A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A TÁNCMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A TÁNCMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2011. október 1. és 2012. június 30. között megvalósuló, magas művészeti szakmai színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

1. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója) új produkcióik megvalósítására.                                        

Altéma kódszáma: 1517

Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.
   
A 2011. március 7-i döntésen támogatott pályázók nem nyújthatnak be pályázatot.

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 • produkciójukkal kísérleti jellegű, új értékeket kíván felmutatni,
 • produkciói alkotói és előadói sikerrel szerepelt hazai és külföldi fesztiválon, versenyen vagy egyéb megmérettetéseken már részt vettek.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • alkotók szakmai hitelessége, hazai/nemzetközi rangja, elismertsége;
 • előadóművészek hazai/nemzetközi elismertsége;
 • hazai és nemzetközi forgalmazás várható lehetőségei.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • jelmezre, díszletre, kellékre,
 • fény-, hang-, látványtervezésre,
 • bérleti díjra,
 • promócióra,
 • jogdíjra.

Az igényelhető maximum támogatási összeg pályázatonként: 1 millió forint.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó, valamint a megpályázott program résztvevőinek szakmai életrajzát,
 • referenciákat,
 • szinopszist, maximum 1-3 oldal terjedelemben
 • befogadó nyilatkozatot.

Befogadó nyilatkozatot abban az esetben nem szükséges csatolni, amennyiben a bemutatót létrehozó intézmény, szervezet rendelkezik saját játszóhellyel és a tervezett produkciót saját játszóhelyén kívánja bemutatni. Az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 10 millió forint.  

2. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója) már bemutatott produkcióinak forgalmazására.

Altéma kódszáma: 1518

Az adott produkcióra vagy a befogadó hely, vagy az azt bemutató művészek, művészeti együttesek pályázhatnak.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a produkció a bemutató óta hány budapesti, vidéki, és külföldi előadást élt meg,
 • referenciákkal igazolt szakmai tartalom (sajtótükör, szakdíjak, elismerések)
 • a produkció további tervezett előadásai és azok helyszínei.

Támogatás igényelhető:

 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára,
 • szállásköltségre,
 • útiköltségére,
 • szállításra,
 • bérleti díjra,
 • jogdíjra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • Hivatalos felkérést, vagy visszaigazolást

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 4 millió forint.

3. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója) táncműveinek felújítására, amelyek bemutatása legalább 3 évvel megelőzte a felújítás tervezett időpontját.

Altéma kódszáma: 1536

Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 • produkciói nagysikerű nemzeti és nemzetközi értékűek;
 • produkciói alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és/vagy külföldi fesztiválon;
 • versenyen vagy egyéb megmérettetéseken már részt vettek.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a produkció további tervezett előadásai és helyszínei;
 • a produkció a bemutató óta hány előadást élt meg.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • jelmezre, díszletre, kellékre,
 • szállás- és útiköltségre,
 • terembérleti díjra,
 • kölcsönzési díjra,
 • jogdíjra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó, valamint a felújításért felelős művészek szakmai életrajza;
 • referenciák.

Az igényelhető maximum támogatási összeg pályázatonként: 700 ezer forint.

A támogatást kizárólag a felújított mű bemutatójáig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 6 millió forint

4. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek táncművészeti rövidfilmjeinek (5-10 perc) elkészítésére
                                                                                                         
Altéma kódszáma: 1537

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 • hivatásos filmes szakemberrel közösen valósítják meg a pályázatban szereplő film elkészítését

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • hazai és nemzetközi forgalmazás várható lehetőségei;
 • a rövidfilm szakmai jelentősége;
 • a rövidfilm újdonság értéke.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a mozgóképszakmai hatóság (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda) által kiadott, a közvetlen állami támogatás igénybevételét lehetővé tevő határozat (a filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolására, illetve a kulturális tesztre irányuló eljárások) másolatát, ennek hiányában a mozgóképszakmai hatóság által az eljárás elindításakor kiállított átvételi elismervényt,
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film- és Előadó-művészeti Iroda határozatának másolata a filmelőállító mozgóképszakmai szervezetek nyilvántartásába történő felvételéről,
 • szinopszist,
 • a mű címét,
 • vázlatos story board-ot, amiből következtetni lehet a film képi világára,
 • a művész szakmai önéletrajzát,
 • a tervezett közreműködők névsorát,

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb 800.000 Ft lehet.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • utazási költségre,
 • szállítási költségre,
 • nyersanyagköltségre,
 • laborköltségre
 • technikai eszközök bérleti díjára
 • forgatási költségekre.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

A szakmai beszámolóhoz mellékelni kell a kész film egy kópiáját DVD-n.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3,2 millió forint.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy pályázatuk benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek.

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

„Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy 1517, 1518 és 1536 számú altémák esetében a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N 357/2007. számú határozatával hagyott jóvá. A 1537 számú altéma alapján támogatásban részesülő kedvezményezettek a fent hivatkozott jogszabályok, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N 202/2008. számú határozatával hagyott jóvá.”

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy utólagos ellenőrzés esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Pályázati adatlapot elkészíteni a portál (“Pályáztatás” cím alatt) “Aktuális pályázati felhívások” menüpontban található felhívások végén lévő “Adatlap kitöltése” link megnyitásával lehet. “Minta” pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon “Kitöltési segédletek” link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon az „Ismertető / Jogszabályok” menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. szeptember 19-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik.

A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.

A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Táncművészeti Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. július 7.

Frissítve: