A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet jelentős nemzetközi kiállítások megvalósítására, előkészítésére:

Szépművészeti Múzeum

Giacometti életmű-kiállítás
Budapesti Történeti Múzeum Bécs és Budapest a historizmus és az avantgarde között Máriazellek (Kiscelli Múzeumban)
 
Magyar Nemzeti Galéria Magyar Nemzeti Galéria Modern Európaigrafika a stuttgarti Staatsgalerie és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményeiben (1900-1930)
 

Magyar Természettudományi Múzeum

Dino-madarak, repülő őshüllők Kínából(a londoni Természettudományi Múzeum vendégkiállítása)
 

című kiállítások 2004. évi megvalósítására.

Szépművészeti Múzeum

A kopt művészet (2005)

Hungarofest Kht.

Luxemburgi Zsigmond és kora (2006)

című kiállítások 2004. évi előkészítésére.


A fenti pályázatok
2004. január 9-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságához
(H.- 1062 Budapest, Bajza u. 32) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek


Magyar Nemzeti Galéria

Modigliani és magyar barátai (2005) című kiállítás 2004. évi előkészítésére

A pályázatokhoz csatolni kell

 • a kiállítás részletes szakmai koncepcióját,
 • a kiállítás marketing-tervét,
 • a kiállítás pénzügyi megvalósítási tervét és annak ütemezését.

Támogatás kérhető:

 • a kiállítás tudományos előkészítésével kapcsolatos tiszteletdíjakra és annak járulékaira, szakmai anyagköltségre,
 • a kapcsolódó kiadványokkal kapcsolatos
  • szerzői honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésére
  • szerzői jogdíjakra
  • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
  • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
  • nyomdai előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre
   • szöveg-, képbevitelre, (írás, szkennelés)
   • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
   • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
   • korrektúrára
  • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás)
 • grafikai tervezés – látványtervvel kapcsolatos tiszteletdíjra és annak járulékaira, szakmai anyagköltségre,
 • restaurálásra,
 • szállítási díjra, csomagolásra,
 • biztosításra,
 • vám-költségre,
 • installáció költségeire,
 • műtárgykölcsönzési díjra,
 • jogdíjakra,
 • marketing költségekre,
 • szakértői, fordítói, fotózási díjakra,
 • műtárgykísérők utazási költségére, szállásköltségére, napidíjára,
 • kísérő programokhoz kapcsolódó előadói tiszteletdíjakra.

A fentiektől eltérő költségtényezők esetén szakmai indoklást szükséges csatolni.

Pályázati kódszám: 2306


A pályázat
2004. március 17-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1388 Budapest, Pf. 82.). A határidőn túl érkező pályázat érvénytelen.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Múzeumi Szakmai Kollégium