A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MÚZEUMI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A MÚZEUMI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Múzeumi Kollégium meghívásos pályázatot hirdet kulturális fesztiválok megvalósítására.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
 A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást.

a) A Múzeumok Majálisa 2010. című kulturális fesztivál, valamint az Év Múzeuma 2009. pályázat  lebonyolítása és díjazása

Altéma kódszáma: 2308

A pályázatra meghívást kap: Magyar Nemzeti Múzeum

  A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósítani kívánt program részletes tartalmi bemutatását:
 • Közművelődési hasznosítási terv, (6-10.000 karakter), benne
  • A várható közönség köre, létszáma,
  • programhoz kapcsolódó kiadványok terve,
  • A kapcsolódó szakmai programok,
  • A kapcsolódó közönségprogramok,
  • A rendezvény hatása a helyi közösségre,
 • pr-, reklám-, marketingtervet (5-6000 karakter),
 • a megvalósítás ütem- és költségtervét, amely tartalmazza a tervezett bevételeket is,
 • a részt vevő intézmények és szervezetek tervezett jegyzékét

Megpályázható teljes összeg: 13 millió forint.

 Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • szerzői jogdíjra,
 • bérleti díjra,
 • kommunikációs és reklám költségre,
 • nyomdai előkészítésre,
 • előadások díjára,
 • installációra,
 • csoportos étkeztetésre,
 • a helyezettek díjára,
 • fali táblák elkészíttetésére,
 • oklevelek, tokok készíttetésére,
 • jogdíjra,
 • szállítási költségre,
 • szakmai anyagköltségre

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,
 • hiánytalan dokumentumlista, illetve kötelező mellékletek.

A pályázó intézménynek a programról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) az intézmény honlapján (önálló aloldalon is) közölnie kell, továbbá a 2011. évi Múzeumok Majálisa program megrendezéséig ott kell tartania.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • A program hasznosulásának értékelését (beszámoló a programokról, a látogatók számára és összetételére vonatkozó információ, sajtóanyag, a kapcsolódó egyéb programok felsorolása, fotódokumentáció).
 • A programra vonatkozó információk internetes megjelenítésének elérési útját.

b) A Múzeumok Fókuszban 2010. című kulturális fesztivála Múzeumok Éjszakája, a Múzeumok Őszi fesztiválja és a Múzeumok Őszi éjszakája országos rendezvénysorozatok megvalósítására és koordinálására

Altéma kódszáma: 2307

A pályázatra meghívást kap: Szabadtéri Néprajzi Múzeum

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósítani kívánt programok részletes tartalmi bemutatását programelemenként (Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Múzeumok Őszi Éjszakája) elhatárolva:
 • Közművelődési hasznosítási terv, (6-10.000 karakter), benne
  • A várható közönség köre, létszáma,
  • A  programhoz kapcsolódó kiadványok terve,
  • A kapcsolódó szakmai programok,
  • A kapcsolódó közönségprogramok,
  • A rendezvény hatása a helyi közösségekre,
 • pr-, reklám-, marketingtervet (5-6000 karakter),
 • a megvalósítás programelemenként elhatárolt ütem- és költségtervét,
 • a résztvevő intézmények és szervezetek tervezett jegyzékét,
 • összevont költségtervét, amely tartalmazza valamennyi programelem költség- és bevételi tervét, valamint a más forrásból elnyert támogatások összegét is.

Megpályázható teljes összeg: 15 millió forint.

 Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • grafikai tervezésre,
 • nyomdai előkészítésre és kivitelezésre,
 • kommunikációs és reklám költségre, beleértve az internetes megjelenítés költségeit is,
 • rendezvényszervezés költségeire (kizárólag dologi kiadásként)
 • előadói költségre (kizárólag dologi kiadásként),
 • audiovizuális eszközök bérleti díjára, hangosítás költségére,
 • szerzői jogdíj költségére,
 • szállítási költségre.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,
 • hiánytalan dokumentumlista, illetve kötelező mellékletek.

A pályázó intézménynek a programról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) az intézmény saját honlapján, valamint a www.muzeumokmindenkinek.hu oldalon közölnie, továbbá a programok befejeződését követően egy évig ott kell tartania.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • A program hasznosulásának értékelését összesítve és programelemenként elhatárolva (beszámoló a programokról, a részt vevő intézmények jegyzéke, a megvalósult programok felsorolása, látogatószám, sajtóanyag, a kapcsolódó egyéb programok felsorolása, fotódokumentáció).
 • A programokra vonatkozó információk internetes megjelenítésének elérési útját.
TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

***

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

"Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.

Kérjük, programjuk költségvetésének tervezésekor a fenti jogszabályi előírást figyelembe venni."

Saját forrás a 292/2009 (XII.19. ) Korm. rendelet 113. § (3) bekezdése aa) ab) ac) pontja alapján kerülhet meghatározásra.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

***

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2010. április 15-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Igazgatóságának Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a  (36 1) 327-4445 számon kaphatnak.
A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás  beszedési megbízás teljesítésére.   

Múzeumi Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. április 7.

Frissítve: