A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MÚZEUMI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MÚZEUMI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet múzeumi szakmai feladatok támogatására

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
A kollégium egyik pályázati pontnál sem ír elő kötelező saját forrást és nevezési díjat.

Pályázhatnak:

 • Érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A működési engedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell.
 • Határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A muzeális intézményi státuszt a pályázónak hivatalos dokumentummal igazolnia kell.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Gyűjteménygyarapításra

Altéma kódszáma: 2309

Pályázni a 2012. június 30-ig megvalósuló programokra lehet.

Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft/pályázat

Erre az altémára tervezett keret mindösszesen: 20 millió forint

 A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvásárolni kívánt tárgyak/tárgycsoportok leírását,
 • állapot-meghatározását,
 • fotót (vagy rajzot),
 • a tárgy megvásárlásának szakmai indoklását és a prioritás szempontjait, az időszaki vagy állandó kiállításban történő bemutatás/publikálás tervét,
 • eladói szándéknyilatkozatot, amely tartalmazza a műtárgy(ak) jegyzékét és a vételi ár tárgyankénti/tárgycsoportonkénti megjelölését.

Támogatás az alábbi költségjogcímre igényelhető:

 • műtárgyvásárlás

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • a gyűjteményi hiányokat pótló gyarapítások,
 • a megsemmisüléssel, szétszóródással fenyegető körülmények közötti emlékek megmentését segítő pályázatok,
 • tárgyegyüttesek megvásárlására vonatkozó pályázatok,
 • már meglévő kollekciókat kiegészítő darabok megvásárlására vonatkozó pályázatok.

  A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a műtárgy(ak) jelentősége általában,
 • a műtárgyvásárlás indoklása a múzeum szempontjából,
 • az elérendő cél mérhetősége, értékelhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat megalapozottsága, igényessége.

A pályázó intézménynek a megvásárolt műtárgy nagyközönség számára készülő ismertetését (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie kell, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a kitöltött gyűjteményi tárgyleíró-karton (vagy szekrénykataszter) másolatát, műtárgyfotót.
 • a honlap címét, elérési útját, amelyen az ismertető elérhető.

2. Állagvédelemre, preparálásra, konzerválásra, restaurálásra, műtárgyvédelmi szempontból indokolt egyedi műtárgymásolásra, valamint a pályázatban megjelölt tevékenységhez szorosan kapcsolódó, a műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő eszközök,  anyagok beszerzésére.
     
Altéma kódszáma: 2311

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a restaurálás és állományvédelemi eszközök beszerzésének tárgyában az altémát a Kollégium a korábbi évek gyakorlatához képest összevontan kezeli. A Kollégium célja, hogy az indokolt eszközbeszerzések a restaurálási, valamint a megelőző műtárgyvédelmi tevékenységhez szorosan kapcsolódjanak.

Nem nyújtható be olyan pályázat, amely kizárólag eszközök (műtárgyvédelmi, restaurálási, tárolási) beszerzését célozza!

Pályázni a 2012. szeptember 30-ig megvalósuló állagvédelmi feladatokra lehet.

A restaurált műtárgyat(-akat), preparátumokat a pályázó múzeumnak a munka befejezését követően minimum három hónapig ki kell állítania.

Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal együtt érvényes!

Igényelhető támogatás: maximum 1.400.000 Ft/ pályázat

Erre az altémára tervezett keret mindösszesen: 45 millió forint

A pályázathoz csatolni kell:

Konzerválás, restaurálás esetén

 1. az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 2. a pályázó gyűjteményébe beleltározott, konzerválásra/restaurálásra kiválasztott tárgy(-ak) megnevezését, leltári számát, valamint a konzerválás/restaurálás tárgyankénti (tárgycsoportonkénti) tervezett költségét,
 3. a kiválasztás részletes szakmai indoklását,
 4. szakirányú végzettséggel rendelkező restaurátor által készített állapotfelmérést (fényképes és szöveges),
 5. szakirányú végzettséggel rendelkező restaurátor által készített restaurálási tervet,
 6. a terv kivitelezéséhez tartozó részletes költségvetést (az adatlap 4. pontjának külön lapon történő további részletezése), vagy külső megbízás esetén tételes árajánlatot,
 7. külső megbízás esetén indoklást, amennyiben az intézményben van restaurátor,
 8. a pályázó (amennyiben maga végzi a restaurálást, műtárgyvédelmi kezelést) vagy a szolgáltatást nyújtó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy gondoskodik a kezelés során keletkező káros anyagok, hulladékok  környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő kezeléséről, ártalmatlanításáról, megfelelő tárolóhelyre történő szállításáról,
 9. műtárgyvédelmi eszközök,  anyagok beszerzésére esetén a beszerezni kívánt anyagok, eszközök megnevezését, mennyiségét, a velük elérni kívánt szakmai célok, illetve várható eredmények leírását, költségtervet, 50.000 Ft feletti egyedi érték esetén árajánlatot.

Preparálás esetén

 1. az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 2. a preparálásra kiválasztott példány(-ok) megnevezését, a preparálás példányonkénti  tervezett költségét
 3. a kiválasztás részletes szakmai indoklását,
 4. a terv kivitelezéséhez tartozó részletes költségvetést (az adatlap 4. pontjának külön lapon történő további részletezése) vagy külső megbízás esetén tételes árajánlatot,
 5. külső megbízás esetén indoklást, amennyiben az intézményben van preparátor,
 6. a pályázó (amennyiben maga végzi preparálást, műtárgyvédelmi kezelést) vagy a szolgáltatást nyújtó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy gondoskodik a kezelés során keletkező káros anyagok, hulladékok  környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő kezeléséről, ártalmatlanításáról, megfelelő tárolóhelyre történő szállításáról,
 7. műtárgyvédelmi eszközök,  anyagok beszerzésére esetén a beszerezni kívánt anyagok, eszközök megnevezését, mennyiségét, a velük elérni kívánt szakmai célok, illetve várható eredmények leírását, költségtervet, 50.000 Ft feletti egyedi érték esetén árajánlatot.

Műtárgymásolás esetén

 1. az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 2. a másolat(ok) készítésének szakmai indoklását,
 3. szakirányú végzettséggel rendelkező restaurátor által készített állapotfelmérést a másolandó tárgy(ak)ról,
 4. másolási tervet,
 5. a terv kivitelezéséhez tartozó részletes költségvetést (az adatlap 4. pontjának külön lapon történő további részletezése) vagy külső megbízás esetén tételes árajánlatot,
 6. műtárgyvédelmi eszközök,  anyagok beszerzésére esetén a beszerezni kívánt anyagok, eszközök  megnevezését, mennyiségét, a velük elérni kívánt szakmai célok, illetve várható eredmények leírását, költségtervet, 50.000 Ft feletti egyedi érték esetén árajánlatot.

Gázosítás, fertőtlenítés esetén

 1. az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 2. szakirányú végzettséggel rendelkező restaurátor/műtárgyvédelmi felelős által készített állapotfelmérést,
 3. az adott feladat elvégzésére jogosult szakember által készített kezelési tervet,
 4. a pályázó (amennyiben maga végzi a műtárgyvédelmi kezelést) vagy a szolgáltatást nyújtó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy gondoskodik a kezelés során keletkező káros anyagok, hulladékok  környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő kezeléséről, ártalmatlanításáról, megfelelő tárolóhelyre történő szállításáról,
 5. 150 e Ft feletti bekerülési költségű külső megbízás esetén tételes árajánlatot.

Támogatás az alábbi költségjogcímekre igényelhető:

Konzerválás, restaurálás esetén

 • tiszteletdíj (restaurátor, a konzerválási/restaurátori munka elvégzésére jogosult szakember)
 • anyagvizsgálatok költsége,
 • szakmai anyagköltség (a munkavégzés során szükséges anyagköltség, fogyóeszköz és munkavédelmi/egészségvédelmi felszerelés, veszélyes hulladék elhelyezésének, tárolásának eszközei),
 • szállítási költség,
 • digitalizálás költsége,
 • biztosítás,
 • dokumentálás költsége,
 • a műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő anyagok és eszközök költsége. 

Preparálás esetén

 • tiszteletdíj (preparálás)
 • anyagvizsgálatok költsége,
 • szakmai anyagköltség (a munkavégzés során szükséges anyagköltség, fogyóeszköz és munkavédelmi/egészségvédelmi felszerelés, veszélyes hulladék elhelyezésének, tárolásának eszközei),
 • szállítási költség,
 • dokumentálás költsége,
 • a műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő anyagok és eszközök költsége. 

Műtárgymásolás esetén

 • tiszteletdíj (restaurátor, a másolás elvégzésére jogosult szakember)
 • szakmai anyagköltség (a munkavégzés során szükséges anyagköltség, fogyóeszköz és munkavédelmi/egészségvédelmi felszerelés),
 • szállítási költség,
 • biztosítás,
 • dokumentálás költsége,
 • a műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő anyagok és eszközök költsége. 

 Gázosítás, fertőtlenítés esetén

 • munkadíj
 • szakmai anyagköltség (a munkavégzés során szükséges anyagköltség, fogyóeszköz és munkavédelmi felszerelés, veszélyes hulladék elhelyezésének, tárolásának eszközei),
 • szállítási költség.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a műtárgy(ak) jelentősége, értéke a gyűjteményen belül,
 • a műtárgy(ak)  veszélyeztetettsége, állapota,
 • súlyosan veszélyeztetett műtárgyak elhelyezésének megoldása,
 • költségtakarékos, a fenntarthatóság szempontjait is figyelembe vevő fejlesztések,
 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a megóvás utáni elhelyezési körülmények minősége,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása, a műtárgyvédelmi, restaurálási, preparálási tevékenység és a beszerezni kívánt anyagok, eszközök arányossága,
 • a pályázat megalapozottsága, igényessége,
 • a műtárgyak kiemelkedő szakmai fontosságú kiállításokra történő rendelkezésre bocsátása, saját kiállításra történő előkészítés.

A pályázó intézménynek a műtárgy megóvási dokumentáció (műtárgymásolat készítés esetén a megvalósítási dokumentáció) eredményeinek nagyközönség számára készülő ismertetését (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie kell, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • restaurálás, konzerválás, preparálás esetén az elkészített fényképes és szöveges dokumentációt,
 • új gyarapodás esetén a preparátumok múzeumi leltári dokumentációját (kartonjának másolatát),
 • restaurálás/preparálás esetén a műtárgy(-ak) kiállításban történt elhelyezéséről készített fotódokumentációt, a műtárgy(-ak) kiállításban történt elhelyezésének kezdő és befejező időpontját.
 • gázosítás, fertőtlenítés esetén a műtárgyvédelmi eljáráson átesett tárgyak számát, szöveges dokumentációját,
 • műtárgymásolás esetén fotót az elkészült másolat(ok)ról,
 • restaurálás, konzerválás, preparálás, műtárgymásolás esetén a honlap címét, elérési útját, amelyen a műtárgy megóvási, ill. megvalósítási dokumentáció elérhető,
 • műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő eszközök,  anyagok beszerzése esetén a megvásárolt anyagok, eszközök mennyiségét, specifikációját, a használatba vételt igazoló fotódokumentációt.

3. A múzeumokban őrzött szellemi és tárgyi örökség tudományos és muzeológiai feldolgozása (gyűjteményi és szakkatalógusok, forráskiadványok, az adott múzeum által szervezett tudományos tanácskozás anyagának) nyomtatott és/vagy elektronikus formában történő megjelentetése

Altéma kódszáma: 2312

Pályázni a 2012. június 30-ig megjelentetendő művekkel lehet.

Pályázni csak a már elkészült kéziratokkal lehet! A Pályázóknak a kéziratot honlapjuk nem nyilvános részén el kell helyezniük, annak elérési útját a betétlapon meg kell adniuk.

Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal együtt érvényes!

Periodika megjelentetésére nem igényelhető támogatás!

Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft/ pályázat

Erre az altémára tervezett keretösszeg mindösszesen: 12 millió forint

A pályázathoz csatolni kell:

 1. az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 2. a kiadvány szinopszisát és tartalomjegyzékét,
 3. lektori véleményt,
 4. hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot,
 5. elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot.

 Támogatás az alábbi költségjogcímekre igényelhető:

 • tiszteletdíjra (fordító, lektor, grafikai tervezés, fotózás),
 • nyomdai előkészítésre,
 • nyomdaköltségre,
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • az ismeretlen, vagy kiemelt fontosságú gyűjteményeket, forrásokat bemutató kiadványok,
 • az idegen nyelven is megjelenő, illetve az idegen nyelvű kivonatot tartalmazó kiadványok,
 • azok a nyomtatott kiadványok, amelyeket a megjelenés után nyilvánosan elektronikus úton elérhetővé tesznek,
 • az elektronikus tartalomkeresővel és egyéb felhasználóbarát tartalomszolgáltatással készülő kiadványok.

  A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • tartalomjegyzéket,
 • rövid szöveges értékelést,
 • a szakmai beszámolóhoz tartozó betétlapot,
 • az ingyenes kiadványok megküldéséről szóló nyilatkozatot, átvételi elismervényt.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy pályázatuk benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek.

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007. számú határozatával hagyott jóvá. 

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:

– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

– 121. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.

– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.

– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy utólagos ellenőrzés esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Pályázati adatlapot elkészíteni a portál (“Pályáztatás” cím alatt) “Aktuális pályázati felhívások” menüpontban található felhívások végén lévő “Adatlap kitöltése” link megnyitásával lehet. “Minta” pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon “Kitöltési segédletek” link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. szeptember 19-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton
az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik.

A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.

A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Múzeumi Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. augusztus 3.

Frissítve: