A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet műemléki és régészeti célok megvalósításának támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. A műemlékvédelem és régészet elméletét, történetét, gyakorlatát, valamint megvalósulásának konkrét példáit tárgyaló kiadványok, szakkönyvek megjelentetésére hagyományos formában, vagy elektronikus, illetve digitális adathordozón

Pályázni lehet a 2004. május 5. – 2005. március 31. közötti időszakban megjelenésre tervezett művekkel.

Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint magánszemélyek nyújthatnak be.

Nem nyújtható be pályázat érvényes működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények kiadványaira, amelyek továbbra is a Múzeumi Szakmai Kollégium hatáskörébe tartoznak.

A kollégium előnyben részesíti a saját erővel rendelkező pályázókat.

Pályázni az elkészült kézirattal, nyomdai árajánlattal, illetve digitális kiadványok esetén gyártási árajánlattal lehet.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

Digitális megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége /floppy, CD/ WEB lap összeállítása, tárhely biztosítása)
 • borító előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

Folyóiratok és periodikák megjelentetésére a kollégium 2004. második félévében kíván pályázati felhívást közzé tenni.

Altéma kódszáma: 2712

2. Országos és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciák, rendezvények, szakmai továbbképzések megrendezésére

Pályázni lehet a 2004. május 5 – 2005. március 31. között megvalósuló rendezvényekre.

Pályázatot az örökségvédelem területén működő szervezet nyújthat be.

A kollégium előnyben részesíti a saját erővel rendelkező pályázókat.

Pályázni a tervezett rendezvény pontos időpontjának, helyének megnevezésével lehet, a pályázathoz csatolni kell a befogadó szerv nyilatkozatát.

Pályázni az alábbi jogcímekre lehet:

 • szállás és utazási költség
 • terembér
 • szállítás
 • installáció
 • tiszteletdíj és járulékai (előadói, tolmács, fordítói)
 • hangosítás (audiovizuális technikai eszközök bérlése)

Altéma kódszáma: 2708

3. Hazai és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciákon, rendezvényeken és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására

Pályázni lehet a 2004. május 5 – 2005. március 31. között megvalósuló rendezvényeken való részvételre.

Pályázatot az örökségvédelem területén működő szervezet, vagy magánszemély nyújthat be.

A kollégium előnyben részesíti az előadással vagy prezentációval rendelkező pályázókat.

Pályázni a rendezvény időpontjának, helyének és programjának megnevezésével lehet, külföldi rendezvényeken való részvétel esetén a pályázathoz mellékelni kell a hivatalos meghívólevelet, vagy a rendezvény kitöltött és elküldött jelentkezési lapjának másolatát.

Pályázni az alábbi jogcímekre lehet:

 • részvételi díj
 • utazási és szállás költség

Altéma kódszáma: 2704

4. Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárására és állagmegóvására

Pályázni lehet a 2004. május 5 – 2005. december 31. közötti időszakban megvalósuló programokra.

Pályázhatnak a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet alapján régészeti feltárásra jogosult intézmények.

A támogatás igényelhető a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyek feltárására, illetve régészeti bemutatóhelyek állagmegóvására, helyreállítására, kialakítására.

A megpályázható támogatás összege maximálisan 5 millió Ft. A megítélt támogatás 50 %-a a szerződés megkötését követően, 50 %-a megvalósítás után, a pénzügyi és szakmai elszámolás elfogadását követően kerül átutalásra.

A pályázónak rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges teljes összeg 30 %-ának megfelelő saját erővel.

A pályázat csak a BETÉTLAP a régészeti lelőhelyek feltárására és állagmegóvására című betétlappal együtt érvényes.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet.

A pályázathoz csatolni kell

 • a tervezett munka rövid leírását, az érintett objektum bemutatását (leírás, a jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A/4 oldalon)
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot
 • ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos vagy vagyonkezelő írásos hozzájárulását
 • helyszínrajzot, a tervezett munkálatok helyszínének, feltárás esetén a már feltárt terület megjelölésével
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyét (feltárási engedélyt, állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedélyt), az engedélyek jogerőre emelkedését a nyertes pályázónak legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig igazolnia kell
 • építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt
 • munkanemenkénti tételes költségvetést
 • a 30 % önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot
 • a feltárt és/vagy helyreállított régészeti lelőhely utógondozására készített kezelési tervet, és a vagyonkezelő karbantartásra vonatkozó nyilatkozatát
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát

Altéma kódszáma: 2731

5. Veszélyeztetett helyzetű műemlékek állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, valamint műemlékek szerves részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására

Pályázni lehet a 2004. május 5 – 2005. december 31. közötti időszakban megvalósuló programokra.

Pályázhatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos műemléki nyilvántartásában szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.

Támogatás igényelhető építőipari és restaurálási költségekre, műszaki ellenőr díjazására, tervezői művezetésre.

A pályázónak rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges teljes összeg 30 %-ának megfelelő saját erővel.

A támogatás feltétele, hogy a munka, vagy a jól körülhatárolható munkarész teljes bekerülési összege az önrésszel együtt se haladja meg a 20 millió Ft-ot.

Pályázat nyújtható be 2005. évi további támogatásra, a támogatott munkák következő, jól körülhatárolt munkarészére. Kedvező elbírálás esetén a megítélt támogatásról ígérvény készül. Erre korlátozott keret áll rendelkezésre.

A finanszírozásra utólag (a kollégium döntésétől függően egy vagy több részletben), a megítélt támogatási összeg és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás elfogadását, valamint a szakértői vélemény csatolását követően kerül sor.

Az elbírálás során előnyben részesülnek a rendeltetés nélküli, holt műemlékek munkái.

A pályázat csak a BETÉTLAP a műemlékek állagmegóvására, helyreállítására című betétlappal együtt érvényes.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet.

A pályázathoz csatolni kell

 • a tervezett munka rövid leírását, az érintett objektum bemutatását (leírás, a jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A/4 oldalon)
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot
 • ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos meghatalmazását
 • az építési/restaurálási engedélyt, az engedélyek jogerőre emelkedését a nyertes pályázónak legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig igazolnia kell
 • építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt (nagyobb terjedelem esetén a műleírást és a jellemző tervlapokat)
 • munkanemenkénti tételes költségvetést
 • a 30 % önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot
 • a helyreállított műemlék utógondozására készített kezelési tervet, és a vagyonkezelő karbantartásra vonatkozó nyilatkozatát
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másol

Altéma kódszáma: 2732

A 4. és 5. témakör esetében
a pályázó nevezési díj címen az igényelt összeg 1 %-át + 25% áfát tartozik befizetni
a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága
10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára
a pályázati adatlaphoz tartozó csekken.
Az adatlapok interbetes letöltése esetén
a pályázati adatlap sorszámáért foduljon a kollégium titkárához:
Nagy Józsefné
Tel.: 351-5461/148
E-mail: erika.nagy@nka.hu
A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb
5000 Ft + 25% áfa összegnél, azaz 6250 forintnál.

Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap sorszámát. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végéről a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A nevezési díjat a támogatásban nem részesülő pályázó sem igényelheti vissza.

*
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a nevezési díj befizetését igazoló okmány másolatára (postai utalvány/banki átutalás) rá kell vezetni a pályázó nevét és a pályázati adatlap sorszámát.
Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

A 4. és 5. témakör esetében:
a Pályázati tájékoztató 12. pontja a következőképpen módosul:
A támogatás állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél javára nem ruházható át;
a Tájékoztató a Betétlap kitöltéséhez 3. francia bekezdése a következőképpen módosul:
Nem igényelhető támogatás törzstőke-, illetve alaptőke emelésre.

A 4. és 5. témakör esetében:
a beruházás/felújítás támogatására igényelt összeget
a Pályázati adatlapon és a Költségvetés részletezése betétlapon
a 6.4. Nagyértékű (50.000 Ft feletti) tárgyi eszközök beszerzése
alatt kérjük feltüntetni!


A pályázatok
2004. május 5-ig beérkezően nyújthatóak be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatósága címére
(1388 Budapest, Postafiók 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal, valamint a régészeti lelőhelyek feltárására és állagmegóvására (4. altéma), illetve a műemlékek állagmegóvására, helyreállítására (5. altéma) címmel ellátott betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán (1062 Budapest, Bajza u. 32.), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) ügyfélszolgálati irodáján, illetve letölthető az NKA honlapjáról (www.nka.hu). Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációt az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Az alapprogramból nyújtott támogatás állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, fotó, kazetta, tervdokumentáció, stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium