A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Szépirodalmi Kollégium, illetve a Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottsága prioritásai és ajánlásai szellemében a 2004. évre kiírt pályázatok között előnyben részesülnek:

 • a kortárs magyar szépirodalmi és értekező munkák;
 • klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadása,
 • a gyermekek és az ifjúság (16-30 év korosztály) művelődését elősegítő rendezvények,
 • az EU-csatlakozással kapcsolatos kulturális rendezvények;
 • a határon túli pályázók pályázatai valamennyi kiírt témában.

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium az alábbi témákban hirdet pályázatot

 1. Alkotómunka támogatására

A kollégium 20 alkotói támogatást szándékozik kiadni legfeljebb 12 hónapos időtartamra írók, költők, műfordítók, irodalomtörténészek részére.

A támogatás összege havi 70.000 forint.

Pályázni csak új művek létrehozására lehet.

A pályázóknak csatolniuk kell munkatervüket, illetve megvalósítandó művük szinopszisát. Műfordítóknak a munkaterv mellett fordítói tevékenységük néhány szemelvényét.

A támogatást elnyert alkotók a jelzett időszak lejártával kötelesek az elkészült kézirat egy példányát szakmai beszámolóként benyújtani.

A támogatás utalása az Írószövetség tagjai számára az Arany János Alapítványon keresztül történik. Amennyiben a pályázó nem szövetségi tag, úgy jogi státussal rendelkező pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie.

Altéma kódszáma: 2602

 1. Irodalmi és könyvszakmai rendezvények támogatására 2004. II. félévében

A kollégium csak professzionális irodalmi programok támogatását tudja vállalni, így elsősorban az irodalmi társaságok, egyesületek, alapítványok, valamint az irodalmi ismeretterjesztésben szerepet vállaló szervezetek pályázatait várja, különös tekintettel

az EU-csatlakozással kapcsolatos rendezvényekre.

Könyvszakmai programokra a könyvkiadás és a könyvterjesztés szakmai szervezetei nyújthatnak be pályázatot.

Programsorozat esetén rendezvénynaptárt – a rendezvények időpontjával és részletes rendezvényenkénti költségvetéssel kell benyújtani.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • szállás- és
 • útiköltségre,
 • bérleti díjra,
 • szállítási költségre, valamint
 • reklám és propaganda költségre.

Altéma kódszáma: 2608

 1. Magyar szépirodalmi művek megjelentetésének támogatására

Pályázatot könyvkiadók, ill. olyan szervezetek nyújthatnak be, amelyek alapító okiratában a kiadói tevékenység fel van tüntetve.

Pályázni magyar szépirodalmi művek, azokkal foglalkozó tanulmány- és esszékötetetek, valamint gyermek- és ifjúsági munkák 2005. június 30-ig történő megjelentetésére lehet azoknak, akik a kiadói programban nem kérnek támogatást.

A pályázathoz csatolniuk kell

 • kéziratot és a hozzá tartozó részletes szinopszist,
 • kiadói szerződést (szerző, gyűjteményes kötet esetén szerkesztő, jogdíj),
 • a kiadandó kötet adatait: költségvetés, példányszám, formátum, kivitel (kötve, fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), illusztráltság foka, illusztrátor személye, tervezett bolti ár.

Egy pályázó 2 pályázatot nyújthat be, pályázatonként egy könyv megjelentetésére. Könyvenként legfeljebb 600 ezer forint támogatás nyerhető el.

A támogatás az alábbi költség-jogcímekre kérhető:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

Altéma kódszáma: 2621

 1. Kiadói programok támogatására

Pályázatot nyújthatnak be az 1999. január 1-je előtt alapított, magyarországi és határon túli, magyar nyelven publikáló, évente legalább tíz kötetet megjelentető kiadók.

Pályázni lehet 4-6 könyvcímre, meghatározott kiadói koncepciót tükröző tervvel, legkésőbb 2005. december 31-ig történő megjelentetéssel. Egy kiadó csak egy pályázatot nyújthat be, 5 millió forint erejéig.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

 • kortárs szépirodalom
 • magyar klasszikusok
 • irodalomtörténet, kritika és esszé
 • irodalmi szociográfia

A pályázathoz mellékelni kell

 • az 1999-tól évente megjelentetett kötetek, sorozatok címét;
 • a jelen kiadói tervben megjelölt kiadványok
 • fontossági sorrendjét és a megjelentetés idejének ütemezését tartalmazó nyilatkozatot,
 • szinopszisát,
 • kiadói szerződéseit (szerző, gyűjteményes kötet esetén szerkesztő, jogdíj),
 • könyvészeti adatait : kötetenkénti költségvetés, példányszám, formátum, kivitel (kötve, fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), illusztráltság foka, tervezett bolti ár
 • terjesztésére vonatkozó kiadói elgondolást.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

A könyvcímekre vonatkozó – a kollégiumi döntést követő – módosítás csak a pályázatban szereplő könyvcímek között lehetséges.

Altéma kódszáma: 2631


A pályázatok
2004. január 26-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Szépirodalmi Szakmai Kollégium