A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Látta és egyetért: szignó

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Műemléki és Régészeti Kollégium pályázatot hirdet műemléki és régészeti célok megvalósítására vissza nem térítendő támogatás formájában.  

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:  

1. Veszélyeztetett helyzetű műemlékek állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, valamint műemlékek szerves részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására  

Altéma kódszáma: 2732  

Pályázni lehet a 2007. április 1. és 2008. december 31. közötti időszakban megvalósuló programokra. Pályázhatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos műemléki nyilvántartásában szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével. Támogatás igényelhető építőipari és restaurálási költségekre, műszaki ellenőr díjazására, tervezői művezetésre.

A pályázónak rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges teljes összeg legalább 30%-ának megfelelő saját erővel.

Az igényelhető támogatás maximális összege: 16 millió Ft.  

A finanszírozásra utólag (maximum 2 részletben), a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló beküldését, valamint a szakértői vélemény becsatolását követően kerül sor.  

A pályázat a műemlékek állagmegóvására, helyreállítására vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! (lásd a 5. témakör után)  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tervezett munka rövid leírását, az érintett objektum bemutatását (leírás, jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A /4-es oldalon),
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot,
 • ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos írásos hozzájárulását,
 • az építési/restaurálási engedélyt,
 • az építési/restaurálási engedély jogerőre emelkedéséről szóló határozatot (ha a pályázat benyújtásakor még nem áll a pályázó rendelkezésére, akkor azt legkésőbb a szerződés megkötéséig pótolni kell),
 • építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt (nagyobb terjedelem esetén a muleírást és a jellemzo tervlapokat),
 • munkanemenkénti tételes költségvetést,
 • a legalább 30 % önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
 • a helyreállított műemlék utógondozására készített kezelési tervet, és a vagyonkezelő karbantartásra vonatkozó nyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolatát.  

2. Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárására és állagmegóvására  

Altéma kódszáma: 2731  

Pályázni lehet a 2007. április 1. és 2008. december 31. közötti időszakban megvalósuló programokra.

Pályázhatnak a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet alapján régészeti feltárásra jogosult intézmények.

Támogatás igényelhető a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyek feltárására, illetve régészeti bemutatóhelyek állagmegóvására, helyreállítására, kialakítására.  

Az igényelhető támogatás maximális összege: 5 millió Ft.  

A megítélt támogatás 50%- a a szerződés megkötését követően kerül átutalásra (kivéve, ha a program csak a következő évben valósul meg), 50%-a a pályázati cél megvalósítását követően, a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfogadását követően kerül kifizetésre.

A pályázónak rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges teljes összeg legalább 30%-ának megfelelő saját erővel.  

A pályázat a régészeti lelőhelyek feltárására és állagmegóvására vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! (lásd a 5. témakör után)

A pályázathoz csatolni kell:

 • a   tervezett munka rövid leírását, az érintett objektum bemutatását (leírás, jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A /4-es oldalon),
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot,
 • ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos vagy vagyonkezelő írásos hozzájárulását,
 • helyszínrajzot, a tervezett munkálatok helyszíne, feltárás esetén a már feltárt terület megjelölésével,
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyét (feltárási engedélyt, állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedélyt),
 • a feltárási engedély, állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedély jogerőre emelkedéséről szóló határozatot (ha a pályázat benyújtásakor még nem áll a pályázó rendelkezésére, akkor azt legkésőbb a szerződés megkötéséig pótolni kell),
 • állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt,
 • munkanemenkénti tételes költségvetést,
 • a legalább 30 % önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
 • a feltárt és/vagy helyreállított régészeti lelőhely utógondozására készített kezelési tervet, és a vagyonkezelő karbantartásra vonatkozó nyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolatát.  

3. A műemlékvédelem és régészet elméletét, történetét, gyakorlatát, valamint megvalósulásának konkrét példáit tárgyaló kiadványok, szakkönyvek, megjelentetésére hagyományos formában, vagy elektronikus illetve digitális adathordozón  

Altéma kódszáma: 2712  

Pályázni lehet a 2007. április 1. és 2008. április 30. közötti időszakban megjelenésre tervezett művekkel.

Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint magánszemélyek nyújthatnak be.

Nem nyújtható be pályázat érvényes működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények kiadványaira.  

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat kiemelten értékeli:

 • a pályázó bizonyítottan rendelkezik saját erővel,
 • a kiadvány új, jelentős eredményeket, módszereket, fontos példákat mutat be,
 • a kiadványt a szakemberek szélesebb körének és/vagy a tájékozott érdeklődőknek szánják.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • az elkészült kéziratot,
 • három nyomda árajánlatát,
 • digitális kiadványok esetén legalább két gyártási árajánlatot,
 • nyilatkozatot a saját erő meglétéről.  

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető

   Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíj,
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • szerkesztői honorárium és járulékai (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő), vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
 • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés ),
 • grafikai munkák,
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás).

Digitális megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíj,
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • szerkesztői honorárium és járulékai (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő), vagy számlás kifizetése,
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
 • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés ,)
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra,
 • gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége,
 • WEB lap összeállítása, tárhely biztosítása),
 • borító előállítási és csomagolási költsége (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).  

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!  

4. Országos és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciák, rendezvények, szakmai továbbképzések megrendezésére, a rendezvény dokumentálására  

Altéma kódszáma: 2708  

Pályázni lehet a 2007. április 1.–2008. március 31. között megvalósuló rendezvényekre.

Pályázatot az örökségvédelem területén működő szervezet nyújthat be.

A kollégium előnyben részesíti a saját erővel rendelkező pályázókat.  

Pályázni a tervezett rendezvény pontos időpontjának, helyének és programjának megnevezésével lehet, a pályázathoz csatolni kell a befogadó szervezet nyilatkozatát.  

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • szállás,
 • utazási költség,
 • terembér vagy kiállítási helyszín bérleti díja,
 • szállítás,
 • installáció,
 • tiszteletdíj és járulékai (előadói, tolmács, fordítói), vagy számlás kifizetése,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • dokumentálás költsége.  

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

5. Hazai és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciákon, rendezvényeken és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására  

Altéma kódszáma: 2704  

Pályázni lehet a 2007. április 1.–2008. március 31. között megvalósuló rendezvényeken való részvételre. Pályázatot az örökségvédelem területén működő szervezet, vagy magánszemély nyújthat be. A kollégium előnyben részesíti az előadással vagy prezentációval rendelkező pályázókat.  

Pályázni a rendezvény pontos időpontjának, helyének és programjának megnevezésével lehet, külföldi rendezvényeken való részvétel esetén a pályázathoz csatolni kell a hivatalos meghívólevél, vagy a kitöltött és elküldött jelentkezési lap másolatát.  

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • részvételi díj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség.

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell !  

                                                                     *

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

**

Az 1. és 2. témakör esetében a pályázó nevezési díj címen az igényelt összeg 1%-át + 20% áfát tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken.

A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft + 20% áfa összegnél, azaz 6000 forintnál.  

Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap sorszámát. A sorszámért forduljon a kollégium titkárához: Nagy Józsefné , tel .: 327-4308, e-mail: erika.nagy@nka.hu

Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.  

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nevezési díjat a támogatásban nem részesülő pályázó sem igényelheti vissza!  

***

Az 1. és 2. témakör esetében:

a beruházás/felújítás támogatására igényelt összeget a pályázati adatlapon a költségvetés részletezése során a Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése alatt kérjük feltüntetni.

Pályázni csak az NKA Igazgatósága által kiadott 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet! A pályázati adatlap várhatóan 2007. január 8. után érhető el az NKA honlapján: www .nka .hu

A pályázat 2007. február 8-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat !

Műemléki és Régészeti Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!