A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium az alábbi témákban hirdet pályázatot.

Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a támogatások utalására 2006-ban kerül sor!

1. Szépirodalmi tárgyú kutatási és tudományos munka támogatására

Altéma kódszáma 2681

Pályázni szépirodalmi tárgyú kutatási, illetve tudományos munkával lehet, amely szakmai szempontból kiemelkedő fontosságú és hiánypótló. Pályázhatnak az ilyen munkán dolgozó szakembereket megbízó intézmények, szakmai vállalkozások és szervezetek, a legalább felerészt elkészült munkákkal. A munka eredményét kiadvány formájában meg kell jelentetni legkésőbb 2006. december 31-ig.

A pályázathoz csatolni kell

– a kutatás illetve tudományos munka leírását és szinopszisát,

– az eddig elkészült anyag másolatát,

– a kiadandó kötet adatait: példányszám, formátum, kivitel (kötve, fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), tervezett bolti ár.

Egy pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be.

Támogatás kérhető

A kutatómunka elvégzéséhez:

-honorárium,

-fénymásoláshoz szükséges anyagköltség (papír, festékkazetta)

A kézirat kiadásához:

-honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó, sajtó alá rendezés, jegyzetírás, szöveggondozás) vagy számlás kifizetése,

-szerzői jogdíjak,

-lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése,

-szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

-nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímeken:

 • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés),
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra,

-nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, kötés, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

Célkeret: 10 millió Ft.

2. Magyar szépirodalmi művek megjelentetésének támogatására

Altéma kódszáma 2621

Pályázatot könyvkiadók, ill. olyan szervezetek nyújthatnak be, amelyek cégkivonatában, ill. alapító okiratában a könyvkiadás fel van tüntetve. Előnyben részesülnek azok a kiadók, melyeknek a szépirodalom a fő profiljuk. Azok a kiadók, amelyek a kiadói programra (3. altéma) pályázatot nyújtanak be, erre az altémára nem pályázhatnak (és viszont).

Pályázni magyar szépirodalmi művek, azokkal foglalkozó tanulmány- vagy esszékötetek 2006. december 31-ig történő megjelentetésére lehet. E pályázatban a kuratórium különös figyelmet szentel azoknak a műfajoknak, melyek a piaci körülmények között az átlagosnál nehezebben értékesíthetőek.

A pályázathoz csatolni kell

 • – kéziratot és a hozzá tartozó részletes szinopszist,
 • – kiadói szerződést (szerző, gyűjteményes kötet esetén szerkesztő, jogdíj),
 • – a kiadandó kötet adatait: példányszám, formátum, kivitel (kötve,
 • fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), illusztráltság foka,
 • illusztrátor személye, tervezett bolti ár.

Egy pályázó 2 pályázatot nyújthat be, pályázatonként egy könyv megjelentetésére.

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

-szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó, sajtó alá rendezés, jegyzetírás, szöveggondozás), vagy számlás kifizetése,

-szerzői jogdíjak,

-lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

-szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

-nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímeken:

 • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés),
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra,

-nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

A kuratórium fontosnak tartja, hogy a támogatás bizonyos része szerzői honoráriumként kerüljön felhasználásra. Ennek százalékát a pályázatban meg kell jelölni. Csökkentett támogatás esetén is legalább a megítélt összeg 20%-át szerzői honoráriumra kell felhasználni és a kifizetés tényét az elszámolásnál számlával, vagy bizonylattal igazolni kell.

Célkeret: 20 millió Ft

3. Könyvkiadói programok támogatására

Altéma kódszáma 2631

Pályázatot nyújthatnak be az 1999. január 1-je előtt alapított magyarországi és határon túli, magyar nyelven publikáló, évente legalább tíz kötetet megjelentető könyvkiadók, ill. olyan szervezetek, amelyek cégkivonatában, ill. alapító okiratában a könyvkiadás fel van tüntetve. Azok a könyvkiadók, amelyek az egykönyves kiadásra (2. altéma) pályázatot nyújtanak be, erre az altémára nem pályázhatnak (és viszont).

Pályázni lehet 5 könyvcímmel, meghatározott kiadói koncepciót tükröző tervvel, legkésőbb 2006. december 31– ig történő megjelentetéssel.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be 3 millió forint erejéig.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet

– magyar kortárs szépirodalom,

– magyar klasszikusok.

A pályázathoz csatolni kell

– az 1999-tól évente megjelentetett kötetek, sorozatok címét,

a jelen kiadói tervben megjelölt kiadványok:

– fontossági sorrendjét és a megjelentetés idejének ütemezését tartalmazó nyilatkozatot,

– szinopszisát,

– kiadói szerződéseit (szerző, gyűjteményes kötet esetén szerkesztő, jogdíj),

– könyvészeti adatait: kötetenkénti költségvetés, példányszám, formátum, kivitel (kötve, fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), illusztráltság foka, tervezett bolti ár,

– terjesztésére vonatkozó kiadói elgondolást.

 Támogatás az alábbi jogcímekre kérhető:

-szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó, sajtó alá rendezés, jegyzetírás, szöveggondozás), vagy számlás kifizetése,

-szerzői jogdíjak,

-lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

-szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

-nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímeken:

 • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés),
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra,

-nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

A könyvcímekre vonatkozó – a kollégiumi döntést követő – módosítás csak a pályázatban szereplő könyvcímeknél lehetséges.

Célkeret: 30 millió Ft


A pályázatok
2005. szeptember 8-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388. Budapest, Pf. 82.).
A
határidőn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez szükséges betétlappal –  felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek, vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 % -át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatátkérni nem lehet.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetők  a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-csütörtökig 9-tol 15 óráig; pénteken 9-tol 12óráig.

Szépirodalmi Szakmai Kollégium