A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Népművészeti Kollégium nyílt pályázatot hirdet két altémában.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A kollégium nevezési díjat nem ír elő.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A finanszírozás módja: az 1. pont esetében elő-, a 2. pont esetében vegyes finanszírozás.

1. Nemzetközi, országos és regionális szakmai rendezvények, konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére.

A megvalósítás időszaka: 2011. szeptember 1.–2012. április 30.

Altéma kódszáma: 1907

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 3 rendezvényre vonatkozhat.

Pályázhatnak:
A népművészettel foglalkozó magyarországi és határon túli civil szervezetek, intézmények, nonprofit gazdasági társaságok.

Magánszemély nem pályázhat.

Az altéma támogatásának keretösszege: 60 millió Ft.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • megbízási díjak (előadók, oktatók, szervezők, technikai szolgáltatók) – és járulékai,
 • tiszteletdíj számlás kifizetése (előadók, oktatók, szervezők, technikai szolgáltatók),
 • utazási költség,
 • bérleti díj,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • csoportos étkeztetés – az igényelt össztámogatás maximum 10%-a kérhető erre a jogcímre (kizárólag nemzetközi rendezvények esetén)
 • szakmai anyagköltség,
 • reklám- és propagandaköltség.

A pályázathoz mellékelni kell a szakmai rendezvény, konferencia, fesztivál, kiállítás részletes szakmai programját, ezen belül:

 • a közreműködők és az előadók felsorolását,
 • a résztvevők tervezett számát,
 • az eseményen résztvevők célcsoportját,
 • a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése mellett az egyes programok leírásához csatolni kell az adott program jogcímek szerinti részletes költségvetését is, csomagpályázat esetén azok összesítését  is (az egyes költségvetések összegének jogcím szerint is egyeznie kell az összesített költségvetéssel),
 • a megvalósításhoz szükséges 10%-os önrész igazolását (önrész nyilatkozatot).

A Kollégium bírálati szempontjai:

 • a pályázat szakmai tartalma,
 • a tervezett esemény hazai és/vagy nemzetközi jelentősége,
 • a benyújtott költségvetés megalapozottsága.

Az Önkéntesség Európai Évéhez kapcsolódó, az önkéntesség társadalmi hasznát bemutató vagy önkéntesek részvételével megvalósuló népművészeti programok előnyt élveznek. (www.onkentesseg2011.hu)

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 10%-os önrésszel (saját erő) kell rendelkezniük!

Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a pályázat érvénytelen!

Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatás arányában.
Támogatott pályázatok esetében a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint a médiában megjelent közlemények másolatát.

2. A néphagyomány-népművészet tárgykörébe sorolható, 2012. június 30-ig megjelenő kiadványokra (nyomtatott vagy elektronikus változatra).

Altéma kódszáma: 1912

Pályázatot könyvkiadók, illetve olyan szervezetek nyújthatnak be, amelyek alapító okiratában a kiadói tevékenység fel van tüntetve (a könyvkiadói tevékenységről szóló bejegyzést az alapító okiratban jól láthatóan ki kell emelni).
Pályázni magyar nyelvű új művekkel, illetve négy évnél régebben megjelent művek átdolgozott kéziratával lehet (változatlan kiadások utánnyomásával nem lehet pályázni).

Egy pályázó legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be, pályázatonként egy kiadvány megjelentetésére.

Az altéma támogatásának keretösszege: 20 millió Ft.

A tervezett mű adatai:
– terjedelem (nyomdai ív vagy oldalszám), ezen belül: illusztrációk, fotók, kottagrafikák, táncjelírások száma
– kivitelezés (alak, formátum)
– nyomás és kötés (fekete-fehér vagy színes nyomás, fűzött vagy kötött)
– gyártás – elektronikus kiadványok esetén (a nyomdai kivitelezés tervezett adatai, borító, kísérő füzet, tok, tálca stb.)
– fogyasztói ár (áfatartalommal)

A kollégium a következő költségjogcímeket támogatja:
– szellemi költségek (szerzői, gyűjteményes kötet esetében az alkotó szerkesztői, fordítói, lektori, grafikai, illusztrátori és fotó honoráriumok),
– nyomdai előkészítési és digitalizálási költségek (szöveg-, kép- és hangdigitalizálás, kiadói szerkesztés, tördelés, korrektúra),
– nyomtatási költségek (papír, nyomás, kötés),
– gyártási költségek (elektronikus kiadványok esetén).

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 10%-os önrésszel (saját erő) kell rendelkezniük!

A pályázathoz mellékelni kell:
– a szerzővel, gyűjteményes kötet esetében az alkotó szerkesztővel kötött, a jogdíjra is vonatkozó kiadói szerződést,
– a kéziratot, elektronikus kiadvány esetében a nem végleges DEMO változatot,
– maximum 3 oldal szinopszist,
– nyomdai vagy gyártási árajánlatot 500 példány megjelentetéséhez,
– a tervezett mű részletes költségvetését,
– a kész mű terjesztésének tervezetét,
– a mellékelt betétlapot kitöltve a kiadandó kötet adataival, amely adatokat elszámolásában is szerepeltetnie kell.
– a megvalósításhoz szükséges 10%-os önrész igazolását (önrész nyilatkozatot).

A Kollégium bírálati szempontjai:

 • a kiadvány tartalmának időszerűsége,
 • a szerzők szakmai felkészültsége,
 • a költségek megalapozottsága,
 • a terjesztés módjának realitása.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, különleges kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

„Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény és a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 25/2008. (VIII.8.) OKM rendelet alapján állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N 202/2008. számú határozatával hagyott jóvá.”

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

 • 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
 • 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
 • 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
 • 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó
  részletes költségtervet.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.
Felhívjuk figyelmét, hogy utólagos ellenőrzés esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2011. május 16-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Népművészeti Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. április 14.

Frissítve: