A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Folyóirat-betétlap (minta, amely pályázati célra nem használható), folyóirat-betétlap kitöltési útmutatója

Pályázatot benyújtani csak a portálon kitöltött adatlappal és betétlappal lehet.

A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2010. január 1.–2010. december 31., 2011. január 1.–2011. december 31., és 2012. január 1.– december 31. között kiadásra kerülő alább megnevezett hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.

Altéma kódszáma: 2601

 • Alföld
 • Bárka
 • Forrás
 • Holmi
 • Jelenkor
 • Kortárs
 • Magyar Napló
 • Műhely
 • Műút
 • Szépirodalmi Figyelő
 • Tiszatáj

A pályázaton a fent megnevezett folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.

Tervezett keretösszeg: 120 millió forint.

A pályázók a 2010–2011–2012. évi megjelentetésre külön-külön adatlap kitöltésével pályázhatnak, a három pályázati adatlapot egy időben, a 2010-es pályázat határidejéig lehet benyújtani. A folyóiratok számára kötelezően kitöltendő betétlapot most csak a 2010-es adatlaphoz kell csatolni. Amennyiben az internetes megjelentetésre is pályáznak, akkor arra is további három adatlapot és a 2010. évi megjelentetésre folyóirat betétlapot kell benyújtani, a megfelelő mellékletek csatolásával.

1. Hagyományos folyóiratok  

A pályázónak csatolnia kell:

  • a lapbejegyzés másolatát,
  • az utolsó megjelent lapszámot,
  • a folyóirat-betétlapot, (kizárólag a 2010. évi megjelentetésre benyújtott pályázathoz kell kitölteni) amelynek minden sorát kötelező kitölteni a betétlaphoz tartozó kitöltési útmutató alapján
  • a 2008 évi mérleg árbevételt igazoló dokumentumát.

Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy alkalmat!

Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenő folyóiratok esetében lehetséges, legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja egy szokásos lapszám terjedelmének 160%-át.

A jelentős költségnövekedést (több mint 10% a 2009. évi adatokhoz képest) és a 40% feletti remittenda arányát írásban kell indokolni. A 40% feletti remittenda sorsáról nyilatkozni kell (visszagyűjtés, újra értékesítés, ingyenes szétosztás stb.) /csak a 2010. évi megjelentetésre benyújtott pályázatnál/

A tematikus lapszámok megjelentetésének költségeire nem igényelhető támogatás.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségeire (folyóirat-betétlap 34. sora) lehet. 

A kollégium az igényelt támogatási összeget a körülmények figyelembevételével csökkentheti.

A támogatott folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, amely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthető.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja (betétlap 31.-33. sor):

a. szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
b. szerzői jogdíjak,
c. szerkesztői, fordítói, lektorálási honorárium,
d. nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

 • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés
 • kiadványszerkesztés, tördelés,
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra,

e. nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, személyi jellegű kifizetések járulékaira, valamint rezsiköltségre nem igényelhető és nem számolható el!
A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

2. Internetes folyóiratok

Ez a pályázási lehetőség a fent jelzett hagyományos formában megjelenő folyóiratok anyagának a világhálóra való feltételére vonatkozik, az önálló internetes folyóiratokra nem.

A pályázathoz csatolnia kell:

  • a folyóirat hozzáférhető web-címét,
  • a honlapról készült utolsó printeket.
  • a folyóirat-betétlapot, (kizárólag a 2010. évi megjelentetésre benyújtott pályázathoz kell kitölteni) amelynek minden sorát kötelező kitölteni a betétlaphoz tartozó kitöltési útmutató alapján
  • a 2008 évi mérleg árbevételt igazoló dokumentumát.

A jelentős költségnövekedést (több mint 10% a 2009. évi adatokhoz képest) arányát írásban kell indokolni. (csak a 2010. évi megjelentetésre benyújtott pályázatnál)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségeire (folyóirat-betétlap 34. sora) lehet. 

A kollégium az igényelt támogatási összeget a körülmények figyelembevételével csökkentheti.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerzői jogdíjak,
 • szerkesztői, fordítói, lektorálási honorárium,
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
  • korrektúra,
 • kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
 • publikáció megjelentetés (szolgáltatás).

Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, személyi jellegű kifizetések járulékaira, valamint rezsiköltségre nem igényelhető és nem számolható el!

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

A kollégium kötelező önrészt és nevezési díjat nem ír elő.

***

A 2010. évi lapszámokra vonatkozó pályázathoz kötelezően benyújtandó betétlap költségvetését az adatlapon tett áfanyilatkozatnak megfelelően kell kitölteni.
A 2010. évi megjelentetésre megítélt támogatás kifizetésére pályázó a 2009. évi folyóirat-pályázatának szakmai beszámolója benyújtása és a pénzügyi elszámolása benyújtása és annak elfogadása után a megkötött szerződés birtokában 2010. évben számíthat.

A 2011. évi megjelentetésre támogatást elnyert pályázóval a szerződés megkötésének feltétele a 2010. évi folyóirat-pályázata szakmai és a pénzügyi elszámolásának benyújtása és annak elfogadása, továbbá a 2011. évi folyóirat-betétlap megküldése, és annak formailag az NKA Igazgatósága, szakmailag a kollégium által történő elfogadása. A támogatás kifizetésére a megkötött szerződés birtokában 2011. évben számíthat.

A 2012. évi megjelentetésre támogatást elnyert pályázóval a szerződés megkötésének feltétele a 2011. évi folyóirat-pályázata szakmai és a pénzügyi elszámolásának benyújtása és annak elfogadása, továbbá a 2012. évi folyóirat-betétlap megküldése, és annak formailag az NKA Igazgatósága, szakmailag a kollégium által történő elfogadása. A támogatás kifizetésére a megkötött szerződés birtokában 2012. évben számíthat.

Jogszabály változása esetén az Igazgatóság jogosult az aktuális évre vonatkozóan további adatok, információk, és nyilatkozatok bekérésére, valamint ezen alapuló további feltételek megállapítására.
Az erre a felhívásra meghívott folyóiratokkal további támogatásra nem nyújthatnak be pályázatot a Szépirodalmi Szakmai Kollégium nyílt folyóirat-pályázati kiírására!

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon és a 2010. évi folyóirat-betétlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. november 6-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Szépirodalmi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. október 27.

Frissítve: