A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázatot ír ki a 2004. április 1 – 2005. április 1.között magas művészeti-szakmai színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására. A kollégium kiemelten kezeli az EU-csatlakozással kapcsolatos nagyrendezvényeket.

Pályázhatnak:

 1. Hivatásos művészek, művészeti együttesek, új produkcióik megvalósítására. Támogatás igényelhető: honoráriumra, tiszteletdíjra és annak járulékaira, jelmezre, díszletre, kellékre, fény- és hangtechnika tervezésére, promócióra. A pályázati adatlaphoz az altéma kódszámával jelölt betétlapot mellékelni kell.
 2. Altéma kódszáma: 1517

 3. Hivatásos művészek, művészeti együttesek új és korábbi produkcóinak belföldi és külföldi forgalmazására. Támogatás igényelhető: az alkotók és közreműködök, előadók szállás- és útiköltségére, szállításra. Hivatalos felkérést, vagy visszaigazolt jelentkezést mellékelni kell.
 4. Altéma kódszáma: 1518

 5. Hazai hivatásos táncművész együttesek, szólisták, szakemberek nemzetközi fórumokon – versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon – való részvételére. Támogatás igényelhető: szállás- és útiköltségre. A pályázathoz csatolni kell a rendezvény meghívóját, programját.
 6. Altéma kódszáma: 1503

 7. Rendező szervezetek a külföldi társulatok és szólisták, külföldi szakemberek hazai találkozókon, fesztiválokon való felléptetésére, fogadására. Támogatás igényelhető: honoráriumra, szállás- és útiköltségre, országos találkozók, fesztiválok esetében a külföldiek csoportos étkeztetésére. A pályázathoz csatolni kell a meghívott külföldi személy elfogadó nyilatkozatát, a program helyét, idejét, a meghívás indokát.
 8. Altéma kódszáma: 1535

 9. Közép- és felsőfokú művészeti oktatási intézmények táncprogramjainak megvalósítására és forgalmazására. Támogatás igényelhető: honoráriumra, szállás- és útiköltségre, a produkció megvalósításához szükséges dologi kiadásokra. A pályázathoz csatolni kell a megvalósítás célját, idejét, helyét.
 10. Altéma kódszáma: 1504

 11. Hivatásos művészek, művészeti együttesek nagysikerű nemzeti és nemzetközi értékű táncműveinek felújítására. Támogatás igényelhető: honoráriumra, jelmezre, díszletre, kellékre, vendégművész szállás- és útiköltségre.
 12. Altéma kódszáma: 1536

 13. Hivatásos határon túli magyar művészek, művészeti táncegyüttesek produkcióinak magyarországi bemutatására. Támogatás igényelhető: tiszteletdíjra, útiköltségre és promócióra.
 14. Altéma kódszáma: 1532

 15. Kiadók kiemelkedő jelentőségű táncművészeti kiadványok hagyományos vagy CD-n történő megjelentetésére. A pályázathoz a kiadvány szinopszisát vagy kéziratát, továbbá 2db nyomdai árajánlatot, illetve a CD-n megjelenő anyag szerzői jogállásának igazolását mellékelni kell.

Támogatás igényelhető:

Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

  CD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • gyártási, csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
 • borító előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

  Altéma kódszáma: 1512

 1. Országos vagy regionális hatáskörű szervezetek, (szövetségek, egyesületek) táncművészeti rendezvényeinek, képzéseinek, továbbképzéseinek megvalósítására. Támogatás igényelhető: terembérleti díjakra, kölcsönzési díjakra, szállás és útiköltségre, tiszteletdíjra. A pályázathoz csatolni kell a képzés tematikáját, az előadók /oktatók nevét, a rendezvény célját és időpontját.
 2. Altéma kódszáma: 1507

 3. Befogadó intézmények táncprodukciók folyamatos (legalább 5előadás/év) megtartására. Támogatás igényelhető: kölcsönzési díjra, szállás- és útiköltségre, tiszteletdíjra. A pályázathoz csatolni kell a meghívandó együttesek nyilatkozatát, a bemutatandó előadás címét, időpontját.

  Altéma kódszáma: 1531


A pályázatok
2004. február 5-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1388 Budapest, Pf. 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Táncművészeti Szakmai Kollégium