A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium 2005-ben az alábbi múzeumi szakmai feladatok támogatására hirdet pályázatot érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai, valamint határon túli muzeális intézmények, vagy azok fenntartói részére:

1. Kiemelkedő jelentőségű, 2006. június 30-ig megnyíló kiállítások és a hozzájuk kapcsolódó hagyományos és/vagy elektronikus formában megjelenő kiadványok megvalósítására

Altéma kódszáma: 2306

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiállítás megnyitásának és zárásának időpontját,
 • kiállítási tématervet, vagy forgatókönyv-vázlatot,
 • állandó kiállítás esetén a NKÖM Múzeumi Főosztálya által jóváhagyott forgatókönyvet.

Támogatás kérhető:

 • installációra,
 • szállítási költségre,
 • szakmai anyagköltségre,
 • nyomdai előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitelre (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúrára,
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás,
 • hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok,csomagolás, szállítás),

digitális megjelentetés esetén:

 • gyártási és csomagolási költségre (levilágítás, montírozás  adathordozó anyagköltsége /floppy, CD/),
 • borító előállítási és csomagolási költségére (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

2. Gyűjteménygyarapításra, elsősorban a nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett emlékeinek megmentésére

Altéma kódszáma: 2309

A régészeti feltárások költségeit a kollégium nem támogatja, azok a Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium hatáskörébe tartoznak.

3.Állományvédelemre (állagvédelem, preparálás, konzerválás, restaurálás, műtárgyvédelmi szempontból rendkívül indokolt műtárgymásolás, stb.)

Altéma kódszáma: 2311

A pályázathoz csatolni kell :

 • szakirányú végzettséggel rendelkező restaurátor által készített állapotfelmérést,
 • restaurálási tervet,
 • árajánlatot.

Műszaki berendezések és raktári bútorzat vásárlását a kollégium nem támogatja.

4. A múzeumokban őrzött szellemi és tárgyi örökség tudományos és muzeológiai feldolgozásának támogatására (gyűjteményi és szakkatalógusok, forráskiadványok, az adott múzeum által szervezett tudományos tanácskozás anyagának megjelentetése)

Altéma kódszáma: 2312

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat kiemelten értékeli:

 • a kiadvány ismeretlen, vagy kiemelt fontosságú gyűjteményeket, forrásokat mutat be
 • a kiadvány idegen nyelven jelenik meg, illetve a mű terjedelmével arányos idegen nyelvű kivonatot tartalmaz.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kötet tervezett megjelenési példányszámát,
 • a kész kéziratot és lektori véleményt,
 • három nyomda árajánlatát,
 • digitális megjelentetés esetén legalább két gyártási árajánlatot.

Támogatás kérhető:

 • fordítói díjak számlával történő kifizetésére
 • nyomdai előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitelre (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás,)
  • korrektúrára,
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás),

digitális megjelentetés esetén:

 • gyártási és csomagolási költségre (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége /floppy, CD/),
 • borító előállítási és csomagolási költségére (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás,     körbevágás, csomagolás).

5. 2005. évre múzeumi szakmai periodikák kiadásának támogatására

Altéma kódszáma: 2301

A pályázaton hazai valamint határon túli, érvényes működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények, vagy azok fenntartói vehetnek részt. A működési engedélyek másolatait a pályázathoz csatolni kell.

Pályázati feltételek:

 • a periodika az előző éviekkel azonos címmel és tárgykörrel kerüljön kiadásra
 • évfolyamszámmal, sorszámmal, keltezéssel legyen ellátva
 • a pályázatot a periodika tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az adatlap kódszámával jelölt betétlapot,
 •  a pályázat témáját részletező szinopszisban a kiadvány tartalomjegyzékét,
 • 3 db nyomdai árajánlatot.

Támogatás kérhető:

 • nyomdai elkészítési munkákra az alábbi jogcímekre.
  • szöveg-, képbevitelre (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás).

A periodika szerkesztőségénél felmerülő munkabérekre és járulékaira támogatás nem igényelhető.


A pályázatok
2005. március 16-ig beérkezően
nyújthatóak be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatósága címére
(1388 Budapest, Postafiók 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez szükséges betétlappal –  felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek.

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán (1062 Budapest, Bajza u. 32.), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) ügyfélszolgálati irodáján, illetve letölthető az NKA honlapjáról (www.nka.hu). Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási  és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv,  fotó, kazetta, stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-csütörtökig 9-15 óráig, pénteken 9-12 óráig.

Múzeumi Szakmai Kollégium