A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a

  Xellum Kft.  

számára az alábbi kutatási témában:

  A látogatóbarát múzeumok tudományos megalapozása

Altéma kódszáma: 2381

A kutatási programnak a következő feladatok elvégzését kell magában foglalnia:

Interjúkkal végzett empirikus vizsgálat az erre kiválasztott muzeális intézményekben és ennek elemzése.

Kiválasztott intézményekben látogatói szempontból történő intézmény-, kiállításvizsgálat és -elemzés, a látogatóbarátság értékelése.

Fókuszcsoportos módszer alkalmazásával annak vizsgálata a múzeumba nem járók körében, hogy miért nem látogatják a múzeumokat.

Adatbázis összeállítása az elmúlt években különböző intézmények/szervezetek által végzett látogatóvizsgálatokból, múzeumlátogatási szokásokat, motivációt, elégedettséget vizsgáló felmérésekből.

A kutatás empirikus anyagainak elemzése, értékelése, állapotrajz és javaslatok megfogalmazása, szakmai vitára bocsátása, a zárójelentés, valamint egy rövid, közzétételre alkalmas összefoglaló elkészítése.

  A kutatási zárójelentésnek és az összefoglalónak tartalmaznia kell:

 • a múzeumlátogatók magatartásának megértéséhez és elégedettségének befolyásolásához szükséges legfontosabb ismereteket,
 • a múzeumok látogatóbaráttá alakításához felhasználható tapasztalatok összefoglalását, elemzését, értékelését,
 • a vizsgálati eredmények alapján megfogalmazott gyakorlati következtetéseket és ajánlásokat.

A kutatást szakmai szempontból és a vizsgálatba bevont intézmények kiválasztásánál konzultációs testület segíti, amelyben az NKA Múzeumi Szakmai Kollégiuma, a NKÖM Múzeumi Főosztálya, a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület és a Közművelődési Szakfelügyelet képviselői vesznek részt.

A Xellum Kft. a zárójelentés első változatáról a konzultációs testülettel egyeztetve szakmai konferenciát szervez.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósítani kívánt program részletes bemutatását,
 • a szakmai megvalósítás tervezett ütemezését,
 • részletes pénzügyi megvalósítási tervet és ütemezést.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • utazási költségre (belföld),
 • szállásköltségre,
 • számítógépes adatfeldolgozásra,
 • nyomtatványok és kiadvány előállítási költségére,
 • konferencia, tanácskozás megrendezésének költségeire.

A fenti költségnemektől való eltérést a pályázónak indokolnia kell!

A program megvalósítására tervezett keret: 10 millió Ft.

A támogatás utalása legkorábban 2006. I. negyedévében várható!

Az elfogadott pályázatban konkretizált tervek megvalósításának határideje: 2006. február 28.


A pályázatok
2005. szeptember 10-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388. Budapest, Pf. 82.).
A határidőn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el . A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető (tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Múzeumi Szakmai Kollégium