A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FELHÍVÁSA

A Népművészeti Kollégium nyílt pályázatot hirdet két altémában:

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A meghirdetésre kerülő témában a kollégium nevezési díjat nem ír elő.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

1. Nemzetközi, országos és regionális szakmai rendezvények, konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére.

A megvalósítás időszaka: 2011. január 1–2011. augusztus 31.

Altéma kódszáma: 1907

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 3 rendezvényre vonatkozhat.

Pályázhatnak:

 1. a népművészettel foglalkozó országos hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények (Martin György Néptáncszövetség, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, Táncház Egyesület, Vass Lajos Népzenei Szövetség, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Hagyományok Háza, Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Magyarországi Folklórfesztiválok Szövetsége),
 2. a népművészettel foglalkozó magyarországi és határon túli egyesületek, alapítványok, civil szervezetek, és intézmények, akiknek pályázatukhoz mellékelniük kell az 1. pontban felsorolt országos hatókörű szakmai, társadalmi szervezetek egyikének véleményét a megvalósítani kívánt program tervezetéről. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

Magánszemély nem pályázhat.

Az altéma támogatásának keretösszege: 60 millió Ft.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • megbízási díjak – előadók, oktatók, technikai szolgáltatók és járulékai,
 • tiszteletdíj számlás kifizetése,
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • szállásköltség
 • bérleti díj,
 • reklám- és propagandaköltség,
 • szakmai anyagköltség.

A pályázathoz mellékelni kell a szakmai rendezvény, konferencia, fesztivál, kiállítás részletes szakmai programját, ezen belül:

 • a közreműködők és az előadók felsorolását,
 • a résztvevők tervezett számát,
 • az eseményen résztvevők célcsoportját,
 • a rendezvényenkénti részletes költségvetést,
 • a megvalósításhoz szükséges 10%-os önrész igazolását (önrész nyilatkozatot).

A Kollégium bírálati szempontjai:

 • a pályázat szakmai tartalma,
 • a tervezett esemény hazai és/vagy nemzetközi jelentősége,
 • a benyújtott költségvetés megalapozottsága.

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 10%-os önrésszel (saját erő) kell rendelkezniük!

Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a pályázat érvénytelen!

Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatás arányában.
Támogatott pályázatok esetében a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint a médiában megjelent közlemények másolatát.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást!

2. Alkotói támogatás népi iparművészeti tárgyak, tárgyegyüttesek alkotására

Altéma kódszáma: 1902

A művek elkészítésének időszaka: 2010. november 1–2011. augusztus 31.

A Népi Iparművészeti Tárgyalkotó pályázat célja a 12/2004. (V. 21.) számú NKÖM-rendeletben meghatározott népi iparművészeti szakágakban tevékenykedő alkotók olyan alkotásainak életre hívása, amelyek őrzik a magyar népi tárgyalkotó hagyomány formakincsét, ornamentikáját és technológiáit ugyanakkor kivitelezési, funkcionális szempontból alkalmasak a XXI. századi használatra.

A pályázat célja: mai használati, illetve a magyar népi hagyományok díszítő elemeit felhasználó tárgyak, tárgyegyüttesek készítése, amelyek világi és szakrális közintézményekben, civil szervezetekben, közösségi helyeken, illetve köztereken hasznosulnak.

Az altéma támogatásának keretösszege: 15 millió Ft.

A Népművészeti Szakmai Kollégium legfeljebb 50 alkotó (pl. népi bőrműves – szíjgyártó, nyerges; csipkekészítő, csuhé-, gyékény-, szalmafonó; fafaragó – csont-, szaru-; faszobrász, fazekas, fonottbútor-készítő, kosárfonó; kékfestő; nemezkészítő, szőnyegszövő, hímző stb…) művének létrehozását támogatja személyenként maximum 300 000 forinttal.

Pályázhat:

 • minden olyan alkotó, aki a „Népművészet Mestere”, illetve „Népi Iparművész” címmel, vagy a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztályán kiállított legalább 5 db „A” kategóriás zsűriszámmal rendelkezik. (Az erről szóló tanúsítvány másolatát mellékelni kell!)

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a pályázó már eddig elkészített 5 művének fotódokumentációját,
 • szakmai önéletrajzát,
 • az elkészítendő alkotás szakmai és pénzügyi tervét,
 • az elkészítés időbeli tervét,
 • a használhatóság indoklását,
 • a befogadó szakmai szervezet nyilatkozatát,

amelyek egyben az elbírálás szempontjai is!

A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a létrehozott alkotásokról fotódokumentációt mellékelni, s azt a kész művekből rendezett, a kuratórium által támogatott bemutatón (Hagyományok Háza – 2011  őszén) kiállítani.

A támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon feltüntetett lebonyolítón keresztül történik. (A lebonyolító a szakterület országos, regionális vagy megyei szakmai szervezete!)

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
a)minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

 • A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
 • Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
 • A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

 • 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
 • 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni. A felhívás 2. pontjára nem vonatkozik.
 • 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre. A felhívás 2. pontjára nem vonatkozik.
 • 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2010. október 11-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a (36 1) 327-4444 telefonszámon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Népművészeti Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. szeptember 10.

Frissítve: