A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, I. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Népművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2002. évre a népművészet szakmai körébe tartozó folyóiratok támogatására: a megjelenés biztosítására.

A pályázaton a hazai bejegyzésű, valamint a határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt. A pályázóknak csatolniuk kell a jelen helyzetnek megfelelő adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóiratok esetében lapbejegyzésük hitelesített magyar fordítását. A hazai folyóiratoknak igazolniuk kell, hogy az év folyamán megjelent lapszámok kötelespéldányait az Országos Széchényi Könyvtár részére benyújtották. Az igazolást a Könyvtár Kötelespéldány Osztályától kell kérni, és a pályázathoz mellékelni.

A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a főszerkesztő (felelős szerkesztő) ellenjegyzésével. Új laphoz történő támogatás igénylése esetén próbaszám megküldését, vagy részletes munkatervet kérünk.

A pályázók a szerkesztőségeknél felmerülő munkabérekre, azok járulékaira és rezsire támogatást nem igényelhetnek. A kollégium a papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzői honoráriumokra kíván támogatást nyújtani.

A pályázathoz nyilatkozatot kell mellékelni, mely tartalmazza a 2002. január-2002. december között megjelenő lapszámok megjelentetésének ütemezését, a megjelentetni kívánt példányszámot, és a terjesztés módját taglaló kiadói elgondolást.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít! [Altéma kódszám: 1901] A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet.

Nem adhat be pályázatot az, aki a 2001-ben elnyert támogatás(ok) rendeltetésszerű felhasználásáról szóló szakmai beszámolóját (2-2 példányt az év során megjelent számokból) és pénzügyi elszámolását a szerződésben megjelölt időpontig nem küldte meg az Igazgatóságnak, vagy egyéb, lejárt határidejű elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Ugyancsak nem nyújthat be pályázatot az a kiadó, amely ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás folyik.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. A pályázati adatlaphoz a folyóiratra vonatkozó főbb ismérveket tartalmazó betétlapot is ki kell tölteni és a pályázathoz mellékelni. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak (a határon túli pályázók esetében magyar fordításban is) be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.

A pályázatok 2002. január 15-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), szerezhető be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhető, valamint letölthető az NKA honlapjáról.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatok anyagát nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán (351-5461) az ügyfélszolgálattól kérhető. Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

 

Népművészeti Szakmai Kollégium