A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján, az e törvényben meghatározott közvetlen és közvetett támogatásban csak a Nemzeti Filmiroda által nyilvántartásba vett személyek és szervezetek részesülhetnek, amennyiben megfelelnek a törvény rendelkezéseinek. A törvény hatálya a magyar, illetve a magyar részvétellel készülő filmalkotások előállítására, terjesztésére és archiválására, valamint a magyarországi filmterjesztésre terjed ki. Döntés előtt a kollégium ellenőrzi a regisztrációt a Filmirodától kapott hiteles lista alapján.

Nem részesülhet közvetlen és közvetett támogatásban /14. § (3)/:

a)       akit a Nemzeti Filmiroda nem vett nyilvántartásba, vagy onnan törölt,

b)       akinek az állammal szemben fennálló adó-, járulék- vagy egyéb köztehertartozása van,

c)       aki a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelespéldány szolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget,

d)       aki a támogató szervezet által nyújtott támogatás felhasználásával nem számolt el, elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el, vagy a támogató szervezettel szemben lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettséggel rendelkezik,

e)       az a szervezet, amelynek vezető tisztségviselői, vagy tulajdonosai között olyan személy van, aki a támogatási igény benyújtását megelőző három évben olyan szervezet vezető tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt felhasznált közvetlen támogatással, a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,

f)         az a szervezet, amelynek tulajdonosai között olyan szervezet van, amely a támogatási igény benyújtását megelőző három évben felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,

g)       aki ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás van folyamatban.

A nyilvántartásba vétel nem feltétele a támogatás nyújtásának, azon szervezetek, illetve intézmények esetében, amelyek kizárólag oktatási, könyvtári, illetve közgyűjteményi feladataik ellátása érdekében végeznek filmterjesztési tevékenységet, kivéve a kifejezetten mozgókép szakmai tárgyú közgyűjteményeket.

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2005. II. félévben az alábbi témákra:

1. Dokumentumfilm-pályázat 30-55 perc hosszúságú dokumentumfilmek előkészítésére, gyártására

Altéma kódszáma: 1070

Pályázhatnak filmkészítők maximum 5 oldalas, szabad szerzői joggal rendelkező, korábban még sehova be nem nyújtott részletes szinopszis /témaleírás, vizuális koncepció/ valamint előkészítési illetve gyártási terv-   és előkészítési, illetve gyártási költségvetés 5 példányának beküldésével .   

  Egy filmgyártó cég 2, egy alkotó 1 pályázatot nyújthat be.

Pályázni lehet:

·         szakértői díjra, archív anyag átírásra, jogdíjra,

·         terepszemle költségre (utazás, szállás, fotózás),

·         előforgatási költségre (kamera bérlet, operatőr, hangmérnök, technikus,

·         tiszteletdíja, és azok járulékai, videó- és hangkazetták , fotó- és filmnyersanyag

·         vásárlása, szállítás)

·         anyaggyűjtésre

A pályázatot a produkciós vállalkozás (filmgyártó) és a rendező közösen nyújthatja be.

A megpályázható összeg maximum 3 millió Ft.

Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak a témához rendelt betétlappal és a felhívásban meghatározott – a pályázathoz benyújtandó – mellékletekkel együtt érvényes!

2. Játékfilmtervek gyártás-előkészítésére és gyártására

Altéma kódszáma: 1061

A támogatásra azoknak a filmeknek előállítói pályázhatnak, amelyek az NKA szakmai kollégiumának 2005. I. félévi forgatókönyvírói pályázatán alkotói támogatásban részesültek, és 2005 .október 1 -ig a forgatókönyvet bírálatra leadták

A pályázathoz benyújtandó:

·         5 pld. forgatókönyv (minden példányon feltüntetve a film előállítójának neve),

·         5 pld. szinopszis,

·         a rendező szakmai életrajza,

·         az adatlap 2. oldalán szereplő költségvetésen kívül: a tervezett film részletes

·         költségvetése, előkészítési költségvetése, azon belül jogcímenként feltüntetve az

·         NKA-tól igényelt támogatás összege,

·         finanszírozási terv,

·         gyártási ütemterv (időpontokkal).

Pályázni lehet:

·         tiszteletdíjra és annak járulékaira,

·         fordításra,

·         utazási költségre,

·         szállítási költségre,

·         nyersanyagköltségre,

·         laborköltségre,

·         technikai eszközök bérleti díjára,

·         díszletépítésre .

A kollégium a színvonaluk alapján legjobbnak tartott filmterveknek ítéli oda a támogatást, a film előkészítésére és a gyártás beindítására abban az esetben, ha a film elkészítésének egyéb feltételeit biztosítottnak látja.

Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak a témához rendelt betétlappal és a felhívásban meghatározott – a pályázathoz benyújtandó – mellékletekkel együtt érvényes!

A megpályázható gyártási támogatás maximális összege filmenként 50 millió Ft

3. Meghívásos pályázat a Színház- és Filmművészeti Egyetem támogatására

Altéma kódszáma: 1062

A kollégium meghívja a Színház és Filmművészeti Egyetemet a Film,- és Televízió Tanszékén készülő vizsgafilmek támogatására.

A pályázat előfeltétele, hogy a diákok az évi vizsgafeladataikkal belső pályázaton vegyenek részt, amire szabályos NKA pályázati lap kitöltésével és a szükséges dokumentumok (szinopszis, forgatókönyv, megvalósítási elképzelés, költségvetés) benyújtásával jelentkezhetnek. Az egyetem által kijelölt belső bizottság a meghívás összegéig eredményt hirdet. Az Egyetem belső pályázatának ( megj .: a pályázatot a Film-főtanszak vezetője, vagy helyettes vezetője vezeti) nyertese/nyertesei részesülnek a Mozgókép Szakmai Kollégium támogatásában. A pályázatoknak tartalmaznia kell az osztályvezető tanár igazolását, hogy a pályázat vizsgafeladat.                      

Pályázni lehet:

a.        a forgatócsoport, stáb, színészek, statiszták tiszteletdíjára, és annak járulékaira,

b.       díszletépítésre, szcenikai költségekre, berendezések / kellékek költségeire

c.        hang és világosítás költségeire,

d.       szállítási költségre,

e.        utazási költségre,

f.         műterem és helyszínbérlet költségre,

g.        technikai eszközbérlésre,

h.        nyersanyag és laborköltségre.

Elszámolás: 2006. szeptember. Az elszámoláshoz mellékelni kell a kész filmek, illetve vizsgamunkák egy kópiáját DVD-n .

A megpályázható támogatás összesen: 12 millió Ft  

4. Meghívásos pályázat a Magyar Iparművészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszéke végzős animáció és videó szakos hallgatói diplomafilmjeinek támogatására

Altéma kódszáma: 1062

A kollégium meghívja a Magyar Iparművészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszéke végzős animáció és videó szakos hallgatóit diplomafilmjük elkészítésének támogatására.

Az animáció szakos hallgatók pályázhatnak:

·         anyagköltségre,

·         számítógép bérleti díjra,

·         operatőri tiszteletdíjra, annak járulékaira.

A videó szakos hallgatók pályázhatnak:

·         forgatási munkára,

·         kamerabérlésre,

·         utómunka költségekre.

A pályázat elbírálásához be kell nyújtani

– a diplomafilm forgatókönyvét,

– a konzulens tanár véleményét.

A pályázat pénzügyi lebonyolítójaként csak az Animációs Diplomafilm Megvalósításáért Alapítvány kérhető fel.

Elszámolás 2006. szeptember.   Elszámoláshoz mellékelni kell a kész filmek, illetve vizsgamunkák egy kópiáját DVD-n .

A tervezett felosztható összeg: 10 millió Ft.

5. Pályázat gyerekeknek készülő (minimum 25 perces vagy 3×7 perces) animációs filmek/filmsorozatok gyártási előkészítésére vagy gyártására  

Altéma kódszáma: 1073

  A támogatásra azoknak a filmeknek az előállítói pályázhatnak, akik sikeresen szerepeltek az első félévben meghirdetett /gyermekek számára készítendő filmek/ filmsorozatok képes forgatókönyv pályázatán és azokat 2005. október 1 -ig bírálatra leadják.

    A pályázathoz benyújtandó :  

  • 5 pld .   képes forgatókönyv ,
  • a rendező szakmai önéletrajza ,
  • a tervezett film részletes költségvetése/előkészítési költségvetése , azon belül jogcímként feltüntetve az NKA- tól igényelt támogatás összege ,
  • finanszírozási terv ,
  • gyártási ütemterv .

    Pályázni lehet :  

tiszteletdíjra és annak járulékaira ,

számítógép használati díjra .

    Megítélhető támogatási összeg filmenként : 20 millió forint.

  Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak a témához rendelt betétlappal és a felhívásban meghatározott – a pályázathoz benyújtandó – mellékletekkel együtt érvényes!

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a támogatás utalására – valamennyi altéma esetében – a 2006. évben kerül sor!  


A pályázatok
2005. október 14-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388. Budapest, Pf. 82.).
A határidőn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója .

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.   Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek, vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Azok a költségvetési intézmények, amelyek az NKA honlapja (www .nka .hu) Pályázatok menüpont megnyitásával a Megalakulást igazoló okirat benyújtása alól mentesülő intézmények listája címsor alatt fel vannak sorolva, alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni.  

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá   személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)   Az adatlap   postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A /4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

  Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító,   a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 % át számolhatja el átalányként a   támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap . A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.   A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán   átvehetők   a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető

2005. szeptember 13 -án   9 :00 -15:00 óráig

(tel .: 351-5461/141-es mellék).

2005. szeptember 14.

– 19. között az ügyfélfogadás szünetel!

2005. szeptember20 -tól hétfőtől – csütörtökig 8:30 – 16:00 óráig; pénteken 8:30 – 13:00 óráig (tel .: 327 -4444; 327- 4445)  

Mozgókép Szakmai Kollégium