A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mozgókép Szakmai Kollégium meghirdeti 2005. évi első pályázatát.
(A kollégium 2005-ben előreláthatólag három pályázatot hirdet meg)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján, az e törvényben meghatározott közvetlen és közvetett támogatásban csak a Nemzeti Filmiroda által nyilvántartásba vett személyek és szervezetek részesülhetnek, amennyiben megfelelnek e törvény rendelkezéseinek. A törvény hatálya a magyar, illetve a magyar részvétellel készülő filmalkotások előállítására, terjesztésére és archiválására, valamint a magyarországi filmterjesztésre terjed ki. Döntés előtt a kollégium ellenőrzi a regisztrációt a Filmirodától kapott hiteles lista alapján.

Nem részesülhet közvetlen és közvetett támogatásban /14§ (3)/:

a)      akit a Nemzeti Filmiroda nem vett nyilvántartásba, vagy onnan törölt,

b)      akinek az állammal szemben fennálló adó-, járulék- vagy egyéb köztehertartozása van,

c)      aki a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelespéldány szolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget,

d)      aki a támogató szervezet által nyújtott támogatás felhasználásával nem számolt el, elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el, vagy a támogató szervezettel szemben lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettséggel rendelkezik,

e)      az a szervezet, amelynek vezető tisztségviselői, vagy tulajdonosai között olyan személy van, aki a támogatási igény benyújtását megelőző három évben olyan szervezet vezető tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt felhasznált közvetlen támogatással, a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,

f)        az a szervezet, amelynek tulajdonosai között olyan szervezet van, amely a támogatási igény benyújtását megelőző három évben felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,

g)      aki ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás van folyamatban.

A nyilvántartásba vétel nem feltétele a támogatás nyújtásának, azon szervezetek, illetve intézmények esetében, amelyek kizárólag oktatási, könyvtári, illetve közgyűjteményi feladataik ellátása érdekében végeznek filmterjesztési tevékenységet, kivéve a kifejezetten mozgókép szakmai tárgyú közgyűjteményeket.

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2005. I. félévében az alábbi témákra:

1. Filmes rendezvényekre

Altéma kódszáma: 1007

Támogatásban részesülhetnek a 2005. augusztus 31-ig lebonyolításra kerülő – a filmmûvészeti értékek népszerûsítését és terjesztését szolgáló – országos, regionális, és határon túli magyar rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezõi. A kollégium kiemelten kezeli az EU-tagországok filmművészetével foglalkozó rendezvényeket.

Pályázni lehet:

 • tiszteletdíjra, és annak járulékaira,
 • terembérletre,
 • film és technikai eszközbérlésre,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • szállítási költségre,
 • nyomdaköltségre,
 • reklám és propagandaköltségre.

Annak a pályázónak, aki 2004-ben az NKA-tól rendezvényre támogatást kapott, a pályázathoz csatolnia kell a támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a résztvevők számára és a sajtóvisszhangra. Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető.

2. Magyar filmek és filmalkotók külföldi fesztiválrészvételének támogatására

Altéma kódszáma: 1003

Támogatásban részesülhetnek azon magyar filmek alkotói, illetve filmelőállítója, mely film érvényes fesztivál meghívással rendelkezik, de a részvétel technikai vagy anyagi feltételei hiányoznak.

Pályázni lehet meglévő kópia idegen nyelvű feliratozására, utazási és szállásköltségre, sajtóanyagra.

A pályázat értékelése az alábbi szempontokat figyelembe véve történik:

 • a fesztivál rangja, jelentősége,
 • a filmet melyik szekcióba hívták meg,
 • az alkotók filmes (ezen belül fesztiválszerepelési) eredményei, első filmes alkotók esetében a film minősége (hazai kritikai és közönség-fogadtatás, ajánlások, stb.)
 • más források (fesztiválmeghívás tartalma) aránya az igényelt támogatáshoz.

 

Ennél az altémánál – a tárgyilagos elbírálás megkönnyítésére – a pályázónak a fenti, mellékletben is csatolt szempontokat bővebben szükséges kifejtenie.
Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

A Kollégium a támogatás odaítéléséről egyfordulós, több bírálós, összesített pontozásos módszer alkalmazásával dönt.

3. Regisztrált vidéki mozik új szabvány szerinti hangleolvasó rendszerének modernizálására, cseréjére

Altéma kódszáma: 1005

A Kollégium pályázatot hirdet e témában korábban még nem támogatott vidéki mozik hangrendszerének korszerűsítésére vöröslézer-diódás rendszer, vagy vörös LED-rendszer alkalmazásával.

A pályázat feltétele:

 • a Nemzeti Filmiroda érvényes regisztrációs igazolása,
 • a működtető (fenntartó) nyilatkozata a mozi jelenlegi és 2007.december 31-ig vállalt folyamatos működtetéséről.

A megpályázható összeg-árajánlattal alátámasztott-bekerülési költség, de géppáronként maximum 100.000.- Ft.

Pályázni kizárólag:

 • vöröslézer-diódás hanglámpa / vörös LED-rendszer vásárlására és beszerelésére lehet.

4. Alkotói támogatás játékfilm-tévéfilmforgatókönyv írására

Altéma kódszáma: 1002

 Pályázni lehet eredeti és adaptációs tervekkel, treatmenttel vagy máshol még nem pályáztatott első változatú forgatókönyvvel. A 6 példányban benyújtott treatment (elbeszélő jelenetsor) hossza játékfilm esetén 20-25, tévéfilm esetén 8-15 oldal.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szinopszist (max. 2 oldal) 6 példányban, (papíralapú, vagy CD formátumban)
 • a forgatókönyvíró szakmai életrajzát,

Egy forgatókönyvíró csak egy témával pályázhat.

Megpályázható maximális összeg 1.000.000,-Ft.

A megítélt támogatás 50%-ának utalása az aláírt szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelő időpontban történik, a további összeg utalásának feltétele a benyújtott forgatókönyv színvonalának függvénye.

5. Alkotói támogatás animációs gyermekfilm képes-forgatókönyvének (story board) és figuraterveinek elkészítésére

Altéma kódszáma: 1002

Pályázni lehet 6-12 éves korú gyermekek számára 7-10 perces TV-sugárzásra szánt animációs filmek, vagy filmsorozatok gyártásához képes-forgatókönyv és figuratervek készítésére.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a forgatókönyv-készítő szakmai önéletrajzát,
 • az irodalmi forgatókönyv 6 példányát

A megpályázható maximális összeg: 500. 000,- Ft

Egy forgatókönyvíró csak egy témával pályázhat.

A megítélt támogatás 50%-ának utalása az aláírt szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelő időpontban történik, a további összeg utalásának feltétele a benyújtott forgatókönyv színvonalának függvénye.

6. Meghívásos pályázat a Magyar Mozisok Szövetsége részére új számítógépes műsorosztó és statisztikai szoftver megvásárlására

Altéma kódszáma: 1010

A Kollégium meghívja a Magyar Mozisok Szövetségét az erre a célra kidolgozott műsorosztó, műsorjelentés készítő és statisztikai összesítő szoftver megvásárlására. A területi filmellátó szervezetek a szoftver segítségével racionálisabb kópia kihasználást érhetnek el, és egységes adatszolgáltatásra lesznek képesek.

A megpályázható összeg: 2.000.000,- Ft

A pályázat feltétele, hogy

 • a Szövetség más forrásokból biztosítsa a –kiegészítésként még- szükséges forrásokat, és ezt hitelt érdemlően bizonyítsa.
 • a Szövetség szerezze be- és csatolja a pályázathoz- a Nemzeti Filmiroda szakvéleményét a szoftvernek az országos statisztikai rendszerhez kapcsolhatóságáról.

7. Meghívásos pályázat a Magyar Nemzeti Filmarchívum részére a magyar nemzeti filmkincs megmentésének támogatására

Altéma kódszáma: 1011

A Kollégium meghívja a MNF-t magyar filmek felújítására.
A pályázathoz csatolni kell a felújítandó magyar filmek listáját és tételenkénti költségvetését.
A pályázható támogatási összeg: 15 millió Ft.

8. Vidéki mozik közönségkapcsolatainak kiépítésére, fejlesztéséren

Altéma kódszáma: 1033

Tájékoztató kiadványokra, helyi reklámra pályázhatnak azon art tevékenységet folytató, – moziként regisztrált filmszínházak, melyek a hét hat napján art műsort is vetítenek – a mozik a mozgóképkultúra megismertetésére, fejlesztésére, környezetük sajátosságait figyelembe véve.

Pályázni lehet:

 • nyomdaköltségre,
 • reklámköltségre.

A pályázatok
2005. március 31-ig beérkezõen
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388. Budapest, Pf. 82.) A határon túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, szükséges betétlappal –  felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.        

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetõk  a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl-csütörtökig 9-tõl 15 óráig; pénteken 9-tõl 12óráig
.

Mozgókép Szakmai Kollégium