A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2003. II. félévében az alábbi témákra.

1. Filmes rendezvényekre

Támogatásban részesülhetnek a 2003.augusztus 1. – 2004. február 27. között a filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló országos, határon túli magyar és regionális jellegű filmes rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezői.

Pályázni lehet

 • tiszteletdíjra, annak járulékaira,
 • terembérletre
 • technikai eszközbérlésre,
 • utazási költségre
 • szállásköltségére,
 • szállítási költségre,
 • reklámra és propagandaköltségre.

A pályázathoz csatolni kell a szervezők által korábban (2003. évben) megtartott, az NKA által támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a látogatottságra és a sajtóvisszhangra.

Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető

Altéma kódszáma: 1007

2. Magyar filmek forgalmazási feltételeinek szelektív támogatására

Forgalmazói támogatásért pályázhatnak magyarországi forgalmazók 2003.augusztus1 – 2003.december 31. között bemutatásra kerülő kedvező kritikai és közönségfogadtatásra számot tartó magyar filmek versenyképes forgalmazási feltételeinek megteremtésére.

A pályázóknak biztosítaniuk kell a filmek egyidejű forgalmazását Budapesten és vidéken.

A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatásra kerülő film részletes forgalmazási és propagandatervét, amelyben a forgalmazó megjelöli a tervezett kópiaszámot és a vállalt fizető nézőszámot (egy év alatt minimum 3000 néző).

A forgalmazásra szánt filmet VHS kazettán 5 példányban a pályázattal egy időben mellékelni kell. A támogatás összege 500 000 – 4 000 000 Ft lehet.

A pályázó a megítélt összeg 50%-át a szerződésben megjelölt időpontban, 50 %-át utólag, a vállalt nézőszám igazolása után veheti igénybe.

Pályázni lehet

 • kópiagyártásra (laborköltség) és
 • reklámköltségre.

Altéma kódszáma: 1032

3. Magyar filmek külföldre juttatási feltételeinek javítására

A magyar filmek külföldön történő megismertetéséhez (forgalmazás vagy bemutatás elősegítéséhez) szükséges idegen nyelvre feliratozott Beta SP videokazetta elkészítésére

Pályázhatnak filmprodukciós vállalkozások, filmforgalmazók.

A támogatás 35 mm-es idegen nyelvi kópia készítésére nem fordítható.

Pályázni lehet

 • video-átírásra,
 • fordításra,
 • feliratozásra.

A pályázatnak tartalmazni kell

 • a film címét, készítőjét, rendezőjét,
 • mely idegen nyelvre kívánják feliratozni,
 • eddig milyen idegen nyelvű verzió készült el.

Altéma kódszáma: 1071

4. Vidéki art-mozik közönségkapcsolatainak kiépítésére, fejlesztésére

Tájékoztató kiadványokra, helyi reklámra pályázhatnak a vidéki art-mozik a mozgóképkultúra megismertetése, fejlesztése céljából, környezetük sajátosságait figyelembe véve.

Pályázni lehet

 • nyomdaköltségre,
 • reklámköltségre.

Altéma kódszáma: 1033

5. Alkotói támogatás animációs film képes forgatókönyvének (story board) és figuraterveinek elkészítésére

Pályázatot nyújthat be az, aki magyar irodalmi műből készült film vizuális és grafikai tervének, irodalmi forgatókönyvének elkészítésére – a Mozgókép Szakmai Kollégium 2003. I. félévi pályázati döntése alapján támogatásban részesült és a terveket 2003. július 31-ig bírálatra benyújtotta.

Megpályázható maximális összeg: 1millió Ft.

A megítélt támogatás 5o % -ának utalása a szerződés aláírását követően történik, a további összeg nagysága és utalása a benyújtott story board és figuraterv színvonalának függvénye, amelyről a szakmai kollégium dönt.

Altéma kódszáma: 1002

6. A legjobbnak ítélt filmtervek gyártás-előkészítésének és beindításának támogatására

A támogatásra azoknak a filmeknek gyártói pályázhatnak, amelyek az NKA szakmai kollégiumának 2003. I. félévi forgatókönyvírói pályázatán alkotói támogatásban részesültek.

A pályázathoz benyújtandó

 • 5 pld forgatókönyv (azok, akik a pályázati beadás határideje előtt már 3 pld forgatókönyvet benyújtottak véleményezésre, csak 2 példányt mellékeljenek),
 • a tervezett film részletes költségvetése, előkészítési költségvetése azon belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatás összege,
 • finanszírozási terv,
 • gyártási terv.

A kollégium a művészi színvonal alapján legjobbnak tartott filmtervnek ítéli oda a támogatást, a film előkészítésére és a gyártás beindítására, abban az esetben, ha a film előkészítésének egyéb feltételeit biztosítottnak látja.

Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal és mellékletekkel együtt érvényes!

A megpályázható támogatás maximális összege: 30 millió Ft.

Altéma kódszáma: 1061

7. Animációs gyermekfilm készítésének gyártási támogatására

Pályázhatnak filmgyártó cégek – 6-12 éves korú gyermekek számára – TV sugárzásra szánt, maximum 22 perces animációs filmek készítésére, a filmgyártás költségeire.

A pályázathoz benyújtandó

 • 5 pld képes forgatókönyv (story board ) és figuratervek,
 • a tervezett film részletes költségvetése (azon belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatást),
 • finanszírozási terv,
 • gyártási terv
 • TV sugárzási (vagy befogadó) nyilatkozat, esetleg kooprodukciós szándéknyilatkozat vagy tervezet

Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal és mellékletekkel együtt érvényes!

A megpályázható támogatás maximális összege: 5 millió Ft.

Altéma kódszáma: 1061

8. Meghívásos pályázat a Színház- és Filmművészeti Egyetem támogatására

A kollégium meghívja a Színház és Filmművészeti Egyetemet a Film,- és Televízió Tanszékén készülő vizsgafilmek és vizsgamunkák támogatására.

A pályázathoz csatolni kell

 • a vizsgafilmek forgatókönyvét illetve dokumentációját,
 • a Film és Televízió Tanszék vezetőjének írásos javaslatát.

Az elszámoláshoz mellékelni kell a kész filmek, illetve vizsgamunkák egy kópiáját VHS- kazettán.

A megpályázható támogatás összesen: 9 millió Ft

Altéma kódszáma: 1062

9. Meghívásos pályázat a Magyar Iparművészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszéke végzős animáció – és videoszakos hallgatói diplomafilmjeinek támogatására

A kollégium meghívja a Magyar Iparművészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszéke végzős animáció- és videoszakos hallgatóit diplomafilmjük elkészítésének támogatására.

Az animációs szakos hallgatók pályázhatnak

 • anyagköltségre,
 • számítógép bérleti díjra,
 • operatőri tiszteletdíjra, annak járulékaira

A videoszakos hallgatók pályázhatnak

 • forgatási munkára,
 • kamerabérlésre,
 • utómunkára.

A pályázat elbírálásához be kell nyújtani

 • a diplomafilm forgatókönyvét,
 • a konzulens tanár véleményét.

A pályázat pénzügyi lebonyolítójaként az Animációs Diplomafilm Megvalósításáért Alapítvány kérhető fel.

A tervezett felosztható összeg: 4 millió Ft.

Altéma kódszáma: 1062


A pályázatok
2003. szeptember 23-ig beérkezően
nyújthatóak be, kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Postafiók 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
+ Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Mozgókép Szakmai Kollégium