A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium az alábbi témákban hirdet pályázatot

1. Klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadására

Altéma kódszáma: 2632

A kollégium azokat a kiadványokat tekinti kritikai kiadásnak, amelyek megfelelnek a MTA Textológiai Bizottsága által 2004-ben összeállított kritikai kiadások szabályzatában foglaltaknak.

Az MTA Textológiai Bizottsága által ajánlott kritikai kiadások az elbírálásnál előnyt élveznek.

Pályázatot könyvkiadók nyújthatnak be a 2006. december 31-ig megjelentetett kiadványokra. Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, amelyek nem először vállalkoznak kritikai kiadások megjelentetésére.

A pályázathoz csatolni kell:

 • kiadói szerződést (szerző, gyűjteményes kötet esetén szerkesztő, jogdíj),
 • a kiadandó kötet adatait: költségvetés, példányszám, formátum, kivitel (kötve, fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), tervezett bolti ár,
 • nyomdakész, lektorált kéziratot.

Ennél az altémánál – a tárgyilagos elbírálás megkönnyítésére – a pályázónak az alábbi, mellékletben is csatolt 1. és 2. számú szempontot bővebben szükséges kifejtenie. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 1. Mennyire jelentős, az irodalomtudományban hiánypótló-e a mű.
 2. A sajtó alá rendező szakmai önéletrajza, tudományos referenciái, publikációs jegyzéke.
 3. Milyen színvonalon valósítja meg a kiadást (jegyzetek részletessége, sajtó alá rendezés pontossága, szövegváltozatok figyelembevétele stb.).

Egy pályázó 2 pályázatot nyújthat be.

Támogatás az alábbi jogcímekre kérhető:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre,
  • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, kötés, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

Célkeret: 10 millió Ft

2. Magyar szépirodalmi művek megjelentetésének támogatására

Altéma kódszáma: 2621

Pályázatot könyvkiadók, ill. olyan szervezetek nyújthatnak be, amelyek alapító okiratában a kiadói tevékenység fel van tüntetve. Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, melyeknek a szépirodalom a fő profiljuk.

Pályázni magyar szépirodalmi művek, azokkal foglalkozó tanulmány- és esszékötetetek, valamint gyermek- és ifjúsági munkák 2006. június 30-ig történő megjelentetésére lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

 • kéziratot és a hozzá tartozó részletes szinopszist,
 • kiadói szerződést (szerző, gyűjteményes kötet esetén szerkesztő, jogdíj),
 • a kiadandó kötet adatait: költségvetés, példányszám, formátum, kivitel (kötve, fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), illusztráltság foka, illusztrátor személye, tervezett bolti ár.

Egy pályázó 3 pályázatot nyújthat be, pályázatonként egy könyv megjelentetésére. A kuratórium különleges figyelmet szentel az első köteteknek.

A támogatás az alábbi költség-jogcímekre kérhető:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre,
  • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

A kuratórium fontosnak tartja, hogy a támogatás bizonyos része szerzői honoráriumként kerüljön felhasználásra. Ennek százalékát a pályázatban meg kell jelölni, s a kifizetés ténye utólag számlával vagy bizonylattal igazolandó.

Célkeret: 40 millió Ft


A pályázatok
2005. március 22-ig
beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H-1388 Budapest Pf. 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, szükséges betétlappal –  felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.        

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetõk  a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl-csütörtökig 9-tõl 15 óráig; pénteken 9-tõl 12óráig.

Szépirodalmi Szakmai Kollégium