A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MÚZEUMI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján  minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

A MÚZEUMI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet múzeumi szakmai feladatok támogatására

Pályázhatnak:

 • Érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A működési engedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell.
 • Határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A muzeális intézményi státuszt a pályázónak hivatalos dokumentummal igazolnia kell.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Állagvédelemre, preparálásra, konzerválásra, restaurálásra, műtárgyvédelmi szempontból indokolt, egyedi műtárgymásolásra

Altéma kódszáma: 2311

Pályázni a 2009. december 31-ig megvalósuló állagvédelmi feladatokra lehet.

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg:  69 millió forint

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakirányú végzettséggel rendelkező restaurátor által készített állapotfelmérést
 • az adott feladat elvégzésére jogosult szakember által készített restaurálási (illetve értelemszerűen konzerválási, másolási, preparálási) tervet,
 • külső megbízás esetén tételes árajánlatot,
 • a terv kivitelezéséhez tartozó részletes költségvetést.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • restaurátor, preparátor tiszteletdíja és annak járulékai,
 • anyagvizsgálatok költsége,
 • szakmai anyagköltség,
 • szállítási költség,
 • digitalizálás költsége,
 • fertőtlenítés,
 • gázosítás,
 • dokumentálás költsége.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt!

A pályázat bírálati szempontjai:

 • a műtárgy veszélyeztetettsége, állapota,
 • a megóvás utáni elhelyezési körülmények minősége,
 • a műtárgyak kiemelkedő szakmai fontosságú kiállításokra történő rendelkezésre bocsátása.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a pályázó intézmények, akik a feladatot saját szakemberrel végeztetik el.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • restaurálás és konzerválás esetén az elkészített dokumentációt,
 • új gyarapodás esetén a preparátumok múzeumi leltári dokumentációján (kartonjának másolatát).

A pályázó intézménynek a műtárgy-megóvási dokumentáció nagyközönség számára készülő ismertetését (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania. (Az NKA Igazgatósága az internetes „beszámoló” elkészítéséhez az egységes formulát átadja.)

2. Gyűjteménygyarapításra, elsősorban a nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett  emlékeinek megmentésére

Altéma kódszáma: 2309 

Pályázni a 2009. március 31-ig megvalósuló programokra lehet.

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 20 millió forint

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvásárolni kívánt tárgyak jegyzékét,
 • állapotleírást,
 • fotót (vagy rajzot),
 • a tárgy megvásárlásának szakmai indoklását.

A pályázat bírálati szempontjai:

 • a gyűjteményi hiányokat pótló gyarapítások,
 • a megsemmisüléssel, szétszóródással fenyegető körülmények közötti emlékek megmentését segítő pályázatok,
 • tárgyegyüttesek megvásárlására vonatkozó pályázatok,
 • már meglévő kollekciókat kiegészítő darabok megvásárlására vonatkozó pályázatok.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:
– a kitöltött gyűjteményi tárgyleíró-karton (vagy szekrénykataszter) másolatát, műtárgyfotót.

A pályázó intézménynek a megvásárolt műtárgy nagyközönség számára készülő ismertetését (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania. (Az NKA Igazgatósága az internetes „beszámoló” elkészítéséhez az egységes formulát átadja.)

3. A múzeumokban őrzött szellemi és tárgyi örökség tudományos és muzeológiai feldolgozása (gyűjteményi és szakkatalógusok, forráskiadványok, az adott múzeum által szervezett tudományos tanácskozás anyagának) nyomtatott és/vagy elektronikus formában történő megjelentetése

Altéma kódszáma: 2312

Pályázni a 2009. május 31-ig megjelentetendő művekkel lehet.

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 30 millió forint

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kötet tervezett megjelenési példányszámát,
 • lektori véleményt,
 • árajánlatot,
 • digitális megjelentetés esetén gyártási árajánlatot,
 • 100 ingyenes példány átengedéséről szóló nyilatkozatot.

A  kollégium tagjai kérik, hogy a kéziratokba betekinthessenek. Ezért a pályázóknak a kéziratokat honlapjuk nem nyilvános részén kell elhelyezniük, majd a pályázatban megadniuk az elérési utat. (Ezt a kollégium azért kéri, hogy a pályázóknak ne kelljen az esetenként igen nagy terjedelmű kéziratokat lemásolniuk.)
A kollégium nem kéri a nyomtatott formában vagy digitális adathordozón történő kézirat beadást!

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • fordítói díjak számlával történő kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás)
 • digitális megjelentetés esetén:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségei
  • gyártási költségek (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt!

A pályázat bírálati szempontjai:

 • a kiadvány ismeretlen, vagy kiemelt fontosságú gyűjteményeket, forrásokat mutat be,
 • idegen nyelven is megjelenik, illetve a mű terjedelmével arányos idegen nyelvű kivonatot tartalmaz,
 • az  elektronikus tartalomkeresővel és egyéb felhasználóbarát tartalomszolgáltatással készül, továbbá a  megjelenés után nyilvánosan elektronikus úton elérhető.

4. Anyagismereti és műtárgy-meghatározó szakmai programok megvalósítása

Altéma kódszáma: 2308

Pályázni 2009. szeptember 30-ig megvalósuló szakmai programokkal lehet.

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 10 millió forint

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szakmai programban résztvevő intézmények listáját és az ott beleltározott, részletes meghatározásba bevont műtárgyak számát,
 • fentiek alapján a program időtervét,
 • a program várható eredményét, publikációs tervét.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • utazási költségek (tömegközlekedés és személygépkocsi egyaránt),
 • szállásköltségek,
 • fotózási költségek,
 • hardvervásárlási költségek,
 • elektronikus adatbázis programozási és grafikai költségei.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt!

A pályázat bírálati szempontjai:

 • a magyarországi múzeumokban tömegesen előforduló, nehezen meghatározható műtárgyakra készített munkaprogramok,
 • a minél nagyobb teljességre törekvő feldolgozások,
 • a munka végeredményének közzétételét nyílt elektronikus formában (is) vállaló munkaprogramok,
 • azok, amelyek befejezése után a programgazda regionális, vagy országos szintű képzést is szervez a műtárgyak további meghatározásának elősegítésére.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a szakmai program tartalmi tanulságainak részletes elemzését,
 • az azonosított műtárgyak/anyagok végleges listáját (a programban részt vevő múzeumonkénti felsorolásban).

A Múzeumi Kollégium ezt a pályázati altémát mintaprojektnek tekinti, annak megvalósítását fokozottan figyelemmel kíséri és  felügyeli.

A Kollégium egyik altéma pályázatához sem ír elő kötelező önrész vállalását.

A Kollégium nem ír elő nevezési díjat.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2008. szeptember 23-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Múzeumi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

2008. augusztus 12.

Frissítve: