A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Kollégium meghívásos pályázatot hirdet „A Felemelő Század” − Nemzeti romantika és polgári felemelkedés a XIX. századi Magyarországon című, tematikus évad keretében tervezett, a 2011. év I. félévében megvalósuló alábbi programok támogatására:

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás fedezete az NKA Bizottsága 31/2010. (IX.06.) határozatában biztosított címzett keret.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
 A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást és nevezési díjat.

2011. június 30-ig megnyíló, kiemelt jelentőségű, országos és regionális érdeklődést kiváltó kiállítások, továbbá a hozzájuk kapcsolódó kiadványok és múzeumpedagógiai programok megvalósítására.

Altéma kódszáma: 2306

Pályázónként maximálisan pályázható összeg: 20 millió Ft

A pályázatra meghívást kap:

 • Liszt Ferenc Emlékmúzeum – „Liszt és Budapest” című kiállítással
 • Magyar Mezőgazdasági Múzeum Lótenyésztés, lóversenyzés, polgári  társadalom II.” című kiállítással
 • Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum –  „Szabad a pálya” című kiállítással
 • Magyar Nemzeti Galéria –  Markó Károly és követői – A mítosztól a képig” című  kiállítással
 • Néprajzi Múzeum – „Női munka, háztartás, háziipar a nemzetépítés korában – a szőnyeg példája. Gyapjúszőttesek a Néprajzi Múzeumban” című kiállítással
 • Országos Széchényi Könyvtár – „Nagyvárosi angyalok. Női szerepváltások, női térnyerés a modern 19. században" című kiállítással
 • Petőfi Irodalmi Múzeum –  „Haladni, merre más még nem haladt” című kiállítással
 • Szabadtéri Néprajzi Múzeum –A polgárosodás sikertörténete” című kiállítással.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósítani kívánt program részletes tartalmi bemutatását:
  • a kiállítás témájának aktualitása, társadalmi relevanciáját (max. 2500 karakter),
  • a kiállítás üzenetét, célcsoportjait (max. 500 karakter),
  • „A Felemelő Század” tematikus programhoz való kapcsolódási pontokat (max. 500 karakter),
  • a tervezett megnyitás és a zárás időpontját,
  • a kiállítás tématervét,
 • a kiállítási forgatókönyv elérési útját (a Pályázóknak az elkészült forgatókönyvet honlapjuk nem nyilvános részén kell elhelyezniük, mivel a kollégium tagjai azokba bele kívánnak tekinteni. Erre azért van szükség, hogy a Pályázóknak ne kelljen az esetenként igen nagy terjedelmű forgatókönyvet lemásolniuk),
 • a látványterv koncepcióját és a látványterv készítésére vonatkozó árajánlatot,
 • kiállítási installáció készítésére vonatkozó árajánlatot,
 • műtárgyvásárlásra, dokumentumvásárlásra vonatkozó tervet, illetve műtárgymásolat készítésére vonatkozó árajánlatot (amennyiben ilyen költséget terveznek),
 • a kiállítás látogatói körüljárását tartalmazó leírást,
 • múzeumpedagógiai tervet (abban az esetben is be kell csatolni, ha nem pályázik a múzeumpedagógiai program megvalósítására), 
 • közművelődési, hasznosítási tervet (max. 6000 karakter), benne
   • a várható közönség köre, létszáma,
   • a kiállításhoz kapcsolódó kiadványok terve,
   • a kiállításhoz kapcsolódó szakmai programok,
   • a kiállításhoz kapcsolódó közönségprogramok,
   • a rendezvény hatása a helyi közösségre, az országos és nemzetközi turizmusra,
 • pr-, reklám-, marketingtervet (max. 3000 karakter),
 • a kiadvány tervezett megjelenési időpontját,
 • a kiadvány szinopszisát és tartalomjegyzékét,
 • hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot,
 • elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot,
 • kiadvány esetében 100 ingyenes példány – közgyűjtemények számára – átengedéséről szóló szándéknyilatkozatot,
 • a kiállítás megvalósítására, a hozzá tartozó kiadványok megjelentetésére, valamint a múzeumpedagógiai programok megvalósítására egymástól egyértelműen elhatárolt költségtervet. A részletes költségvetés bevételi tervet is mutasson.

Támogatás az  alábbi kiadásokra kérhető:

Kiállítás megvalósítása esetén:

 • honoráriumra (grafikai és látványtervezés),
 • installáció tervezési és kivitelezési költségeire,
 • szállítási költségre,
 • biztosításra,
 • szakmai anyagköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre,
 • a kiállításhoz közvetlenül kapcsolódó műtárgyvédelmi eszközökre,
 • a kiállításhoz kapcsolódó restaurálás anyagköltségére, illetve munkavédelmi felszerelésekre.
 • kiegészítő műtárgy-, illetve dokumentumvásárlásra, vagy műtárgymásolat készítésre (erre a jogcímre a tervezett összes költség – pályázati adatlap 4. pont, B oszlop –  max. 10%-a igényelhető).

Kiadvány(-ok) megjelentetése esetén:

 • nyomdai előkészítésre,
 • nyomdaköltségre,
 • fordítási költségre,
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

Múzeumpedagógiai program megvalósítása esetén:

 • szakmai anyagköltségre (a foglalkozás alapanyag és fogyóeszköz igénye),
 • műtárgymásolatok készítésére, (tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás),
 • múzeumpedagógiai kiadvány nyomdai előkészítésére, nyomdaköltségére,
 • pr-költségre.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a teljes költségvetésben a pr- és marketingköltségek 5%-ot meghaladó mértéke,
 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

 A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • A kiállítás hasznosulásának értékelését (látogatószám, sajtóanyag, a kiállítás tényleges bevételei /jegybevétel, kiadványokból származó bevételek/, a kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok felsorolása, kiállításról készült fotódokumentáció).
 • A pályázó intézménynek az elkészült kiállításról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell ezen információk elérhetőségét.

A pályázó köteles „A Felemelő Század” logót használni a kiállításokkal kapcsolatos megjelenéseken. A logó az NKA honlapjáról letölthető.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről

– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által     meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás banki beszedési megbízás teljesítésére.

– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.

– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a  „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2010. november 25-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Múzeumi Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. november 18.

Frissítve: