A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, I. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium 2002-ben az alábbi múzeumi szakmai feladatok támogatására hirdet pályázatot az érvényes múzeumi működési engedéllyel rendelkező intézmények részére:

 1. Kiemelkedő jelentőségű kiállítások és a hozzájuk kapcsolódó kiadványok megvalósítása, különös tekintettel a jelentős évfordulókhoz kapcsolódó rendezvényekre.
  [Altéma kódszám: 2306]
 2. A múzeumokban őrzött szellemi és tárgyi örökség tudományos és múzeológiai feldolgozásának támogatása (gyűjteményi és szakkatalógusok, forráskiadványok megjelentetése).
  A pályázathoz csatolni kell a munka elkészült, nyomdakész kéziratát az illusztrációk részletes tervezetével együtt.
  [Altéma kódszám: 2312]
 3. Műtárgyvédelem (állagvédelem, preparálás, konzerválás, restaurálás, műtárgyvédelmi szempontból rendkívül indokolt műtárgymásolás stb.).
  [Altéma kódszám: 2311]
 4. Gyűjteménygyarapítás, elsősorban a nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett emlékeinek megmentésére.
  A régészeti feltárások költségeit a kollégium nem támogatja.
  [Altéma kódszám: 2309]

Mind a négy témában az NKA Bizottsága által meghatározott prioritásokat (jelentős évfordulók, a gyermekek és az ifjúság művelődése, a határon túli magyar kultúra támogatása, a társadalomtudományok mellett a természettudományok segítése) a Múzeumi Szakmai Kollégium a pályázatok elbírálása során értelemszerűen veszi figyelembe.

A pályázatokhoz a működési engedélyek másolatait csatolni kell.

A kiadványokkal kapcsolatos témákra pályázóknak –a határon túli pályázók kivételével – igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben minden kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a Könyvtár Kötelespéldány Osztályától kell kérni (1827 Budapest, Budavári Palota F épület, 302. szoba) és az adatlaphoz csatolni.

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az Alapprogram bármely kollégiumától kapott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját (a határon túli pályázók esetében magyar fordításban is) az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.

A pályázatok 2002. március 4-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) szerezhető be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhető, valamint letölthető az NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a lebonyolító – a pályázóval történő megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatok anyagát nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán (351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhető.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

 

Múzeumi Szakmai Kollégium