A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, I. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

VIDEOCSOMAGOK A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2002. év I. félévére a magyar és az egyetemes filmművészet értékes alkotásainak megismerését elősegítő alábbi témakörökre:

 1. Magyar filmek forgalmazási feltételeinek javítására
  A kedvező közönségfogadtatásra számot tartó filmek versenyképes forgalmazási feltételeinek megteremtése érdekében forgalmazói támogatásért – – kópiagyártásra és reklámköltségre – pályázhatnak a magyarországi forgalmazók.
  A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatásra kerülő film részletes forgalmazási és propagandatervét, amelyben a forgalmazó megjelöli a tervezett kópiaszámot és a vállalt fizető nézőszámot (egy év alatt legalább 20 000—200 000 közötti néző).
  A pályázónak be kell küldenie a pályázatra beadott film egy kópiáját VHS- kazettán2002 május 17-ig. A támogatás összege 1000 000-5 000 000 Ft lehet. A pályázó a megítélt összeg 1/3 részét a szerződés aláírása után (kópiagyártásra), 2/3 részét (reklámköltségre) utólag – a vállalt nézőszám elérésének igazolása után – veheti igénybe.
  Altéma kódszáma: 1031
 2. A magyar és külföldi art-filmek forgalmazási feltételeinek javítására
  Forgalomba kerülő, art-film kategóriába tartozó filmek országos bemutatását elősegítő támogatásért – kópiagyártás, szállítás, reklámköltség – pályázhatnak azok a filmforgalmazók, akik vállalják, hogy nevezett filmeket mind Budapesten, mind pedig vidéken megjelentetik és a bemutatástól számított 1 év alatt legalább 5.000 nézőszámot érnek el.
  A pályázathoz a forgalmazónak csatolnia kell a film részletes forgalmazási és reklámtervét, továbbá be kell küldeni a pályázatra beadott film egy kópiáját VHS kazettán 2002. május 17-ig.
  Igényelhető összeg maximálisan 2 millió forint. A pályázó a megítélt összeg 50%-át a szerződés aláírása után , 50 %-át utólag – a nézőszám elérését követően – veheti igénybe.
  Altéma kódszáma: 1032
 3. Filmes rendezvényekre
  Támogatásban részesülhetnek filmrendezvények és filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló országos, határon túli és regionális jellegű rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezői. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a gyermek és ifjúsági rendezvények.
  A pályázathoz csatolni kell a szervezők által korábban megtartott és az NKA által támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a látogatottságra és a sajtóvisszhangra. Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető.
  Altéma kódszáma: 1007
 4. Videoállomány bővítésére
  Videofilmeket tartalmazó műsorcsomagokra pályázhatnak max. 85.000 Ft értékben – a mellékelt video-csomagok listájából – azok a vidéki városi önkormányzati könyvtárak, amelyekben a 2000. évben 2000 főnél több beiratkozott személyt regisztráltak. (A csomag kazettákra nem bontható) A pályázó az általa megjelölt, s a kollégium döntése alapján elnyert videokazetta-csomagot (csomagokat) postai úton, legkésőbb 2002.szeptember 30-ig megkapja.
  A video-csomagok listája (I-VI) a kiírás mellékleteként található meg. A mellékleteket (video-listák) az NKA Hírlevelében, valamint az NKA honlapján jelentetjük meg.
  Altéma kódszáma: 1034
 5. Alkotói támogatás gyermek- és ifjúsági témájú animációs, valamint játék-, tv-film forgatókönyv írására
  Pályázni maximum 5 oldalas, szabad jogokkal rendelkező – korábban még be nem nyújtott – szinopszis és grafikai terv 11 példányának beküldésével lehet (cím, név feltüntetésével).
  A pályázatot a forgatókönyv írója nyújthatja be, szakmai életrajzával együtt.
  A pályázónak minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie, a lebonyolító kizárólag magyarországi jogi személy lehet.
  A kollégium kiemelten támogatja a pályakezdő alkotók és a határon túli magyarok pályázatait, a gyermek- és ifjúsági témájú alkotásokat.
  Altéma kódszáma: 1002
 6. Nem fikciós témák előkészítésére
  Pályázni maximum 5 oldalas, szabad jogokkal rendelkező – korábban még be nem nyújtott – szinopszis és előkészítési terv l1 példányának beküldésével lehet, terepszemle-költségre (szállás, útiköltség,) szakanyag készítésre, próba- és előforgatási (kép és hang), valamint ezek montírozásának költségeire, archívum-kutatásra és kikopírozásra.
  A pályázatokat a produkciós vállalkozás és a rendező közösen nyújthatja be.
  A pályázóknak az adatlaphoz csatolt betétlapot is ki kell tölteniük.
  Altéma kódszáma: 1070
 7. Hazai filmalkotások külföldre juttatásának támogatására
  A támogatás elnyerésére olyan filmprodukciós vállalkozások pályázhatnak, amelyek magyar filmeket kívánnak külföldi fesztiválokra eljuttatni.
  Pályázni lehet a fesztiválkópiák gyártására, a kópiák többnyelvű feliratozására, propagandaanyagokra, kópiák szállítási költségeire.
  Altéma kódszáma: 1003

A Mozgókép Szakmai Kollégiumhoz a pályázatok 2002. április 18-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet.

A kiadványokra pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827. Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az Alapprogram bármely kollégiumától kapott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak (a határon túli pályázók esetében magyar fordításban is) a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap a fenti címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), szerezhető be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhető, valamint letölthető az NKA honlapjáról.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a lebonyolító – a pályázóval történő megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatok anyagát nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán (351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhető. Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

A Mozgókép Szakmai Kollégium