A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2004. I. félévében az alábbi témákra.

1. Filmes rendezvényekre

Támogatásban részesülhetnek a 2004. március 1. – 2004. szeptember 1. között a filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló országos, határon túli magyar és regionális jellegű filmes rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezői.

A kollégium kiemelten kezeli az EU-csatlakozással kapcsolatos nagyrendezvényeket.

Pályázni lehet

 • tiszteletdíjra, és annak járulékaira,
 • terembérletre,
 • technikai eszközbérlésre,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • szállítási költségre,
 • nyomdaköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre.

Annak a pályázónak, aki 2003-ban az NKA-tól támogatást kapott, a pályázathoz csatolnia kell a támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a látogatottságra és a sajtóvisszhangra.

Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető.

Altéma kódszáma: 1007

2. Magyar filmek forgalmazási feltételeinek szelektív támogatására

Forgalmazói támogatásért pályázhatnak magyarországi forgalmazók 2004.január 1. – 2004. szeptember 1. között bemutatásra kerülő magyar filmek versenyképes forgalmazási feltételeinek megteremtésére.

A pályázónak vállalnia kell:

 • kópiánként 70 előadást,
 • 1 év alatt kópiánként 2000 nézőszámot,
 • a filmek egyidejű forgalmazását Budapesten és vidéken.

A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatásra kerülő film részletes forgalmazási és propagandatervét, amelyben a forgalmazó megjelöli a tervezett kópiaszámot .

Az igényelt összege kópiánként max. 1.000.000 Ft lehet.

Pályázni lehet:

 • kópiagyártásra (laborköltség),
 • reklámköltségre.

A pályázó a megítélt összeg 50%-át a szerződésben megjelölt időpontban, 50 %-át utólag, a kópiánként vállalt előadás és nézőszám igazolása után veheti igénybe.

Altéma kódszáma: 1032

3. Filmek forgalmazási feltételeinek támogatására Magyarországgal szomszédos országokban

Pályázhatnak a Magyarországgal szomszédos országok filmforgalmazói közönségfogadtatásra számot tartó magyar filmek forgalmazási feltételeinek megteremtésére.

Pályázati feltétel:

a megpályázott film kópiánkénti 40előadáson történő bemutatása.

Pályázni lehet:

 • kópiagyártásra (laborköltség),
 • meglévő kópia vásárlására,
 • jogdíj megváltásra,
 • reklámra,
 • feliratozásra.

A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatásra kerülő film részletes forgalmazási és propagandatervét, illetve eddigi szakmai tevékenységét. A pályázó a megítélt összeg 50%-át a szerződésben megjelölt időpontban, 50%-át utólag, az előadások megtartásának igazolása után veheti igénybe.

Altéma kódszáma: 1031

4. Magyar filmek külföldre juttatási feltételeinek javítására

A magyar filmek külföldön történő megismertetéséhez (forgalmazás vagy bemutatás elősegítéséhez) szükséges idegen nyelvre feliratozott Beta SP videokazetta elkészítésére, pályázhatnak filmprodukciós vállalkozások, filmforgalmazók.

A támogatás 35 mm-es idegen nyelvű kópia készítésére nem fordítható.

Pályázni lehet:

 • video-átírásra,
 • fordításra,
 • feliratozásra,
 • stúdióbérletre.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a film címét, készítőjét, rendezőjét,
 • mely idegen nyelvre kívánják feliratozni,
 • eddig milyen idegen nyelvű verzió készült el.

Altéma kódszáma: 1071  

5. Magyar filmek DVD-n történő megjelentetésének előkészítésére

A magyar filmkultúra 2000. január 1-je után bemutatott értékes alkotásainak megőrzése, DVD-n történő megjelentetése céljából pályázhatnak azok a kiadók és filmgyártó műhelyek, akik a kiadandó mű (művek) szerzői (terjesztési) jogával rendelkeznek. (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 23.§.)

A pályázónak mellékelnie kell – filmenként – a megjelentetni kívánt film:

 • adatait ( cím, rendező, a film időtartama, a készítés időpontja)
 • jogállását (tulajdonjog, felhasználási jog – időbeli, földrajzi terjedelem)
 • a kiinduló anyag leírását (pl. 35 mm-es eredeti negatív, vagy hibátlan 35-ös pozitív kópia, digitalizálással feljavítandó 35-ös használt kópia, Beta SP átírás vagy Digit –Beta felvétel stb.),
 • gyártási tervét.

Pályázni lehet:

 • átírásra,
 • digitalizálásra,
 • hangi utómunkára,
 • tiszteletdíjra,
 • DVD master-lemez elkészítésére.

( Eszközvásárlásra támogatás nem igényelhető.)

A megpályázható összeg max. 800.000 Ft

Altéma kódszáma: 1022

6. Alkotói támogatás eredeti, nem adaptált film-forgatókönyv írására

Pályázhatnak forgatókönyvírók – a magyar rendszerváltás ellentmondásainak ábrázolására – játék-, animációs, dokumentum vagy ismeretterjesztő film műfajokban egy, maximum 3 oldalas, szabad szerzői joggal rendelkező, korábban még sehol nem támogatott szinopszis 6 példányban történő benyújtásával.

A filmterveknek játék-, dokumentum, ismeretterjesztő film esetében egész estés, animációs filmnél 5-25 perc hosszúságúnak kell lennie.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a forgatókönyvíró szakmai életrajzát,
 • a rendező közreműködői szándéknyilatkozatát és szakmai életrajzát

(szerzői mű esetén a rendező és a forgatókönyvíró azonos)

Egy forgatókönyvíró csak egy témával pályázhat, rendező csak egy témához adhat közreműködői nyilatkozatot.

Megpályázható maximális összeg: 800.000,-Ft

A megítélt támogatás 50%-ának utalása a szerződés aláírását követően történik, a további összeg utalásának feltétele a benyújtott forgatókönyv színvonalának függvénye.

Altéma kódszáma: 1002

7. Alkotói támogatás a magyar ismeretterjesztő filmek teljes körét magába foglaló elektronikus szakkatalógus tervezetének elkészítésére

Pályázatot nyújthat be a szak-katalóguskészítés területén jártassággal bíró szakember.

Az előzetes kutatáson alapuló 3-4 oldalas pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a filmek teljes felderítésének, a lelőhelyek azonosításának módszerét, felhasználható bibliográfiáját,
 • az elektronikus szakkatalógus / CD-rom/ rendszerezési és keresési szempontjait, főbb formai és működési jellemzőit,
 • az elkészítéshez szükséges idő-ráfordítást, és részletes költségtervezetét.

Megpályázható maximális összeg: 1.000.000,-Ft

A megítélt támogatásért a pályázónak egy, kb. 50 filmet tartalmazó CD-rom részletes leírását példatárszerűen elkészítve kell benyújtania. A leírásnak példatár nélkül 20-25 oldal terjedelműnek kell lennie.

A megítélt támogatás 50%-ának utalása a szerződés aláírását követően történik, a további összeg utalásának feltétele a benyújtott szakmai anyag színvonalának függvénye.

Altéma kódszáma: 1002

8. Meghívásos pályázat a Magyar Filmintézet részére a magyar nemzeti filmkincs megmentésére

A kollégium meghívja a Magyar Filmintézetet magyar filmek felújítására.

A pályázathoz csatolni kell a felújítandó magyar filmek listáját és tételenkénti költségvetését.

A pályázható támogatás összege: 15.000.000,-Ft

Altéma kódszáma: 1011


A pályázatok
2004. március 8-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf.: 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Mozgókép Szakmai Kollégium