A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet a szakterület 2004. december 31-ig megvalósuló programjainak és eseményeinek támogatására. A kollégium előnyben részesíti az EU- csatlakozással kapcsolatos rendezvényeket.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

 1. Országos és regionális (legalább három megyét érintő) rendezvények, fesztiválok, nemzetközi bemutatók és kiállítások megrendezésének támogatására.

A pályázatot a program megrendezője nyújthatja be.

Támogatás az alábbi jogcímekre kérhető:

 • tiszteletdíj és annak járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • útiköltség,
 • szállítási költség,
 • szállás költség,
 • helyiségbérlet díja,
 • szakmai és technikai szolgáltatás,
 • propagandaköltség,
 • csoportos étkeztetés.

A pályázónak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 30%-os önrészt kell vállalnia, az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell!

Altéma kódszáma: 1907

 1. A népművészet folyamatosan és magas színvonalon működő műhelyeiben létrejött alkotások és műsorok terjesztésének támogatására (szakmai fesztiválon való részvétel kivételével).

A pályázatot a program létrehozója nyújthatja be és minimum hat bemutatót kell vállalnia.

Támogatás az alábbi jogcímekre kérhető:

 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • zenekari és előadói tiszteletdíj és annak járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • kiállításrendezés honoráriuma és annak járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • installációs költség.

A pályázatnak tartalmaznia kell az esemény részletes leírását és várható időpontjait, a bemutatóhelyek megnevezését.

Altéma kódszáma: 1918

 1. A népművészeti mozgalom különböző ágazatai (néptánc, népzene, népművészeti tárgyalkotás) továbbképzés jellegű oktatásának támogatására, valamint népművészeti táborok szakmai programjainak megvalósítására.

A pályázatot a program megrendezője, (kizárólag országos vagy regionális hatáskörű elismert szakmai szervezetek, műhelyek) nyújthatnak be.

Támogatás az alábbi jogcímekre kérhető:

 • tiszteletdíj és annak járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • útiköltség,
 • terembérleti díj,
 • szakmai és technikai szolgáltatás,
 • csoportos étkeztetés (továbbképzés esetén legalább két napos program esetén kérhető).

Altéma kódszáma: 1904

 1. Népművészeti szakmai ismeretterjesztés tárgykörébe sorolható kiadványok 2005. március 31-ig történő megjelentetésére

Pályázatot kiadók nyújthatnak be. Pályázni lehet szakmai kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő megjelentetésére.

Támogatás az alábbi jogcímekre kérhető:

Hagyományos kiadvány költségeire:

 • szerzői honorárium és annak járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésére,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és annak járulékai vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
 • szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés),
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás),

  Hangfelvételhez kapcsolódó költségekre:

 • szerzői és előadói honorárium és annak járulékai,
 • jogdíjak,
 • stúdió- és montírozási költségek,
 • archív felvételek digitális felújítása,
 • CD-k, audiokazetták, videokazetták gyártási költsége,
 • kamerabérlet és technikus díja (kizárólag videokazetta esetében)

  Elektronikus kiadványt kísérő füzet költségekre:

 • ismertető szöveg szerkesztői (tervező, képszerkesztő),
 • szerzői és fordítói honorárium és annak járulékai,
 • fotók honoráriuma, vagy jogdíja, -nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
 • szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés),
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás),

A pályázathoz kéziratot, a szerzővel kötött megállapodást, valamint két nyomdai árajánlatot kell csatolni. Ismertetni kell, a kész mű terjesztésének módját.

Altéma kódszáma: 1912


A pályázatok
2004. február 2-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Népművészeti Szakmai Kollégium