A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EU-HOZ VALO CSATLAKOZÁS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAIRA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A Közművelődési és a Népművészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása az Európai Unióhoz való csatlakozás kommunikációs feladataira

Az európai integrációs folyamatban a nemzeti hagyományok sokfélesége olyan elem, amelynek életben tartására az egyénnek, a különböző közösségeknek, valamint az államnak is figyelmet kell fordítania. Ennek a sokféleségnek meghatározó eleme az öntevékeny művészeti csoportok működése.

A Közművelődési és Népművészeti Szakmai Kollégium az Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális, kommunikációs törekvéseinek megjelenítése érdekében a rendelkezésre álló 40 millió forint pénzkeret terhére pályázatot hirdet:

1. Amatőr művészeti programok 2003. június 1– 2004. május 31. közötti időszakban való megvalósítására

A pályázat célja:

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásával összefüggően a magyar kultúra sajátosságait bemutató országos vagy megyei – legalább három művészeti ágat magába foglaló – amatőr összművészeti megnyilvánulások támogatása, amelyek lehetővé teszik amatőr művészeti csoportok bemutatkozását, kiállítás vagy fesztivál megrendezése keretében.

Az összművészeti amatőr kulturális program mutassa be a résztvevő művészeti ágak egyedi arculatát, jelenítse meg a tájegység hagyományait, kulturális és szellemi értékeit.

Pályázhatnak:

Országos hatáskörű amatőr művészeti műhelyeket, alkotóközösségeket összefogó civil szervezetek, valamint megyei közművelődési tanácsadó és szolgáltató feladatot ellátó költségvetési intézmények: megyei művelődési központok, közművelődési irodák.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes leírását,
 • a fellépő együttesek megnevezését,
 • a helyszínt biztosító befogadó nyilatkozatot,
 • országos civil szervezetek esetében a hozzájuk tartozó amatőr művészeti szervezetek megyei listáját.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és járulékaira,
 • úti- és szállítási költségre,
 • szállásköltségre,
 • terembérleti díjra,
 • szakmai anyagköltségre,
 • reklám- és propaganda jellegű kiadásokra.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A megpályázható legmagasabb összeg 1 500 000 Ft.

Altéma kódszáma: 6227


A pályázatok 2003. május 6-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.).A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


2. Meghívásos pályázat a Hungarofest Kht rendezésében zajló Európai Kulturális Sugárút elnevezésű, 2003. április 5-i budapesti rendezvény támogatására

A pályázat célja:

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás jegyében zajló, magyar és nemzetközi elemeket magába foglaló, egyetlen napra sűrített kulturális programsorozat támogatása.

A támogatás kérhető:

 • szabadtéri kulturális programok megvalósítására,
 • tiszteletdíjra és járulékaira,
 • úti- és szállítási költségre,
 • szállásköltségre,
 • kulturális szolgáltatások finanszírozására.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a támogatott program/ok leírását,
 • a tervezett kulturális szolgáltatások megnevezését.

A pályázaton elnyerhető támogatás összege 9 500 000 Ft

Altéma kódszáma: 6207 


A pályázat 2003. március 27-ig beérkezően nyújtható be kizárólag postai úton az NKA gazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázat érvénytelen.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék)

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Közművelődési és Népművészeti Szakmai Kollégium