A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Népművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2005. január 1 – december 31. között megjelenő, hagyományos formában szerkesztett folyóiratok támogatására.

Altéma kódszáma: 1901

A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.

Határon túli magyar nyelvű folyóirat esetében a támogatás jelentős részben, vagy teljes egészében a magyar könyvtárhálózat számára történő vásárlásként jön létre.

Hazai bejegyzésű magyar nyelvű folyóirat pályázójának 1 millió forint feletti támogatási igény esetén 30% saját erővel kell rendelkeznie. Saját erőnek minősül minden nem NKA-eredetű forrás.

A kollégium előnyben részesíti azon pályázatokat, amelyek

 • jelentős arányú előfizetővel rendelkeznek,
 • folyóiratai szabad árus helyen elérhetők,
 • bevételei között jelentős szponzoráció található,
 • a Könyvtárellátó Kht-nek küldött szerződéses ajánlatot csatolja,
 • aláveti magát a Magyar Terjesztést Ellenőrző, Szövetség (MATESZ) egyszerűsített auditálásnak.

Az NKA a Könyvtárellátó Kht-n kívüli előfizetéses terjesztést úgy kívánja elősegíteni, hogy az előfizetést végző terjesztőt meghívásos pályázat keretében támogatja. Amennyiben a pályázó ezt a terjesztési módszert választja, a kollégium további előnyben részesíti.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szövegbevitel (írás), szkennelése
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

A szerkesztőségnél foglalkoztatott főfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támogatás nem igényelhető.

A pályázónak csatolnia kell

 • a jelen helyzetnek megfelelő adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát,
 • határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását, kivéve, ha 2004-ban már kapott támogatást,
 • három nyomda árajánlatát, valamint
 • a nyilatkozatot a saját erő meglétéről.

A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent lapszámot. Új lap indítása esetén egy példány próbaszámot.
Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lapszám 150%-át.
A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004.évi támogatás elszámolása után.


A pályázatok
2004. november 15-ig
beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1388 Budapest, Pf.: 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig

Népművészeti Szakmai Kollégium