A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A TÁNCMŰVÉSZETI  SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncművészeti Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, melyre meghívja a

L’Harmattan Kiadót  a Dance in Hungary 2011

 című kiadvány – kapcsolódva a Magyar EU-elnökség Nemzetközi Szimpózium megrendezése témakörhöz – (szerkesztő: Fuchs Lívia, B/5 formátum, 80 oldal terjedelem, DVD melléklettel) angol nyelven, 1000 példányban való megjelentetésére.

Altéma kódszáma: 1512

A kollégium nem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A kiadónak vállalnia kell, hogy a könyvet 2011. június 10-ig megjelenteti.

A kiadónak vállalnia kell, hogy az 1000 példányt ingyenesen eljuttatja olyan szervezetekhez, amelyek a táncművészet kulturális teljesítményeit vannak hivatva külföldön elismertetni.

A megpályázható támogatás összege: 2,5 millió Ft.

Felhasználási jogcímek:

 • tiszteletdíj (szerzői, fordítói, lektorálási, szerkesztői, tördelőszerkesztő) és járulékai
 • hangzó mellékletek licencdíjai
 • képmellékletek jogdíjai
 • szkennelés
 • nyomdai előkészítés
 • korrektúra
 • nyomdaköltség
 • hangzó anyag előállításának költségei

A pályázathoz csatolni kell az altéma kódszámával ellátott betétlapot.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:
A tervezett könyv

 • előállításának időbeli ütemezése,
 • kiadójának és alkotóinak szándéknyilatkozata
 • az ingyenes példányainak intézményi címzettjei.

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázatban megjelölt megjelenési határidő vállalása,
 • a könyv elkészítésében közreműködők szakmai elismertsége
 • a könyvben szereplő adatok, információk naprakész aktualizálásának vállalása.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell az elkészült könyv szakmai színvonalát, kritikai fogadtatását és pozitív hatását az országimázs szempontjából. Az 1000 példány eljuttatását igazolni kell.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Pályázónkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) A pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által   meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázónkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezett – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesül, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázónk figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programja költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.

– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségére.

– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati
adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „ pályáztatás” cím alatt
található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál,
pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. április 1-jéig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a (36 1) 327-4444 számon kaphat.

A pályázat elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázó a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kap.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Kollégium által támogatott pályázat megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Táncművészeti Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. március 17.

Frissítve: