgatók pályázhatnak:

 • anyagköltségre,
 • számítógép bérleti díjra,
 • operatõri tiszteletdíjra, annak járulékaira.

A videó szakos hallgatók pályázhatnak:

 • forgatási munkára,
 • kamerabérlésre,
 • utómunka költségekre.

A pályázat elbírálásához csatolni kell:

 • a diplomafilm forgatókönyvét,
 • a konzulens tanár véleményét.

A pályázat pénzügyi lebonyolítójaként csak az Animációs Diplomafilm Megvalósításáért Alapítvány kérhetõ fel.

Elszámolás 2007. szeptember.  Elszámoláshoz mellékelni kell a kész filmek, illetve vizsgamunkák egy kópiáját DVD-n.

A tervezett felosztható összeg: 10 millió Ft.

A pályázatok
2006. október 6-ig beérkezõen
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Mozgókép Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!