A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

1.  Az Art-mozik közönségkapcsolatainak kiépítésére, fejlesztésére

Altéma kódszáma: 1033

A pályázaton a Nemzeti Filmiroda által nyilvántartásba vett art mozik és art mozi termek, üzemeltetői, valamint azon hagyományos mozik üzemeltetői vehetnek részt, amelyek minden héten rendszeresen art műsort (magyar, magyar részvételű koprodukciós és art besorolású külföldi filmet) is vetítenek.  Pályázat nyújtható be a pályázati kiírás megjelenése és 2010. december 31. közötti időszakban megvalósult ill. zajló on-line hirdetési formák kialakítására, a mozi honlapjának fejlesztésére, közösségi oldalak kialakítására, a mozi linkjének megjelentetésére a város kulturális honlapján,  levelezési listák kialakítására, illetve az adott időszakban megjelenő helyi reklámra, melyek célja a mozikban játszott filmek célközönségének elérése, tájékoztatása, színvonalas háttéranyagok közreadásával a mozgóképkultúra megismertetése, fejlesztése,  hosszútávon a mozik funkciójának közösségi, kulturális térré történő kibővítése.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A kollégium nem ír elő saját forrást és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rezsiköltség: nem számolható el.

A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

Elbírálás szempontjai:

 • a pályázati cél teljesítése,
 • a folyamatos működés bizonyítása
 • a kiemelkedő művészi és szakmai színvonal.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek:

 • a regisztrált art mozik által benyújtott pályázatok,
 • a korszerűbb, költségkímélő elektronikus hirdetési formákra benyújtott pályázatok, melyeknél az elért célközönség nagy létszámú,
 • előny az alkalmazott eszközök hatékonysága (az egy nézőre vetített fajlagos költségek nagysága),
 • új, innovatív eszközök alkalmazását tervező pályázatok.

Felhasználási jogcímek:

 • megbízási díj (honlap-fejlesztés)
 • reklámköltség.

Pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • a pályázati cél megvalósításának részletes leírása,
 • a projekt megvalósításának részletes költségvetése,
 • a szervezet Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatósága általi nyilvántartásba vételéről szóló határozat másolata.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • 1-2 oldal terjedelmű szöveges beszámoló, valamint
 • az elkészült reklám- és propagandaanyagok egy-egy példánya, és
 • a honlapról készült utolsó printek.

A pályázat éves keretösszege 10 000 000 Ft

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

 • A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
 • Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható
  az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
 • A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

 • 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
 • 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
 • 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
 • 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2010.  szeptember 20-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a (36 1) 327-4444 telefonszámon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Mozgókép Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2010. augusztus 16.

Frissítve: