A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet múzeumi szakmai feladatok támogatására

Pályázhatnak:

 • Érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A működési engedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell.
 • Határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A muzeális intézményi státuszt a pályázónak hivatalos dokumentummal igazolnia kell.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Kiemelkedő jelentőségű, 2010. június 30-ig megnyíló, legalább két hónapon keresztül    nyitva tartó kiállítások és/vagy a hozzájuk kapcsolódó hagyományos és/vagy elektronikus formában megjelenő kiadványok  (katalógus, kiállítás-vezető, módszertani füzet) megvalósítására

Altéma kódszáma: 2306

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 63 millió forint

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiállítás megnyitásának és zárásának időpontját,
 • a kiadvány tervezett megjelenési időpontját,
 • kiállítási tématervet,
 • a kiállítás látogatói körüljárását tartalmazó leírást,
 • állandó kiállítás esetén annak lektorált forgatókönyvét,
 • hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot,
 • elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot,
 • kiadvány esetében 100 ingyenes példány – közgyűjtemények számára – átengedéséről szóló szándéknyilatkozatot,
 • vándorkiállítás esetén a kiállítás helyszíneit.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • installációra,
 • szállítási költségre,
 • szakmai anyagköltségre,
 • műtárgy biztosítására, 
 • reklám- és propagandaköltségre,
 • kiadvány(-ok) megjelentetése esetén:
  • honoráriumra (fordítói, grafikai tervezés),
  • nyomdai előkészítésre /szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés), kiadványszerkesztés (szedés, tördelés), képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), korrektúra/
  • nyomdaköltségre /levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás/
  • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
   • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
   • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • ha a kiállítás új, vagy kevésbé ismert tudományos, illetve művészeti eredményeket ismertet,
 • ha a kiállításhoz múzeumpedagógiai program is kapcsolódik,
 • ha a pályázó a kiállítása utazó, „dobozos” változatát is elkészíti és mellékeli ennek programtervét is.

A pályázó intézménynek az elkészült kiállításról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:
az időszaki  kiállítás hasznosulásának értékelését (látogatószám, sajtóanyag, a kiállítás tényleges bevételei /jegybevétel, kiadványokból származó bevételek/, a kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok felsorolása, kiállításról készült fotódokumentáció).

2. Múzeumi szakmai periodikák hagyományos és/vagy elektronikus formában történő megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2388

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 18 millió forint

Pályázati feltételek:

 • a periodika az előző éviekkel azonos címmel és tárgykörrel,
 • 2010. június 30-ig jelenjen meg,
 • évfolyamszámmal, sorszámmal, keltezéssel legyen ellátva,
 • a pályázatot a periodika tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az adatlap kódszámával jelölt betétlapot,
 • a pályázat témáját részletező szinopszisban a kiadvány tartalomjegyzékét,
 • nyomdai árajánlatot,
 • digitális megjelentetés esetén gyártási árajánlatot,
 • a 100 ingyenes példány – közgyűjtemények számára – átengedéséről szóló szándéknyilatkozatot.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • honoráriumra (szerző, fordító, lektor, adatbázis és grafikai tervezés),
 • nyomdai előkészítési munkákra:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás,
  körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás)
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

 A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • az elektronikus tartalom-keresővel és egyéb felhasználóbarát tartalomszolgáltatással készülő kiadványok,
 • a megjelenés után nyilvánosan elektronikus úton elérhető kiadványok.

A pályázat csak a 2009. évi periodikapályázathoz tartozó betétlappal együtt érvényes!

A periodika szerkesztőségénél felmerülő munkabérekre és járulékaira támogatás nem igényelhető! 

3. Állandó és időszaki kiállítások múzeumpedagógiai programjainak kidolgozására, megvalósítására és a hozzájuk tartozó kiadványok megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2330

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 17 millió forint

A megvalósítás időtartama:2009. március 1. – 2010. május 31.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósuló kiállítás rövid leírását,               
 • múzeumpedagógiai programtervet,
 • kiadvány esetén annak tervét.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • szakmai anyagköltségre (a foglalkozás alapanyag és fogyóeszköz igénye),
 • tiszteletdíjra,
 • helyiség és eszköz bérleti díjára,
 • műtárgy-másolatok készítésére, (tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás)
 • kiadvány(-ok) megjelentetése esetén:
  • szerzői, szerkesztői, műtárgy-fotózási honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére
  • jogdíjakra,
  • nyomdai előkészítési munkákra:
   • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
   • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
   • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
   • korrektúra.
  • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás,
   körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás)
  • digitális megjelentetés esetén:
   • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségei
   • gyártási költségek (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • a több korosztály, ill. látogatói csoport számára kidolgozott programok,
 • az „élethosszig” tartó tanulást elősegítő programok,
 • azok a pályázók, akik a szervezett diákcsoportok és családok részére ingyen biztosítják múzeumpedagógiai kiadványaikat.

 A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • a megvalósult program szakmai értékelését,
 • a résztvevők létszámát.

4. 2009. évben megvalósuló muzeológiai szakmai konferenciák és szakági képzések megrendezésére

Altéma kódszáma: 2304

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 7 millió forint.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szakági képzés programtervét,
 • a megvalósítás technikai adatait (időpont, helyszín, tervezett létszám, költségterv).

A támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • előadói tiszteletdíjra,
 • bérleti díj (helyiség, eszköz),
 • hangosítás,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • csoportos étkeztetés.

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • a képzés megvalósult programját,
 • a résztvevői létszámot,
 • a képzéssel elért eredmények felsorolását, és a hatások elemzését.

5.  Országos gyűjteményi katalógusok megvalósítására

Altéma kódszáma: 2335

Pályázni 2010. december 31-ig megvalósuló szakmai programokkal lehet.

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 15 millió forint

A kollégium célja támogatni az olyan kezdeményezéseket, amelyekben egy-egy tárgytípus, vagy tárgycsoport országos teljességű vagy több múzeumra kiterjedő feldolgozásait adják közre, digitális adathordozón.  A kiírásra olyan, egy-egy szakterület vezető intézményétől származó pályázatot várunk, amelyben a feldolgozott tárgytípus közgyűjteményekben őrzött egyedeinek/tárgyainak/példányainak leírását az eligazodást és megértést segítő elemző tanulmányokkal együtt adják közre. (Egyes – főként történeti, néprajzi, természetrajzi – tárgycsoportok esetében a kollégium előnyben részesíti a Kárpát-medencei feldolgozásokat.)

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szakmai programban résztvevő intézmények listáját (szándéknyilatkozatát benne a saját példányszámmal) és a közlésre szánt műtárgyak közelítő számát,
 • fentiek alapján a program időtervét,
 • a program várható eredményét, publikációs tervét (a tárgyleíró szakemberek és szakmai ill. ismeretterjesztő tanulmányok szerzőinek nevét, a tanulmányok címét).

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • szerzői és szerkesztői jogdíjak,
 • utazási költségek (tömegközlekedés és személygépkocsi egyaránt),
 • szállásköltségek,
 • fotózási, másolási költségek,
 • hordozható hardver-vásárlási költségek (erre az igényelt pályázati összeg max. 10%-a tervezhető)
 • elektronikus adatbázis programozási és grafikai költségei,
 • elektronikus kiadvány gyártási költsége.

A pályázat bírálati szempontjai:

 • a minél több magyarországi múzeumban előforduló műtárgyakat feldolgozó munkaprogramok,
 • a minél nagyobb teljességre (több tárgycsoport, nagyobb időbeni, földrajzi, ill. kulturális egység egészen a Kárpát-medencével bezárólag) törekvő feldolgozások,
 • a munka végeredményének közzétételét nyílt elektronikus formában (is) vállaló munkaprogramok,
 • azok az adatbázisok, amelyek indoklása a használhatóságukra, szükségességükre, az irántuk megnyilvánuló igényre vonatkozóan meggyőző,
 • a többszintű hozzáférést megoldó adatbázisok.

A pályázat szakmai beszámolójának – az elkészült adatbázison felül – tartalmaznia kell a szakmai program tartalmi tanulságainak részletes elemzését is.

A Múzeumi Kollégium ezt a pályázati altémát mintaprojektnek tekinti, annak megvalósítását fokozottan figyelemmel kíséri és felügyeli és eredményét elemzi.

A kollégium egyik altémában sem ír elő nevezési díjat, illetve kötelező önrészt.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt!

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet, amely az NKA portálján érhető el 2009. január 5-től.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. január 26-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

TÁJÉKOZTATÁS
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a Múzeumi Kollégium 2009 júliusában várhatóan az alábbi témákban ír ki pályázatot, 2009. szeptember 11-i beadási határidővel:
Állagvédelem, preparálás, konzerválás, restaurálás, műtárgyvédelmi szempontból rendkívül indokolt műtárgymásolás.
Állományvédelmi eszközök beszerzése és üzembe állítása.
Gyűjteménygyarapítás, elsősorban a nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett emlékeinek megmentése.
A múzeumokban őrzött szellemi és tárgyi örökség tudományos feldolgozását közreadó publikációk. 

Múzeumi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2008. december 12.

Frissítve: