A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ( PERIODIKA IS )


Láttaés egyetért: szignó

Általános tudnivalók

A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet múzeumi szakmai feladatok támogatására érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai valamint határon túli muzeális intézmények, vagy azok fenntartói számára. A működési engedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell.  

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:  

1.) Állományvédelem  

a.)     Állagvédelem, preparálás, konzerválás, restaurálás, műtárgyvédelmi szempontból rendkívül indokolt műtárgymásolás  

      Altéma kódszáma: 2311  

Pályázni a 2007. június 30-ig megvalósuló állagvédelmi feladatokra lehet.  

A pályázathoz csatolni kell:

           szakirányú végzettséggel rendelkező restaurátor által készített állapotfelmérést

                      restaurálási tervet

                      preparálás esetén preparátor által készített preparálási tervet

                      árajánlatot  

           Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

           restaurátor , preparátor tiszteletdíja és annak járulékai

                       anyagvizsgálatok költsége

           szakmai anyagköltség

           szállítási költség

           dokumentálás költsége  

b.)     A műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő eszközök, berendezések beszerzése  

      Altéma kódszáma: 2305  

           Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

           műtárgy barát anyagból készített tároló blokkok kialakítása maximum

            2 millió Ft összeghatárig

           műtárgyvédelmi szempontból megfelelő tároló rendszerek, illetve tároló                       

                       anyagok beszerzése maximum 1,5 millió Ft összeghatárig

    a műtárgyak környezetét javító párologtató, illetve szárító berendezések

      beszerzése kiállítóterekbe és/vagy raktárakba maximum 2 millió Ft

      összeghatárig  

           Előnyt élveznek a megkezdett programok és az átfogó raktár korszerűsítési tervek.

           A támogatás feltétele – az igényelt összeg fölötti – 30 % önrész igazolása.

           A pályázatnak tartalmaznia kell a kívánt szakmai célok, illetve a várható eredmények

           leírását . A pályázathoz részletes árajánlatot kell csatolni.  

2.) Gyűjteménygyarapítás, elsősorban a nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett emlékeinek megmentése  

      Altéma kódszáma: 2309  

      A pályázathoz csatolni kell:

                        a megvásárolni kívánt tárgyak jegyzékét

                      állapotleírást

                      fotót (vagy rajzot)

                       a tárgy megvásárlásának szakmai indoklását  

     A régészeti feltárások költségeit a kollégium nem támogatja, azok a Műemléki és

     Régészeti Szakmai Kollégium hatáskörébe tartoznak.  

3.) A múzeumokban őrzött szellemi és tárgyi örökség tudományos és muzeológiai feldolgozása (gyűjteményi és szakkatalógusok, forráskiadványok, az adott múzeum által

     szervezett tudományos tanácskozás anyagának nyomtatott és/vagy elektronikus formában

     történő megjelentetése)  

     Altéma kódszáma: 2312  

     A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat kiemelten értékeli:

                      a kiadvány ismeretlen, vagy kiemelt fontosságú gyűjteményeket, forrásokat

                        mutat be

           a kiadvány idegen nyelven jelenik meg, illetve a mű terjedelmével arányos

                        idegen nyelvű kivonatot tartalmaz  

     A pályázathoz csatolni kell:

                       a kötet tervezett megjelenési példányszámát

                       a kész kéziratot és lektori véleményt

                       három nyomda árajánlatát

                       digitális megjelentetés esetén legalább két gyártási árajánlatot  

     Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

                        fordítói díjak számlával történő kifizetése

                        nyomdai előkészítési munkák:

                                 o       szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)

                                o       kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)

                                 o       képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

                                o       korrektúra

                          nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás,

                         körbevágás , lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás)

                       digitális megjelentetés esetén:

                               o       a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségei

                               o       gyártási költségek (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is)  

      A döntésnél előnyt jelent az elektronikus tartalom-keresővel és egyéb felhasználóbarát

      tartalom-szolgáltatással készülő, továbbá a megjelenés után nyilvánosan elektronikus

        úton elérhető kiadványok megjelentetése.  

4.) Kiemelkedő jelentőségű, 2007. június 30-ig megnyíló kiállítások és/vagy a hozzájuk kapcsolódó hagyományos és/vagy elektronikus formában megjelenő kiadványok

     (katalógus, kiállításvezető, módszertani füzet) megvalósítása  

     Altéma kódszáma: 2306  

     A pályázathoz csatolni kell:

                        a kiállítás megnyitásának és zárásának időpontját

                         kiállítási tématervet, vagy forgatókönyv-vázlatot

                          állandó kiállítás esetén a NKÖM Múzeumi Főosztálya által jóváhagyot

                         forgatókönyvet

                        a kiállítás elkészítésének költségtervét

                        hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot

                         elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot  

     Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

                       installáció

            szállítási költség

            szakmai anyagköltség

            nyomdai előkészítési munkák:

        o      szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)

        o      kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)

        o      képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

        o      korrektúra

           nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás,

      körbevágás , lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás)

           digitális megjelentetés esetén:

                     o      a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségei

                       o      gyártási költségek (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is)  

5.) Múzeumi szakmai periodikák hagyományos és/vagy elektronikus formában történő megjelentetése  

     Altéma kódszáma: 2301  

     Pályázati feltételek:

                       a periodika az előző éviekkel azonos címmel és tárgykörrel

                         2007. június 30-ig jelenjen meg

                       évfolyamszámmal , sorszámmal, keltezéssel legyen ellátva

                       a pályázatot a periodika tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a főszerkesztő –

                       felelős szerkesztő – ellenjegyzésével  

     A pályázathoz csatolni kell:

                       az adatlap kódszámával jelölt betétlapot

                       a pályázat témáját részletező szinopszisban a kiadvány tartalomjegyzékét

                       három nyomda árajánlatát

                       digitális megjelentetés esetén gyártási árajánlatot  

     Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

           honorárium (fordító, lektor, grafikai tervezés)

            nyomdai előkészítési munkák:

                               o      szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)

        o      kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)

        o      képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

        o      korrektúra

           nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás,

      körbevágás , lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás)

           digitális megjelentetés esetén

       o       a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségei

       o       gyártási költségek (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is)  

     A döntésnél előnyt jelent az elektronikus tartalom-keresővel és egyéb felhasználóbarát

     tartalom-szolgáltatással készülő, továbbá a megjelenés után nyilvánosan elektronikus

     úton elérhető kiadványok megjelentetése.  

     A pályázat csak a 2006. évi periodika-pályázathoz tartozó betétlappal együtt érvényes!  

     A periodika szerkesztőségénél felmerülő munkabérekre és járulékaira támogatás nem

     igényelhető !     

A pályázatok  

2006. március 27-ig  

beérkezően nyújthatók be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatósága címére

H – 1388 Budapest, Postafiók 82. A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

 

Múzeumi Szakmai Kollégium