A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet műemléki és régészeti célok megvalósításának támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. A műemlékvédelem és régészet elméletét, történetét, gyakorlatát, valamint megvalósulásának konkrét példáit tárgyaló kiadványok, szakkönyvek megjelentetésére hagyományos formában, vagy elektronikus illetve digitális adathordozón

Altéma kódszáma: 2712

Pályázni lehet a 2005. április 1. és 2006. március 31. közötti időszakban megjelenésre tervezett művekkel.
Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint magánszemélyek nyújthatnak be.
Nem nyújtható be pályázat érvényes működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények kiadványaira, amelyek továbbra is a Múzeumi Szakmai Kollégium hatáskörébe tartoznak.

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat kiemelten értékeli:

 • a pályázó bizonytottan rendelkezik saját erővel
 • a kiadvány új, jelentős eredményeket, módszereket, fontos példákat mutat be
 • a kiadványt a szakemberek szélesebb körének és/vagy a tájékozott érdeklődőknek szánják

A pályázathoz csatolni kell :

 • az elkészült kéziratot
 • három nyomda árajánlatát
 • digitális kiadványok esetén legalább két gyártási árajánlatot
 • nyilatkozatot a saját erő meglétéről

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői honorárium és járulékai (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő), vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • grafikai munkák
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

Digitális megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői honorárium és járulékai (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő), vagy számlás kifizetése
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége /floppy, CD/ WEB lap összeállítása, tárhely biztosítása)
 • borító előállítási és csomagolási költsége (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

2. Országos és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciák, rendezvények, szakmai továbbképzések megrendezésére, a rendezvény dokumentálására

Altéma kódszáma: 2708

Pályázni lehet a 2005. április 1. és 2006. március 31. között megvalósuló rendezvényekre.
Pályázatot az örökségvédelem területén működő szervezet nyújthat be.
A kollégium előnyben részesíti a saját erővel rendelkező pályázókat.

Pályázni a tervezett rendezvény pontos időpontjának, helyének megnevezésével lehet, a pályázathoz csatolni kell a befogadó szerv nyilatkozatát.

Pályázni az alábbi jogcímekre lehet:

 • szállás és utazási költség
 • terembér vagy kiállítási helyszín bérleti díja
 • szállítás
 • installáció
 • tiszteletdíj és járulékai (előadói, tolmács, fordítói)
 • hangosítás (audiovizuális eszközök bérlése)
 • dokumentálás költsége

3. Hazai és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciákon, rendezvényeken és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására

Altéma kódszáma: 2704

Pályázni lehet a 2005. április 1. és 2006. március 31. között megvalósuló rendezvényeken való részvételre.
Pályázatot az örökségvédelem területén működő szervezet, vagy magánszemély nyújthat be.
A kollégium előnyben részesíti az előadással vagy prezentációval rendelkező pályázókat. Pályázni a rendezvény időpontjának, helyének és programjának megnevezésével lehet, külföldi rendezvényeken való részvétel esetén a pályázathoz csatolni kell a hivatalos meghívólevelet, vagy a kitöltött és elküldött jelentkezési lap másolatát.

Pályázni az alábbi jogcímekre lehet:

 • részvételi díj
 • utazási és szállásköltség

4. Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárására és állagmegóvására

Altéma kódszáma: 2731

Pályázni lehet a 2005. április 1. és 2006. december 31. közötti időszakban megvalósuló programokra.

Pályázhatnak a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet alapján régészeti feltárásra jogosult intézmények.

Támogatás igényelhető a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyek feltárására, illetve régészeti bemutatóhelyek állagmegóvására, helyreállítására, kialakítására.

A megpályázható támogatás összege maximálisan 5 millió Ft. A megítélt támogatás 50 %-a a szerződés megkötését követően kerül átutalásra, 50 %-a a pályázati cél megvalósítását követően, a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfogadását követően kerül kifizetésre.

A pályázónak rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges teljes összeg 30 %-ának megfelelő saját erővel.

A pályázat a régészeti lelőhelyek feltárására és állagmegóvására vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tervezett munka rövid leírását, az érintett objektum bemutatását (leírás, jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A/4-es oldalon)
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot
 • ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos vagy vagyonkezelő írásos hozzájárulását
 • helyszínrajzot, a tervezett munkálatok helyszínének, feltárás esetén a már feltárt terület megjelölésével
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyét (feltárási engedélyt, állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedélyt) – az engedélyek jogerőre emelkedését a nyertes pályázónak legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig igazolnia kell
 • építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt
 • munkanemenkénti tételes költségvetést
 • a 30 % önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot
 • a feltárt és/vagy helyreállított régészeti lelőhely utógondozására készített kezelési tervet, és a vagyonkezelő karbantartásra vonatkozó nyilatkozatát
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

5. Veszélyeztetett helyzetű műemlékek állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, valamint műemlékek szerves részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására

Altéma kódszáma: 2732

Pályázni lehet a 2005. május 1. és 2006. december 31. közötti időszakban megvalósuló programokra. Pályázhatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos műemléki nyilvántartásában szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.
Támogatás igényelhető építőipari és restaurálási költségekre, műszaki ellenőr díjazására, tervezői művezetésre.
A pályázónak rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges teljes összeg 30 %-ának megfelelő saját erővel.

A támogatás feltétele, hogy a munka, vagy a jól körülhatárolható munkarész teljes bekerülési összege az önrésszel együtt se haladja meg a 20 millió Ft-ot.
Pályázat nyújtható be 2006. évi további támogatásra, a támogatott munkák következő, jól körülhatárolt munkarészére. Erre korlátozott keret áll rendelkezésre.
A finanszírozásra utólag (maximum 2 részletben) a megítélt támogatási összeg és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás elfogadását, valamint a szakértői vélemény csatolását követően kerül sor.

Az elbírálás során előnyben részesülnek a rendeltetés nélküli, holt műemlékek munkái.

A pályázat a műemlékek állagmegóvására, helyreállítására vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tervezett munka rövid leírását, az érintett objektum bemutatását (leírás, a jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A/4-es oldalon)
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot
 • ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos írásos hozzájárulását
 • az építési/restaurálási engedélyt – az engedélyek jogerőre emelkedését a nyertes pályázónak legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig igazolnia kell
 • építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt (nagyobb terjedelem esetén a műleírást és a jellemző tervlapokat)
 • munkanemenkénti tételes költségvetést
 • a 30 % önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot
 • a helyreállított műemlék utógondozására készített kezelési tervet, és a vagyonkezelő karbantartásra vonatkozó nyilatkozatát
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

A 4. és 5. témakör esetében
a pályázó nevezési díj címen az igényelt összeg 1 %-át + 25% áfát tartozik befizetni
a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága
10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára
a pályázati adatlaphoz tartozó csekken.
Az adatlapok internetes letöltése esetén
a pályázati adatlap sorszámáért forduljon a kollégium titkárához:
Nagy Józsefné
Tel.: 351-5461/108
E-mail: erika.nagy@nka.hu
A evezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb
5000 Ft + 25% áfa összegnél, azaz 6250 forintnál.

Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap sorszámát. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végéről
a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A nevezési díjat a támogatásban nem részesülő pályázó sem igényelheti vissza.

*

A 4. és 5. témakör esetében:
a Pályázati tájékoztató 12. pontja a következőképpen módosul:
A támogatás állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra (a 13. pontban foglalt kivétellel), alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél javára nem ruházható át.

A 4. és 5. témakör esetében:
a beruházás/felújítás támogatására igényelt összeget
a Pályázati adatlapon a költségvetés részletezése során
a Nagyértékű (50.000 Ft feletti) tárgyi eszközök beszerzése
alatt kérjük feltüntetni!


A pályázatok
2005. február 7-ig
beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf.: 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap . A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig
.

Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium