A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 1. A Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet szakmai folyóiratok, periodikák 2003. évi megjelentetésére
  A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.
  A pályázónak csatolnia kell a jelen helyzetnek megfelelő adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását.
  A kollégium a folyóirat papír- és nyomdaköltségére, valamint a szerzői honoráriumokra kívánnak támogatást nyújtani. A folyóirat szerkesztőségénél felmerülő munkabérekre és járulékaira, valamint rezsire támogatás nem igényelhető.
  A pályázathoz nyilatkozatot kell mellékelni, amely tartalmazza a megjelentetni kívánt példányszámot, és a terjesztés módját részletező kiadói elgondolást. Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít!
  Új lap indításának igénye esetén próbaszám benyújtása vagy részletes témánkénti tartalomjegyzék (szinopszis)benyújtása szükséges!
  Altéma kódszáma: 1501
 2.  A Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázatot ír ki a 2003/2004-es évad magas művészeti- szakmai színvonalú táncművészeti tervek megvalósítására
  Pályázhatnak:
  1. Hivatásos művészek, művészeti együttesek új produkcióiók megvalósítására. Támogatás igényelhető: honoráriumra, tiszteletdíjra, jelmezre, díszletre, kellékre, fény- és hangtechnika tervezésére, promócióra. A pályázati adatlaphoz az altéma kódszámával jelölt betétlapot mellékelni kell!
   Altéma kódszáma: 1517
  2. Hivatásos művészek, művészeti együttesek új és korábbi produkcióinak belföldi és külföldi forgalmazására. Támogatás igényelhető: az alkotók és közreműködök, előadók szállás- és útiköltségére. A meghívó befogadó nyilatkozatát mellékelni kell.
   Altéma kódszáma: 1518
  3. Hazai hivatásos táncművész együttesek, szólisták, szakemberek nemzetközi fórumokon – versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon – való részvételre. A támogatás igényelhető: szállás- és útiköltségre. A pályázathoz csatolni kell a rendezvény meghívóját, programját.
   Altéma kódszáma: 1503
  4. Rendező szervezetek neves külföldi társulatok és szólisták hazai találkozókon, fesztiválokon való fellépésére, külföldi szakemberek fogadására. Támogatás igényelhető: honoráriumra, szállás- és útiköltségre. A pályázathoz csatolni kell a meghívott külföldi személy elfogadó nyilatkozatát, a program helyét, idejét, a meghívás indokát.
   Altéma kódszáma: 1535
  5. Művészeti közép- és felsőfokú oktatási intézmények táncprogramjaik megvalósítására és forgalmazására. Támogatás igényelhető: honoráriumra, szállás- és útiköltségre, a produkció megvalósításához szükséges dologi kiadásokra. A pályázathoz csatolni kell a megvalósítás célját, helyét, időpontját.
   Altéma kódszáma: 1504
  6. Hivatásos művészek, művészeti együttesek nagysikerű nemzeti és nemzetközi értékű táncművek felújítására. Támogatás igényelhető honoráriumra, jelmezre, díszletre, kellékre, vendégművész szállás- és útiköltségére.
   Altéma kódszáma: 1536
  7. Hivatásos, határon túli magyar művészek, művészeti táncegyüttesek produkcióinak magyarországi bemutatására. Támogatás igényelhető: tiszteletdíjra, útiköltségre és promócióra.
   Altéma kódszáma: 1532
  8. Kiadók kiemelkedő jelentőségű táncművészeti kiadványok megjelentetésére. A pályázathoz a kiadvány szinopszisát vagy kéziratát továbbá a 2 db nyomdai árajánlatot mellékelni kell.
   Altéma kódszáma: 1512
  9. Országos vagy regionális hatáskörű szervezetek,(szövetségek egyesületek) táncművészeti szakmai rendezvényeinek, képzéseinek, továbbképzéseinek megvalósítására. Támogatás igényelhető:terembérleti díjakra, kölcsönzési díjakra, szállás- és útiköltségre, tiszteletdíjra. A pályázathoz csatolni kell a képzés tematikáját, az előadók / oktatók nevét, a rendezvények célját.
   Altéma kódszáma: 1507
  10. Befogadó intézmények táncprodukciók folyamatos ( legalább10 előadás/év) megtartására. Támogatás igényelhető: kölcsönzési díjra, szállás- és útiköltségre, tiszteletdíjra.
   A pályázathoz csatolni kell a meghívandó együttesek elfogadó nyilatkozatát, a bemutatandó előadás címét, időpontját.
   Altéma kódszám: 1531

A pályázatok
2003. február 3-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

(H.- 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A folyóirat-támogatás adatlapjához külön betétlap is tartozik! A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére. Az utóbbi rendelkezés a folyóirat-támogatásra nem vonatkozik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető (tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Táncművészeti Szakmai Kollégium