A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, II. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

VIDEOCSOMAGOK A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2002.II. félévére a magyar és az egyetemes filmművészet értékes alkotásainak megismerését elősegítő alábbi témakörökre: 

 1. Magyar filmek forgalmazási feltételeinek javítására

  A kedvező közönségfogadtatásra számot tartó filmek versenyképes forgalmazási feltételeinek megteremtése érdekében forgalmazói támogatásért – kópiagyártásra és reklámköltségre – a magyarországi forgalmazók pályázhatnak.

  A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatásra kerülő film részletes forgalmazási és propagandatervét, amelyben a forgalmazó megjelöli a tervezett kópiaszámot és a vállalt fizető nézőszámot (egy év alatt legalább 20 000 nézőszámot kell igazolni)

  A pályázónak biztosítani kell – 2002. október 10-ig – a kollégium részére a pályázat elbírálásához a film egy kópiáját VHS-kazettán.

  A támogatás mértéke 1 000 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet. 200 000 vagy afölötti nézőszám esetén a támogatás összege maximum 5 000 000 forint lehet. A pályázó a megítélt összeg 1/3 részét a szerződés aláírása után (kópiagyártásra), 2/3 részét (reklámköltségre) utólag – a nézőszám elérését követően – veheti igénybe.

  Altéma kódszáma 1031

 2. A magyar és külföldi art-filmek forgalmazási feltételeinek javítására

  Forgalomba kerülő art-film kategóriába tartozó filmek országos bemutatását elősegítő támogatásért – kópiagyártás, szállítás, reklámköltség – pályázhatnak azok a filmforgalmazók, akik vállalják, hogy nevezett filmeket mind Budapesten, mind pedig vidéken megjelentetik és a bemutatástól számított 1 év alatt legalább 5000 nézőszámot érnek el.

  A pályázathoz a forgalmazónak csatolni kell a film részletes forgalmazási és reklámtervét, amelyben a forgalmazó megjelöli a tervezett kópiaszámot, valamint be kell küldenie a kollégium részére a pályázat elbírálásához a film egy kópiáját VHS-kazettán 2002. október 10-ig.

  Igényelhető összeg maximálisan 2 millió forint. A pályázó a megítélt összeg 50%-át a szerződés aláírása után, 50%-át utólag – a nézőszám elérésének igazolása után —veheti igénybe.

  Altéma kódszáma 1032

 3. Filmes rendezvényekre

  Támogatásban részesülhetnek a 2003.május 31-ig megrendezésre kerülő filmes rendezvények és filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló országos, határon túli és regionális jellegű rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezői. A pályázathoz csatolni kell a szervezők által korábban megtartott és az NKA által támogatott rendezvények szakmai értékelését, különös tekintettel a látogatottságra és a sajtóvisszhangra.

  Reprezentációs költségre támogatás nem igényelhető.(Pályázni tiszteletdíjra, annak járulékára, terem- és technikai eszközök bérlésére, utazási-, szállítási költségre, reklámra és nyomdaköltségre lehet.)

  Altéma kódszáma 1007

 1. Videoállomány bővítésére

  Pályázhatnak a Kulturális Központok Országos Szövetségének tagjai a pályázati kiírás mellékletében lévő videofilmek műsorcsomagjaira (I-VI) maximum 85 000 Ft értékben. ( A csomag kazettákra nem bontható!) A támogatott pályázók a videokazetta-csomagot legkésőbb 2003. február 28-ig postai úton kapják meg.

  A videolisták az NKA Hírlevelében, valamint az NKA honlapján olvashatók.

  Altéma kódszáma 1034

 1. Vidéki art-mozihálózat forgalmazási feltételeinek támogatására

  Pályázhatnak a Mozisok Országos Szövetsége Art Mozi tagozatának vidéki mozijai, az általuk 2002. július 1 – 2002. december 31. közötti art-filmek minimum 100 vetítésének kölcsöndíjára, szállítására. A támogatás mértéke előadásonként maximum 2 000 Ft.

  A megítélt támogatás utólag egy összegben, a forgalmazó által visszaigazolt kölcsönzési lista beküldését követően – a tényszámok alapján – kerül utalásra.

  Altéma kódszáma 1032

 1. A legjobbnak tartott filmterv gyártás-előkészítésének és -beindításának támogatására

  A támogatásra azoknak a filmeknek a gyártói pályázhatnak, amelyek az NKA Szakmai Kollégiumának

  • 2002. I félévi forgatókönyvírói pályázatán alkotói támogatásban részesültek és 2002. szeptember 1-jéig a kollégiumnak benyújtott, már kidolgozott forgatókönyvekből készülnek,
  • a 2000. II. félévi forgatókönyvírói pályázatán alkotói támogatást nyertek és már elbírált forgatókönyvekkel rendelkeznek.

  A pályázathoz benyújtandó filmtervnek tartalmaznia kell:

  • a tervezett film költségvetését,
  • a finanszírozási tervet,
  • a gyártási tervet,
  • a forgalmazási tervet.

  A kollégium a művészi színvonal alapján legjobbnak tartott filmtervnek ítéli oda a támogatást, a film előkészítésére és a gyártás beindítására, abban az esetben ha a film elkészítésének egyéb feltételeit biztosítottnak látja.

  Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal és mellékletekkel együtt érvényes! A megpályázható támogatás maximális összege: 30 millió Ft.

  Altéma kódszáma 1061

 1. Leforgatott filmprodukciók befejezésének támogatására

  A támogatás elnyerésére azok a leforgatott, de még befejezésre váró filmprodukciók pályázhatnak, amelyek előre nem látható okokból nehéz helyzetbe kerültek. A pályázathoz mellékelni kell a film befejezését hátráltató okok pontos leírását, dokumentumait és a leforgatott anyag VHS-kópiáját, illetve a film befejezésének teljes tervét, beleértve a még hiányzó fedezet biztosítását.

  Altéma kódszáma 1064

 1. Meghívásos pályázat a Színház- és Filmművészeti Egyetem támogatására

  A Kollégium meghívja a Színház- és Filmművészeti Egyetemet a Film- és Televízió Főtanszékén készülő vizsgafilmek és vizsgamunkák támogatására. A pályázathoz csatolni kell a vizsgafilmek forgatókönyvét, illetve dokumentációját, valamint a Film és Televízió Főtanszék vezetőjének írásos javaslatát..

  Az elszámoláshoz mellékelni kell a kész filmek, illetve vizsgamunkák egy kópiáját VHS- kazettán.

  A megpályázható támogatás összesen: 8 millió Ft.

  Altéma kódszáma 1062

 1. Meghívásos pályázat a Magyar Iparművészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszéke végzős animáció- és videoszakos hallgatói diplomafilmjeinek támogatására

  A kollégium meghívja a Magyar Iparművészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszéke végzős animációs- és videoszakos hallgatóit diplomafilmjük elkészítésének támogatására.

  Az animációs hallgatók pályázhatnak: anyagköltségre, számítógép-használati díjra és operatőri munkára.

  A videoszakos hallgatók pályázhatnak forgatási munkára, kamerabérlésre és utómunkára.

  A pályázat elbírálásához be kell nyújtani:

  • a diplomafilm forgatókönyvét
  • a konzulens tanár véleményét

   

  A pályázat pénzügyi lebonyolítójaként az Animációs Diplomafilm Megvalósításáért Alapítvány kérhető fel.

  A tervezett felosztható összeg: 2 millió Ft.

  Altéma kódszáma 1062


A pályázatok 2002. szeptember 30-ig beérkezően

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

(H-1062 Budapest, Bajza u. 32.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az Alapprogram bármely kollégiumától kapott támogatással kapcsolatos beszámolási és pénzügyi elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá bankszámlával nem rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2002. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, e mellékletek ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A határon túli pályázóknak – a tájékoztatóban foglaltaktól eltérően – pályázatukhoz mellékelniük kell a hatályos alapító okirat és a bírósági bejegyző végzés közjegyzővel hitelesített másolatát és azok magyar fordítását, valamint az érvényes aláírási címpéldányt.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető– bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (pl.: kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az Igazgatóságon átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Mozgókép Szakmai Kollégium