A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján, az e törvényben meghatározott közvetlen és közvetett támogatásban csak a Nemzeti Filmiroda által nyilvántartásba vett személyek és szervezetek részesülhetnek, amennyiben megfelelnek e törvény rendelkezéseinek. A törvény hatálya a magyar, illetve a magyar részvétellel készülő filmalkotások előállítására, terjesztésére és archiválására, valamint a magyarországi filmterjesztésre terjed ki. Döntés előtt a kollégium ellenőrzi a regisztrációt a Filmirodától kapott hiteles lista alapján.

Nem részesülhet közvetlen és közvetett támogatásban /14. § (3)/:

 • akit a Nemzeti Filmiroda nem vett nyilvántartásba, vagy onnan törölt,
 • akinek az állammal szemben fennálló adó-, járulék- vagy egyéb köztehertartozása van,
 • aki a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelespéldány szolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget,
 • aki a támogató szervezet által nyújtott támogatás felhasználásával nem számolt el, elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el, vagy a támogató szervezettel szemben lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettséggel rendelkezik,
 • az a szervezet, amelynek vezető tisztségviselői, vagy tulajdonosai között olyan személy van, aki a támogatási igény benyújtását megelőző három évben olyan szervezet vezető tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt felhasznált közvetlen támogatással, a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,
 • az a szervezet, amelynek tulajdonosai között olyan szervezet van, amely a támogatási igény benyújtását megelőző három évben felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,
 • aki ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás van folyamatban.

A nyilvántartásba vétel nem feltétele a támogatás nyújtásának azon szervezetek, illetve intézmények esetében, amelyek kizárólag oktatási, könyvtári, illetve egyéb közgyűjteményi feladataik ellátása érdekében végeznek filmterjesztési tevékenységet, kivéve a kifejezetten mozgókép szakmai tárgyú közgyűjteményeket.

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2005. II. félévben az alábbi témákra:

1. Filmes rendezvényekre

Altéma kódszáma:1007

Támogatásban részesülhetnek a 2005. szeptember 1- 2005. december 31-ig lebonyolításra kerülő – a filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló – országos, regionális, és határon túli magyar rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezői. A kollégium kiemelten kezeli az EU-tagországok filmművészetével foglalkozó rendezvényeket. A pályázathoz csatolni kell a – pályázó nevére szóló – Nemzeti Filmiroda által kiadott regisztrációs számot.

Pályázni lehet:

 • tiszteletdíjra, és annak járulékaira,
 • terembérletre,
 • film és technikai eszközbérlésre,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • szállítási költségre,
 • nyomdaköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre.

Annak a pályázónak, aki vagy amely 2004-ben az NKA-tól rendezvényre támogatást kapott, a pályázathoz csatolnia kell a támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a résztvevők számára és a sajtóvisszhangra. Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető.

2. Vidéki mozik közönségkapcsolatainak kiépítésére, fejlesztésére

Altéma kódszáma: 1033

A mozgóképkultúra helyi sajátosságait is figyelembe vevő tájékoztató kiadványokra, helyi reklámokra pályázhatnak az art-tevékenységet folytató, moziként regisztrált filmszínházak, amelyek a hét négy napján art-műsort is vetítenek.

Nem pályázhatnak azok a vidéki mozik, amelyek a 2005. évi első pályázatunkon ebben a témakörben éves támogatásban részesültek.

Pályázni lehet:

– nyomdaköltségre,

– reklámköltségre.

3. Kisjátékfilmek mozi-forgalmazási támogatására

Altéma kódszáma: 1031

Pályázhatnak a filmgyártó szervezetek, filmgyártónként maximum 5 db kisfilmmel.

Feltételek:

– maximum 15 perces filmek,

– forgalmazói vagy játékfilmalkotó-szándéknyilatkozat kapcsolt kisfilmként történő

forgalmazására.

Pályázni lehet:

– 35 mm-es kópiák gyártására,

– reklámköltségre.

Benyújtandó: a kisfilm 1 db VHS-, vagy 1 db DVD-kópiája

Az elnyerhető maximális támogatási összeg: 1 000 000,- Ft filmenként.

4. Meghívásos pályázat az ASVA Audiovizuális Műveket Vágó Közcélú Alapítvány támogatására

Altéma kódszáma: 1030

A kollégium meghívja az ASVA Audiovizuális Műveket Vágó Közcélú Alapítványt a szerzői jogok megsértésével kapcsolatban ismeretterjesztő kézikönyv létrehozására és megjelentetésére.

Megpályázható összeg: 1 500 000,- Ft.

 5. Regisztrált vidéki mozik új szabvány szerinti hangleolvasó rendszerének modernizálására, cseréjére

Altéma kódszáma:1005

A kollégium pályázatot hirdet e témában korábban még nem támogatott vidéki mozik hangrendszerének korszerűsítésére vöröslézer-diódás rendszer, vagy vörös LED-rendszer alkalmazásával.

A pályázat feltétele:

– a Nemzeti Filmiroda érvényes regisztrációs igazolása ( a pályázó nevére kiállítva!),

– a működtető (fenntartó) nyilatkozata a mozi jelenlegi és 2007. december 31-ig vállalt folyamatos működtetéséről.

A megpályázható összeg – árajánlattal alátámasztott – bekerülési költség, de géppáronként maximum 100 000 – Ft.

Pályázni kizárólag:

– vöröslézer-diódás hanglámpa / vörös LED-rendszer vásárlására és beszerelésére lehet.


A pályázatok
2005. augusztus 15-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388. Budapest, Pf. 82.).
A határidőn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez szükséges betétlappal –  felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek, vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

  Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 % -át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatátkérni nem lehet.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetők  a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-csütörtökig 9-tol 15 óráig; pénteken 9-tol 12óráig.

Mozgókép Szakmai Kollégium