A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MÚZEUMI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A MÚZEUMI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet múzeumi szakmai feladatok támogatására

Pályázhatnak:

 • Érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A működési engedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell.
 • Határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A muzeális intézményi státust a pályázónak hivatalos dokumentummal igazolnia kell.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Állagvédelemre, preparálásra, konzerválásra, restaurálásra, műtárgyvédelmi szempontból indokolt, egyedi műtárgymásolásra

Altéma kódszáma: 2311

Pályázni a 2009. december 31-ig megkezdődő, 2010. június 30-ig megvalósuló állagvédelmi feladatokra lehet.

A restaurált műtárgyat(-akat) a pályázó múzeumnak a munka befejezését követően minimum 3 hónapig ki kell állítania.

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 55 millió forint

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakirányú végzettséggel rendelkező restaurátor által készített állapotfelmérést,
 • az adott feladat elvégzésére jogosult szakember által készített restaurálási (illetve értelemszerűen konzerválási, másolási, preparálási) tervet,
 • külső megbízás esetén tételes árajánlatot,
 • a terv kivitelezéséhez tartozó részletes költségvetést,
 • restaurálás esetén a műtárgy(-ak) kiállítására vonatkozó nyilatkozatot 

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • restaurátor, preparátor tiszteletdíja,
 • anyagvizsgálatok költsége,
 • szakmai anyagköltség,
 • szállítási költség,
 • digitalizálás költsége,
 • fertőtlenítés,
 • gázosítás,
 • dokumentálás költsége.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat bírálati szempontjai:

 • műtárgy veszélyeztetettsége, állapota,
 • a megóvás utáni elhelyezési körülmények minősége,
 • a műtárgyak kiemelkedő szakmai fontosságú kiállításokra történő rendelkezésre bocsátása.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a pályázó intézmények, akik a feladatot saját szakemberrel végeztetik el.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • restaurálás és konzerválás esetén az elkészített dokumentációt,
 • új gyarapodás esetén a preparátumok múzeumi leltári dokumentációján (kartonjának másolatát),
 • restaurálás esetén a műtárgy(-ak) kiállításban történt elhelyezéséről készített fotódokumentációt.

A pályázó intézménynek a műtárgy megóvási dokumentáció nagyközönség számára készülő ismertetését (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie kell, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania. (Az NKA Igazgatósága az internetes „beszámoló” elkészítéséhez az egységes formulát átadja.)

A kollégium nem ír elő kötelező önrészt.

2. A műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő eszközök,  anyagok beszerzésére

Altéma kódszáma: 2305

Pályázni a 2009. december 31-ig megvalósuló fejlesztési programokra lehet.

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg 17 millió forint

Pályáznia beszerzési összeg 70 százalékára lehet. A pályázónak 30%-os önrésszel kell rendelkeznie. Elszámolni az önrésszel együttes összeggel kell!Az elszámolásban rezsiköltség nem szerepelhet!

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • műtárgyvédelmi szempontból megfelelő tároló rendszerek beszerzésére maximum 2 millió Ft összeghatárig,
 • műtárgybarát tároló anyagok (csomagoló-, tároló- és védőanyagok) beszerzésére maximum 1,5 millió Ft összeghatárig,
 • restaurátori anyagok, felszerelések vásárlása,
 • egészségvédelmi eszközök vásárlása,
 • műtárgybarát környezet (pl. UV-szűrő fóliák)  kialakítása.

A kollégium a berendezések, tároló rendszerek beszerelését, szállítását is támogatja.
A pályázathoz csatolni kell:

 • a szakmai célok, illetve várható eredmények leírását,
 • nyilatkozatot a 30%-os önrész meglétéről,
 • részletes árajánlatot.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • megkezdett programok,
 • átfogó raktár korszerűsítési tervek,
 • súlyosan veszélyeztetett műtárgyak elhelyezésének megoldása
 • a fenntarthatóság szempontjait is figyelembe vevő fejlesztések.           

3. Gyűjteménygyarapításra, elsősorban a nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett emlékeinek megmentésére

Altéma kódszáma: 2309

Pályázni a 2009. december 31-ig megvalósuló programokra lehet.

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 18 millió forint

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvásárolni kívánt tárgyak jegyzékét,
 • állapotleírást,
 • fotót (vagy rajzot),
 • a tárgy megvásárlásának szakmai indoklását.

A pályázat bírálati szempontjai:

 • a gyűjteményi hiányokat pótló gyarapítások,
 • a megsemmisüléssel, szétszóródással fenyegető körülmények közötti emlékek megmentését segítő pályázatok,
 • tárgy-együttesek megvásárlására vonatkozó pályázatok,
 • már meglévő kollekciókat kiegészítő darabok megvásárlására vonatkozó pályázatok.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a kitöltött gyűjteményi tárgyleíró-karton (vagy szekrénykataszter) másolatát, műtárgyfotót.

A pályázó intézménynek a megvásárolt műtárgy nagyközönség számára készülő ismertetését (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie kell, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania . (Az NKA Igazgatósága az internetes „beszámoló” elkészítéséhez az egységes formulát átadja.)

A kollégium nem ír elő kötelező önrészt.

4. A múzeumokban őrzött szellemi és tárgyi örökség tudományos és muzeológiai feldolgozása (gyűjteményi és szakkatalógusok, forráskiadványok, az adott múzeum által szervezett tudományos tanácskozás anyagának) nyomtatott és/vagy elektronikus formában történő megjelentetése

Altéma kódszáma: 2312

Pályázni a 2009. december 31-ig megjelentetendő művekkel lehet.

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 10 millió forint

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kötet tervezett megjelenési példányszámát,
 • lektori véleményt,
 • árajánlatot,
 • digitális megjelentetés esetén gyártási árajánlatot,
 • 100 ingyenes példány – közgyűjtemények számára -átengedéséről szóló szándéknyilatkozatot,
 • a kézirat elérési útját (A Pályázóknak az elkészült kéziratokat honlapjuk nem nyilvános részén kell elhelyezniük, mivel a kollégium tagjai azokba bele kívánnak tekinteni. Erre azért van szükség, hogy a Pályázóknak ne kelljen az esetenként igen nagy terjedelmű kéziratokat lemásolniuk. A kollégium nem kéri a nyomtatott formában vagy digitális adathordozón történő kézirat beadást!).

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • fordítói honorárium
 • nyomdai előkészítési munkák:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás)
 • digitális megjelentetés esetén:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségei
  • gyártási költségek (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat bírálati szempontjai:

 • a kiadvány ismeretlen, vagy kiemelt fontosságú gyűjteményeket, forrásokat mutat be,
 • idegen nyelven is megjelenik, illetve a mű terjedelmével arányos idegen nyelvű kivonatot tartalmaz,
 • az  elektronikus tartalom-keresővel és egyéb felhasználó-barát tartalom-szolgáltatással készül, továbbá a  megjelenés után nyilvánosan elektronikus úton elérhető.

A kollégium nem ír elő kötelező önrészt.

A kollégium egyik témában sem ír elő nevezési díjat.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. május 2-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A Múzeumi Kollégium tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 2010. évi első félévi szakmai programok pályázati kiírásait 2009. július végén megjelenteti várhatóan az alábbi témákban:

 • kiállításokra, a hozzájuk tartozó katalógusokra és múzeumpedagógiai programokra,
 • állandó kiállítások interaktív fejlesztésére,
 • országos gyűjteményi katalógusokra,
 • múzeumpedagógiai programok megvalósítására,
 • múzeumi periodikák megjelentetésére,
 • szakági képzések rendezésére.

A pályázatok beadási határideje 2009. szeptember 12. lesz.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Múzeumi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. március 6.

Frissítve: