A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet  az „Értékmentő Pulszky Program” címűprogram keretében a múzeumok műtárgy- és dokumentumállományának  A Felemelő Század tematikus évadhoz kapcsolódó kiemelt gyarapítására.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást és nevezési díjat.

Altéma kódszáma: 2309

Pályázni a 2012. július 31-ig megvalósuló programokra lehet.

Igényelhető támogatás: maximum 3.500.000 Ft/pályázat

Tervezett keretösszeg: 25 millió Ft.

A pályázatra meghívás kap:

a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum,  Greguss Imre: Asbóth Lajos a peredi csatában című festmény, hadipénztár láda és Asbóth irathagyaték megvásárlására,

az Iparművészeti Múzeum, 19. századi polgári otthonok jellegzetes és kiemelkedő színvonalú tárgyainak megvásárlására,

a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Présmodell gyűjtemény megvásárlására,

a Magyar Nemzeti Galéria, Barabás Miklós: Kisfiú hegedűvel című festményének megvásárlására,

a Magyar Nemzeti Múzeum, két Daffinger miniatűr és egy 120 fényképet tartalmazó fényképalbum megvásárlására,

a Magyar Természettudományi Múzeum, Dr. Hreblay Márton kiemelkedő értékű nagylepkegyűjteménye Perigrapha és Orthosia gyűjteményrészének megvásárlására,

a Petőfi Irodalmi Múzeum, Jókai Mór és családja levelezését és iratait tartalmazó dokumentum-együttes megvásárlására,

a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Hofherr R-20/22 típusú izzófejes nyersolajtraktor megvásárlására,

a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, a székesfehérvári csizmadiák céhkönyvének (1838) megvásárlására,

a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságra, 635 db Szentendre várostörténetéhez kapcsolódó, 19. századi irat-együttes megvásárlására,

a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Józan-féle fullánkos hártyásszárnyú (Hymenoptera) gyűjtemény megvásárlására,

a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Horváth Sarolta hagyatékának megvásárlására,

az Országos Széchényi Könyvtár, Goldmark Károly hagyatékából zenei kéziratok, levelek és egyéb dokumentumok megvásárlására,

a Magyar Országos Levéltár, Reményi Ede hegedűművész, zeneszerző és kulturális mecénás védetté nyilvánított iratanyagának megvásárlására.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:

 1. az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 2. a megvalósítani kívánt program részletes tartalmi bemutatását, benne:
  1. a megszerezni kívánt gyűjtemény, dokumentum vagy műtárgy részletes, a jelenlegi állapotra kitérő, fotódokumentációval kiegészített leírását (max. 5 oldal terjedelemben),
  2. a megvásárolni kívánt tárgyak jegyzékét, tárgyak esetén egyedi értékmeghatározással, szorosan összetartozó tárgyegyüttesek esetén tételes értékmeghatározással,
 3. a pályázó intézmény középtávú gyűjteménygyarapítási tervét, kiegészítve a megpályázott tárgyak/tárgycsoportok gyarapítási tervhez kapcsolódásának indoklásával (max. 2 oldal terjedelemben),
 4. a jelenlegi tulajdonos eladói szándéknyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy tulajdonosa az eladni kívánt tárgyaknak/tárgycsoportoknak,
 5. nyilatkozatot a juttató szponzor részéről a támogatás mértékéről, módjáról és időpontjáról.

Támogatás a  következő jogcímre igényelhető:

 • műtárgyvásárlás

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a Kollégium dönt!

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A kollégium felhívja a figyelmet, hogy az NKA csak a jogtiszta, megfelelő provenienciával rendelkező műtárgyak és gyűjtemények megszerzését támogatja. A közlésre vonatkozó jogok megszerzése, az ebből eredő igények kezelése a pályázók feladata és felelőssége. Az ezekből eredő esetleges sérelem esetén az NKA-t semmiféle felelősség nem terheli.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelentenek:

az önerőt is vállaló pályázatok,
a benyújtott támogatási igény legalább 15%-ának megfelelő támogatásra vonatkozó szponzori kötelezettségvállalással benyújtott pályázatok.

A pályázó intézménynek a megvásárolt műtárgy nagyközönség számára készülő ismertetését (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie kell, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a kitöltött gyűjteményi tárgyleíró-karton (vagy szekrénykataszter) másolatát, műtárgyfotót.
 • a honlap címét, elérési útját, amelyen az ismertető elérhető.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy pályázatuk benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek.

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007. számú határozatával hagyott jóvá. 

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy utólagos ellenőrzés esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Pályázati adatlapot elkészíteni a portál ("Pályáztatás" cím alatt) "Aktuális pályázati felhívások" menüpontban található felhívások végén lévő "Adatlap kitöltése" link megnyitásával lehet. "Minta" pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon "Kitöltési segédletek" link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. október 14-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik.

A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.

A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Múzeumi Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. október 7.

Frissítve: