A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

NYILATKOZAT

Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy az Európai Bizottság 2008. július 16-án elfogadta az új magyar filmszakmai támogatási rendszert, amelynek szabályait a 2008. évi XXXVIII. törvény illesztette be a mozgóképről szóló 2004. évi törvénybe. A pályázatok elbírálásakor a Kollégium érvényesíti a törvény rendelkezéseit.

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet:

1. Filmes rendezvényekre és nagyrendezvényekre

Altéma kódszáma: 1008

 • Támogatásban részesülhetnek a 2009. január 1.–2009. november 30-ig lebonyolításra kerülő – a filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló – országos, regionális, és határon túli magyar rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezői.
 • Részösszegű támogatásban részesülhetnek a 2009. január 1.– 2010. december 31-ig lebonyolításra kerülő nagyrendezvények, melyeknek programjai döntően filmhez kapcsolódnak.
 • A 2010. évre tervezett – nem évenkénti gyakoriságú – nagyrendezvények előkészítésére pályázhatnak olyan, hagyományokkal és nemzetközi ismertséggel is rendelkező események, melyek teljes költségvetése meghaladja a 10 millió forintot.

Pályázhatnak: a fenti kritériumoknak megfelelő rendezvények szervezői.

Elbírálás szempontjai:

 • a pályázati cél teljesítése,
 • művészi és szakmai színvonala.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek:

 • a többéves hagyományokkal bíró rendezvények,
 • a település /város, kistérség/ életében jelentős művészeti rendezvénysorozat filmes rendezvényei,
 • a kortárs hazai filmművészet alkotásait bemutató rendezvények,
 • nemzeti filmhetek, nemzetiségi filmhetek
 • az ismeretterjesztő- és dokumentumfilm-sorozatok,
 • azok a pályázók, akik jelentős külső vagy saját forrást tudnak biztosítani,
 • a nagyszámú, jelentős filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló, megalapozott és kidolgozott koncepcióval bíró rendezvények.

Elszámolható költségek:

 • meghívott művészek és a zsűri tiszteletdíj,
 • (terem) bérleti díj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • kiadványok nyomdaköltsége,
 • reklám- és propagandaköltség.

Pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • a pályázati cél megvalósításának részletes leírása,
 • a projekt megvalósításának részletes költségvetése,
 • nyilatkozat és dokumentáció a rendezvényre máshol elnyert állami támogatások összegéről,
 • a – pályázó nevére szóló – Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatósága által kiadott regisztrációs igazolás másolatát.

Annak a pályázónak, aki 2008-ban az NKA-tól rendezvényre támogatást kapott, a pályázathoz csatolnia kell a támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a résztvevők számára és a sajtóvisszhangjára.

Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető.

A támogatás maximális mértéke: a teljes költségvetés 80%-a.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy amennyiben a pályázati felhívás e pontjára pályáznak, és a kollégium támogatja a pályázatot, úgy a megítélt támogatás összege az ún. „de minimis” támogatási kategóriába is tartozhat.

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés g) pontja.

2. Játékfilm- /tévéfilm-forgatókönyv írására

Altéma kódszáma: 1063  

Pályázni lehet eredeti és adaptációs tervekkel, treatmenttel vagy máshol még nem pályáztatott első változatú forgatókönyvvel.  (Treatment: elbeszélő jelenetsor, jelenetről jelenetre leírt történet, de a jelenetek még nem kidolgozottak, nincsenek párbeszédek. Hossza játékfilm esetén 20-25, tévéfilm esetén 8-15 oldal. Forgatókönyv első változat: végig írt forgatókönyv, melyben még lehetnek vázlatos, jelzésszerű részletek.)
A treatmentet, illetve a forgatókönyv első változatát 5 példányban kell benyújtani, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a pályázó nevét és a mű címét.  

Pályázhatnak: magánszemélyek pénzügyi lebonyolítóval

Elszámolható költségek:

 • forgatókönyv-írói megbízási díj, honorárium

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • a szinopszis: max. 2 oldal (5 példányban, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a forgatókönyv íróját és a mű címét.),
 • a forgatókönyvíró/k/ rövid szakmai életrajza ( 5 példányban),
 • szerzői jogok igazolása ( csak adaptáció esetén).

(A szinopszist  a szakmai önéletrajzot és a treatmentet  és/vagy elsőváltozatú forgatókönyvet példányonként összetűzve kérjük beküldeni!)

Egy forgatókönyvíró csak egy témával pályázhat.  

Megpályázható maximális összeg: 1 200 000 Ft. 

A támogatás maximális mértéke: az elszámolható költségek 80%-a.

A megítélt támogatás 50%-ának utalása az aláírt szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelő időpontban történik, a további összeg utalásának feltétele a kidolgozott forgatókönyv határidőre (legkésőbb 2009. július 10-ig) történő benyújtása és megfelelő színvonala.  

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés a) pontja.

3. Animációs film képes-forgatókönyvének (story board) és figuraterveinek elkészítésére  

Altéma kódszáma: 1063

Pályázni lehet 5-10 perces, önálló animációs filmek, vagy filmsorozatok képes forgatókönyvének és figuraterveinek elkészítésére. Előnyt élveznek azok az alkotások, melyek magyar irodalmi alapötletre épülnek.

Pályázhatnak: magánszemélyek pénzügyi lebonyolítóval

Elszámolható költségek:

 • forgatókönyv-írói megbízási díj, honorárium 

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • a szinopszis (5 példányban, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a forgatókönyv íróját és a mű címét.),
 • a vázlatos story board és a figuraterv, amiből következtetni lehet a film képi világára (5 példányban és digitális formában /jpg, pdf, doc/, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a forgatókönyv íróját és a mű címét.),
 • a forgatókönyv-készítő szakmai önéletrajza,
 • szerzői jogok igazolását (csak adaptáció esetén).

(A szinopszist,  a story boardot , a  figuratervet és  a szakmai önéletrajzot  példányonként összetűzve kérjük beküldeni!)

A megpályázható maximális összeg: 600 000 Ft  

A támogatás maximális mértéke: az elszámolható költségek 80%-a.

Egy forgatókönyvíró csak egy témával pályázhat.

A megítélt támogatás 50%-ának utalása az aláírt szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelő időpontban történik, a további kifizetés utalásának feltétele a kidolgozott forgatókönyv határidőre
(legkésőbb  2009. július 10-ig) történő benyújtása és szakmailag megfelelő színvonala.

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés a) pontja.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet, amely az NKA portálján érhető el 2009. január 5-től.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. január 23-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Mozgókép Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2008. december 22.

Frissítve: