A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet műemléki és régészeti célok megvalósítására.

A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg. 250 millió Ft.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Veszélyeztetett helyzetű műemlékek állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, valamint műemlékek szerves részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására

Altéma kódszáma: 2732

Pályázni lehet a 2009. április 1.–2010. december 31. közötti időszakban megvalósuló programokra.

Pályázhatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos műemléki nyilvántartásában szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.

Támogatás igényelhető építőipari és restaurálási költségekre, műszaki ellenőr díjazására, tervezői művezetésre.

A pályázónak rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges teljes összeg legalább 30%-ának megfelelő saját erővel.

Az igényelhető támogatás maximális összege 10 millió Ft.

A finanszírozásra utólag (részelszámolás esetén maximum 2 részletben), a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló beküldését, valamint a szakértői vélemény becsatolását követően kerül sor.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • az elvégzett munka leírása,
 • fotódokumentáció a megvalósítás utáni állapotról,
 • karbantartási terv, amely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a támogatással megvalósított felújítás/restaurálás jó karban tartásához/állagvédelméhez szükséges intézkedéseket, valamint az intézkedések ütemezését,
 • építési tevékenység esetén az építési napló másolata, és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal képviselője, a tervező, az építtető, az építtető műszaki ellenőre és a kivitelező állásfoglalását tartalmazó átadás-átvétel jegyzőkönyve, a külön jogszabályban előírt minőségi tanúsítványokkal, jótállási nyilatkozatokkal együtt,
 • restaurálás esetén a restaurálási dokumentáció, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal képviselőjének állásfoglalása.

A pályázat a műemlékek állagmegóvására, helyreállítására vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! (lásd a 4. témakör után)

A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó mellékletek:

 • a tervezett munka leírása, az érintett objektum bemutatása (leírás, jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A/4-es oldalon),
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,
 • ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos írásos hozzájárulása,
 • építési/restaurálási engedély,
 • az építési/restaurálási engedély jogerőre emelkedéséről szóló határozat (ha a pályázat benyújtásakor még nem áll a pályázó rendelkezésére, akkor legkésőbb a szerződés megkötéséig pótolni kell),
 • építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentáció (nagyobb terjedelem esetén a műleírás és a jellemző tervlapok),
 • munkanemenkénti tételes költségvetés,
 • a legalább 30% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolata.

2. Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárására és állagmegóvására

Altéma kódszáma: 2731

Pályázni lehet a 2009. április 1.–2010. december 31. közötti időszakban megvalósuló programokra.

Pályázhatnak a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet alapján régészeti feltárásra jogosult intézmények.

Támogatás igényelhető a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyek feltárására, illetve régészeti bemutatóhelyek állagmegóvására, helyreállítására, kialakítására.

Az igényelhető támogatás maximális összege: 5 millió Ft.

A megítélt támogatás 50%-a a szerződés megkötését követően kerül átutalásra (kivéve, ha a program csak a következő évben valósul meg), 50%-a a pályázati cél megvalósítását követően, a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfogadását követően kerül kifizetésre.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • az elvégzett munka leírása,
 • fotódokumentáció a megvalósítás utáni állapotról,
 • az elsődleges leletfeldolgozás megtörténtét igazoló jegyzék,
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal igazolása a pályázati célként megjelölt feladat teljesítéséről,
 • karbantartási terv, amely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a régészeti lelőhely állagvédelme szempontjából szükséges intézkedéseket, valamint az intézkedések ütemezését.

A pályázónak rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges teljes összeg legalább 30%-ának megfelelő saját erővel.

A pályázat a régészeti lelőhelyek feltárására és állagmegóvására vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! (lásd a 4. témakör után)

A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó mellékletek:

 • a tervezett munka leírása, az érintett objektum bemutatása (leírás, jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A/4-es oldalon),
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,
 • ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos írásos hozzájárulása,
 • helyszínrajz, a tervezett munkálatok helyszíne, feltárás esetén a már feltárt terület megjelölésével,
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye (feltárási engedély, állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedély),
 • a feltárási engedély, állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedély jogerőre emelkedéséről szóló határozat (ha a pályázat benyújtásakor még nem áll a pályázó rendelkezésére, akkor legkésőbb a szerződés megkötéséig pótolni kell),
 • állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentáció,
 • munkanemenkénti tételes költségvetés,
 • a legalább 30% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolata.

3. Országos és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciák, rendezvények, szakmai továbbképzések megrendezésére, a rendezvény dokumentálására

Altéma kódszáma: 2708

Pályázni lehet a 2009. április 1.–2010. március 31. között megvalósuló rendezvényekre.

Pályázatot az örökségvédelem területén működő szervezet nyújthat be.

A kollégium előnyben részesíti a saját erővel rendelkező pályázókat.

Pályázni a tervezett rendezvény pontos időpontjának, helyének és programjának megnevezésével lehet, a pályázathoz csatolni kell a befogadó szervezet nyilatkozatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíj (előadói, tolmács, fordítói),
 • szállásköltség,
 • utazási költség,
 • terembér vagy kiállítási helyszín bérleti díja,
 • szállítási költség,
 • installáció,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • a rendezvény dokumentálásának költsége.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • a rendezvény tematikája, előadói,
 • a dokumentáció tartalma.

4.  Hazai és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciákon, rendezvényeken és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására

Altéma kódszáma: 2704

Pályázni lehet a 2009. április 1.–2010. március 31. között megvalósuló rendezvényeken való részvételre.

Pályázatot az örökségvédelem területén működő szervezet, vagy magánszemély nyújthat be.

A kollégium előnyben részesíti az előadással vagy prezentációval rendelkező pályázókat.

Pályázni a rendezvény pontos időpontjának, helyének és programjának megnevezésével lehet, külföldi rendezvényeken való részvétel esetén a pályázathoz csatolni kell a hivatalos meghívólevél, vagy a kitöltött és elküldött jelentkezési lap másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • részvételi díj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • a rendezvény tematikája, előadói
 • a pályázó előadásának, vagy poszterének tartalma.
*

Az 1. és 2. témakör esetében:

a pályázó nevezési díj címen az igényelt összeg 1%-át + 20% áfát tartozik befizetni
a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága
10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken.
A nevezési díj összege 500 000 forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb
5000 Ft + 20% áfa összegnél, azaz 6000 Ft-nál.

Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „portál adatlap azonosítót”.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a támogatásban nem részesülő pályázók részére sem kerül visszafizetésre.

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázatokat a kurátorok számára sokszorosítjuk, ezért kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. március 13-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. február 3.

Frissítve: