A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Népművészeti Kollégium pályázatot hirdet a szakterület programjainak és eseményeinek támogatására.
A program pontos kezdő és befejezési időpontját tartalmaznia kell minden pályázatnak!

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Nemzetközi, országos és regionális, 2005. június 1-je után megvalósuló rendezvények, konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére.

Altéma kódszáma: 1907

Előnyt élveznek a regionális pályázatok esetében a legalább 3 megyét érintő vagy táji kötődésű, több intézmény összefogásával szervezett, ismétlődően megrendezésre kerülő események.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • tiszteletdíj és annak járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • szállásköltség,
 • bérleti díj,
 • propagandaköltség,
 • csoportos étkeztetés
 • szakmai anyagköltség

A kollégium előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik vagy amelyek a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 30%-os önrésszel rendelkeznek.

2. Országos és regionális hatókörű, a népművészeti mozgalom különböző ágazatai (néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet, stb.) továbbképzési jellegű oktatásának támogatására, valamint népművészeti szaktáborok programjainak megvalósítására.

Altéma kódszáma: 1904

A pályázatot a programok rendezője (szakmailag elismert intézmények, civilszervezetek, műhelyek) nyújthatnak be.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • tiszteletdíj és annak járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • utazási költség,
 • bérleti díj (terem, eszköz),
 • csoportos étkeztetés (továbbképzés esetén legalább 2 napos program esetén kérhető),
 • szállítási költség,
 • propagandaköltség,
 • szállásköltség,
 • szakmai anyagköltség

3. Rendszeresen működő, legalább havi rendszerességgel működő táncházak szakmai programjainak támogatására

Altéma kódszáma: 1908

Ennél az altémánál – a tárgyilagos elbírálás megkönnyítésére – a pályázónak az alábbi, mellékletben is csatolt szempontokat bővebben szükséges kifejtenie. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

 • Milyen a tánctanítás tematikája,
 • Milyen kiegészítő programokat tartanak,
 • A táncház közönségének összetétele (gyermek, ifjúsági, felnőtt, nemzetiségi, kisebbségi, stb.)

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

 • tiszteletdíj és annak járulékaira, vagy számlás kifizetése,
 • bérleti díj,
 • útiköltség,
 • szállás,
 • propagandaköltség,
 • szállítás

4. Népművészeti szakmai ismeretterjesztés tárgykörébe sorolható 2006. március 31-ig megjelenő kiadványok

Altéma kódszáma:1912

A pályázatot kiadók nyújthatják be.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg,- és képbevitel (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

CD-n vagy DVD-n történő megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés),
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • gyártási, csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
 • borító előállítási és csomagolási költsége (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

Internetes megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • szövegbevitel (írás), szkennelés,
  • korrektúra
 • programozás,
 • publikáció-megjelentetés (szolgáltatás)

A pályázathoz kéziratot, maximum 5 oldalas szinopszist, szerzővel kötött megállapodást, valamint két nyomdai árajánlatot csatolni kell. Ismertetni kell a kész mű terjesztésének módját.


A pályázatok
2005. március 29-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H.- 1388 Budapest, Pf: 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal –  felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-csütörtökig 9-től 15 óráig; pénteken 9-től 12óráig.

Népművészeti Szakmai Kollégium