A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet az

Ariosz Kft számára

az alábbi kutatási témában

A látogatóbarát múzeumok irányába való elmozdulás tudományos megalapozására

Altéma kódszáma: 2381

A kutatási programnak a következő feladatok elvégzését kell magában foglalnia:

 • A korábbiakban a különböző múzeumok, kutatóintézetek, egyetemi kutatóhelyek által elvégzett, a múzeumlátogatási szokásokat, motivációt, látogatói elégedettséget vizsgáló felmérések eredményeinek összegyűjtése, szintetizáló elemzése.A kutatási összefoglaló megvitatása a múzeumi szakemberekkel.
 • A kutatási eredményekből levonható gyakorlati következtetések megfogalmazása.
 • Interjús módszerrel végzett empirikus vizsgálat azokról az intézményekről, amelyek dokumentálhatóan lépéseket tettek a látogatóbarát múzeum koncepciójának megvalósítása érdekében.
 • A követésre érdemesnek tartott minták, a gyakorlatban kipróbált megoldások, a sikerek és a kudarcok feltárása és elemzése.
 • Esettanulmányok készítése a koncepció megvalósításában legsikeresebb intézményekről.
 • Az esettanulmányok és az empirikus vizsgálat eredményeinek fókuszcsoportos szakértői vitája. Ajánlások megfogalmazása.
 • A kutatás zárójelentésének és rövid, általános terjesztésre alkalmas összefoglalójának elkészítése.

A kutatási zárójelentésnek és a belőle készülő összefoglalónak tartalmaznia kell:

 • a múzeumlátogatók magatartásának megértéséhez és elégedettségének befolyásolásához szükséges legfontosabb ismereteket;
 • a múzeumok látogatóbaráttá alakításához felhasználható tapasztalatok rendszerezett összefoglalását, elemzését és értékelését;
 • a tudományos eredmények alapján megfogalmazott gyakorlati következtetéseket és ajánlásokat.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósítani kívánt program részletes bemutatását,
 • a szakmai megvalósítási terv ütemezését,
 • részletes pénzügyi megvalósítási tervet és ütemezését.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • utazási költség (belföld),
 • szállásköltség,
 • nyomtatványok előállítási költsége.

A fenti költségnemektől való eltérést a pályázónak indokolnia kell!
A tervezett program megvalósítására tervezett keret: 10 millió forint.
Az elfogadott pályázatban konkretizált tervek megvalósításának határideje: 2005. május 31.


A pályázat
2004. november 22-ig
beérkezően nyújtható be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf.: 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 30 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Múzeumi Szakmai Kollégium